Суровата нежност на севера

Áга, суровата нежност на севера

Кога­то лежиш по гръб в мекия сняг, небе­то започ­ва от очи­те. Твое е цяло­то, също как­то и земя­та! И не можеш да раз­бе­реш, за къде бър­зат хора­та в само­ле­ти­те, кога­то всич­ко, кое­то те пра­ви щас­т­лив, е само на една ръка разстояние!

Освен Áга

И тога­ва, всич­ко си идва на мястото.
Нанук и Сед­на, послед­ни­те влю­бе­ни хора на земя­та. Самот­ни­ят елен – пове­че спо­мен, откол­ко­то исти­на. Нео­бяс­ни­ма­та смърт на диви­те живот­ни. Гар­ва­ни­те, гра­че­щи над остан­ки­те на ста­рия свят. Пей­за­жи­те, кои­то оста­ват в кадър дъл­го след пре­хо­да на човека.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

И, раз­би­ра се, про­ро­чес­ки­ят сън на Сед­на, сбъд­нат от неве­ро­ят­на­та каме­ра на Кало­ян Божи­лов в послед­ни­те кад­ри на фил­ма. Огром­на диа­ман­те­на мина, в коя­то са изпа­да­ли всич­ки­те звез­ди от небе­то и спус­кай­ки се в нея, също като в кръ­го­ве­те на Дан­те­вия ад, Нанук нами­ра най-ярка­та от тях, дъще­ря си Áга.

Áга”, фил­мът кой­то вър­на забра­ве­но­то въл­шеб­с­тво на киното!

Исто­ри­я­та на Áга е една изця­ло худо­жес­т­ве­на твор­ба, роде­на във въоб­ра­же­ни­е­то на режи­сьо­ра Мил­ко Лаза­ров и дъл­ги годи­ни израс­т­ва­ла до про­ект и завър­шен филм, кой­то докос­ва отдав­на забра­ве­ни стру­ни в душа­та ни.

Опе­ра­тор е Кало­ян Божи­лов, кой­то при минус 40 гра­ду­са превръ­ща бло­ко­ве­те лед на замръз­на­ла­та Лена в сни­мач­на площадка.

Музи­ка­та е на Пен­ка Куне­ва, коя­то изли­ва сво­и­те ноти от лъчи­те на сту­де­но­то слън­це и от съл­зи­те на героите.

Весел­ка Киря­ко­ва, про­ду­цент, успя­ла въп­ре­ки “замра­зе­ни­те” финан­си да дове­де до успе­шен край засне­ма­не­то на филма.

 


 

Момен­ти от пре­ми­е­ра­та на фил­ма в Ати­на в кино­са­лон “Диа­на” в Маруси.


От поне­дел­ник, 20 яну­а­ри, фил­мът ще бъде показ­ван вся­ка вечер от 18.30 и от 20.00 часа в позна­то­то на мно­го от нас кино Studio Art Cinema/ New Star Art Cinema (Σπάρτης & Σταυροπουλου 33, Πλατεία Αμερικής, Αθήνα 112 52) на Βελισσάριος Κοσσυβάκης, чия­то ком­па­ния е отку­пи­ла пра­ва­та за раз­прос­т­ра­не­ние на фил­ма в Гърция.

Хрис­то Василев

Трей­лър на фил­ма: https://youtu.be/-sNP9laRXts


 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.