Четири години "Нов Живец"

Четири години Нов Живец

Клуб на дейците на културата „Нов Живец“ – Атина на 4 години

 

Има ни и ще ни има

 

 

Една, две, три, четири…

 

Чети­ри годи­ни “Нов Живец”. Чети­ри годи­ни заед­но! Годи­ни, пре­ли­ва­щи от дове­рие, нетър­пе­ние, щас­тие, огор­че­ния, мечти!

Пла­хо про­хо­дих­ме, уве­ре­но стъ­пих­ме, уст­ре­ме­ни вървим!

През тези чети­ри годи­ни ни гос­ту­ва­ха извес­т­ни поети, писа­те­ли худож­ни­ци, актьо­ри и при­яте­ли. През тези чети­ри годи­ни вър­вях­ме и ние – шепа бъл­га­ри, обе­ди­не­ни само от изкус­т­во­то и любов­та към Бъл­га­рия. Обе­ди­не­ни око­ло пла­мъ­ка на бъл­гар­с­кия дух и съх­ра­ня­ва­не на наци­о­нал­но­то ни дос­тойн­с­т­во. Обе­ди­не­ни око­ло необ­хо­ди­мост­та да дарим и да бъдем при­чи­на за не една дет­с­ка усмив­ка и щас­т­ли­ва сълза.

Не е тай­на, че през тези годи­ни идва­ха и си отива­ха мно­го съна­род­ни­ци, кои­то не откри­ва­ха това кое­то тър­се­ха или ни добли­жа­ва­ха от лич­ни инте­ре­си. Не е тай­на, че сами­те ние се пре­бо­рих­ме с не мал­ко пошлост и зад­ку­лис­ни инт­ри­ги. Не е тай­на, че въп­ре­ки всич­ко това – сме и ще сме! Защо­то в нашия клуб мяс­то нами­рат хора­та, кои­то не само са твор­ци по душа и призва­ние, но и тези кои­то са гото­ви да напра­вят всич­ко необ­хо­ди­мо за да го има това топ­ло огни­ще, кое­то раз­га­ря наша­та при­над­леж­ност – бъл­га­ри и България!

И през изми­на­ла­та  годи­на рекол­та­та, коя­то пожъ­на­ха чле­но­ве­те на нашия клуб не само е изобил­на, но и  с призна­ние за качес­т­во: някол­ко бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии, учас­тия в лите­ра­тур­ни кон­кур­си, излож­би, реци­та­ли, орга­ни­зи­ра­не на тър­жес­т­ва и сре­щи с изтък­на­ти наши съна­род­ни­ци – поети, писа­те­ли, худож­ни­ци, часо­ве добро­во­лен труд  в почив­ни­те ни дни и всич­ко това – защо­то иска­ме не само да про­ме­ним сиво­то ежед­не­вие, но и да запа­зим оно­ва, кое­то са ни заве­ща­ли наши­те роди­те­ли и деди, и да го пре­да­дем на деца­та си – любов към Бъл­га­рия, любов към изкус­т­во­то, любов към наука­та. Кои са тези, кои­то така все­от­дай­но рабо­ти­ха и рабо­тят за да се съх­ра­ни това бъл­гар­с­ко ядро? Кои са и тези, кои­то под­кре­пя­ха и под­кре­пят наша­та дей­ност без шум, без показност?

Мис­ля, че точ­но сега тряб­ва да бла­го­да­ря на тях – на при­яте­ли­те, кои­то нами­рат вре­ме, сред­с­тва и най-мно­го душа за да се гово­ри днес за Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“, към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки” не само в Ати­на, не само в Бъл­га­рия, но и по целия свят.

Изказ­вам сър­деч­на бла­го­дар­ност на наши­те съна­род­ни­ци, кои­то въп­ре­ки, че не са в Ати­на не позво­ля­ват да усе­тим лип­са­та им! Вина­ги до нас, вина­ги с про­тег­на­та за помощ ръка, вина­ги учас­т­ва­щи в бук­вал­ния сми­съл на дума­та в наши­те бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии. Това са: Нина Киро­ва, Велич­ка Неше­ва, Сев­да­ли­на Перо­ша­но­ва, Лили Качо­ва, Еле­на Нико­ло­ва, Ваня Мар­ко­ва, Вене­та Иск­ре­но­ва, Цве­та­на Пет­ро­ва, Кан­ка Ван­то­ва, Рали­ца Иск­ре­но­ва, Ники Комед­вен­с­ка, Радост Иск­ре­но­ва и др.

До нас са и Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ – Ати­на, как­то и миси­я­та на посол­с­т­во ни в Ати­на. До нас са всич­ки съна­род­ни­ци, кои­то раз­би­рат как­во точ­но пра­вим и защо го правим.

Бла­го­да­ря от сър­це на Пла­мен Симе­о­нов – пред­се­да­тел на КДК „Нов Живец“, пре­по­да­ва­тел по худо­жес­т­ве­но сло­во и актьор­с­ко майс­тор­с­т­во в БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ в Ати­на, кой­то не жали сили и вре­ме за да раз­пал­ва и да съх­ра­ни раз­па­ле­на­та иск­ра на родолюбие.

 

Ето и палит­ра­та от постиг­на­ти успе­хи на чле­но­ве­те на КДК „Нов Живец“ –Ати­на

Календар на признанието

От есен 2016 до есен 2017

 

Мари­а­на Кузманова:

- Пър­во мяс­то на Лите­ра­тур­ния кон­курс орга­ни­зи­ран от Гру­па­та на UNESCO за изкус­т­во, лите­ра­ту­ра и наука – Гър­ция за сти­хот­во­ре­ни­е­то “Меж­ду вре­ме­то и поле­та”, ноем­в­ри 2016 г.

- Номи­на­ции за “Влю­бен дъжд” и “Голе­ми­ят вир” на лите­ра­тур­ния кон­курс „Любов – маги­чес­ка реал­ност“ орга­ни­зи­ран от КДК “Нов Живец” – Ати­на – октом­в­ри 2016-

- Номи­на­ции за сти­хот­во­ре­ни­я­та “Как да оби­чам” и “Съл­за­та” на лите­ра­тур­ния кон­курс орга­ни­зи­ран от КДК “Нов Живец” – Ати­на – октом­в­ри 2017 г.

- Почет­на гра­мо­та за раз­ка­за “Пътят” на Лите­ра­тур­ния кон­курс орга­ни­зи­ран от Гру­па­та на UNESCO за изкус­т­во, лите­ра­ту­ра и наука – Гър­ция, ноем­в­ри 2017 г.

- актив­но учас­т­ва в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

 

Хрис­то Василев:

- Пър­во мяс­то на лите­ра­тур­ния кон­курс орга­ни­зи­ран от КДК “Нов Живец” – Ати­на за раз­ка­за “Чети­ри­де­сет и девет нюан­са на тай­на­та”, октом­в­ри 2017 г.

- Съз­да­ва и под­дър­жа сай­та на КДК „Нов Живец“

- актив­но учас­т­ва в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

 

Тони Мав­ро­ва:

- про­фе­си­о­на­лист фотограф

- актив­но учас­т­ва в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

- неза­ме­ним помощ­ник в орга­ни­за­ци­я­та и под­го­тов­ка­та на празници

- вла­га сили и енер­гия във всич­ки мероп­ри­я­тия на клуба

 

Рада Кап­ра­ло­ва:

Лите­ра­ту­ра

Ноем­в­ри 2016:

В лите­ра­тур­ния кон­курс на КДК „Нов живец“ – Ати­на „Любов – маги­чес­ка реал­ност“ – вто­ро мяс­то за сти­хот­во­ре­ни­е­то „Мис­тич­на­та палит­ра“ в раз­дел Поезия и поощ­ри­тел­на награ­да за раз­ка­за „Изпо­вед­та на една мару­ля“ в раз­дел Проза;

Номи­на­ция на сти­хот­во­ре­ни­е­то „Есен“ в кате­го­рия „Есен­та като щрих“ в Бал на есен­на­та поезия 2016 – Варна;

Март 2017:

Гра­мо­та за дос­той­но пред­ста­вя­не в меж­ду­на­род­ния поети­чен кон­курс „Белоц­вет­ни­те виш­ни“ – Казан­лък, 2017 г. За сти­хот­во­ре­ни­е­то „Аз, бъл­гар­ка­та. Мас­ти­лен автопортрет“;

Април 2017:

Гра­мо­та за отли­чен автор в 14-ти наци­о­на­лен кон­курс за поезия „Про­лет моя“ – 2017, София за сти­хот­во­ре­ни­я­та „Бъл­га­рия“ и „Катар­зис“;

Май 2017:

Гра­мо­та за тре­то мяс­то в кон­кур­са за кра­тък раз­каз „Нови 55 думи“ на Лите­ра­ту­рен клуб „Мно­го­то­чие“;

Юли 2017:

Награ­да за твор­ба­та „Обра­тът“, оце­не­на с пъл­но отли­чие от чита­те­ли­те в кон­кур­са за бас­ня на Лите­ра­ту­рен клуб „Мно­го­то­чие“;

Август 2017:

Включ­ва­не на раз­ка­зи­те „Божи­ят дар“ и „Моят пър­ви дет­с­ки въп­рос“ в пър­ва­та ауди­ок­ни­га „Зад ъгъ­ла“, изда­де­на от Лите­ра­ту­рен клуб „Мно­го­то­чие“;

Сеп­тем­в­ри 2017:

Спе­ци­ал­на награ­да на жури­то за сти­хот­во­ре­ни­е­то „Коп­неж“ в наци­о­нал­ния поети­чен кон­курс „Сви­щов­с­ки лоз­ни­ци 2017“;

Октом­в­ри 2017:

Гра­мо­та за номи­на­ция на сти­хот­во­ре­ни­е­то „При­ютът“ в  раз­дел Поезия на общо­бъл­гар­с­кия лите­ра­ту­рен кон­курс „Моя­та мал­ка тай­на“ на КДК „Нов живец“ – Атина;

Ноем­в­ри 2017:

Награ­да за чет­вър­то мяс­то на сти­хот­во­ре­ни­е­то „Блян по вре­ме на дели­ри­ум“ в поетич­ния кон­курс „Пиян­с­т­во­то на един народ. Не по Вазов“ на Лите­ра­ту­рен клуб „Мно­го­то­чие“ и награ­да за твор­ба­та „Сян­ка­та“ с най-висо­ка оцен­ка от читателите.

Изоб­ра­зи­тел­но изкуство

Учас­тие в худо­жес­т­ве­ни излож­би в Ати­на под еги­да­та на ЮНЕСКО и в бла­гот­во­ри­тел­ни база­ри „Бяла ляс­то­ви­ца“, орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов живец“.

 

Галя Кара­ар­ги­ро­ва:

- изда­ва тре­та кни­га “Хем така, хем ина­че” – сати­ри­чен сбор­ник от сти­хо­ве, раз­ка­зи, миниатюри

- поощ­ри­тел­на награ­да от СНБП за учас­тие в поетич­ния кон­курс “Есен­ни щур­ци”, посве­тен на поета, пуб­ли­цис­та, пре­во­да­ча – Иван Николов

-  под­дър­жа стра­ни­ца­та на Дру­жес­т­во­то на писа­те­ли­те Хас­ко­во, на кое­то е секретар

- има пуб­ли­ка­ции в цен­т­рал­ни­те вес­т­ни­ци “Мина­ха годи­ни” и “Рет­ро”

- три пуб­ли­ка­ции на раз­ка­зи  в ел. сп.  “Лите­ра­ту­рен свят“

- пред­ста­вя­не­то на твор­чес­т­во­то  в Ати­на, Хас­ко­во и Димитровград

- учас­тия в лите­ра­тур­ни конкурси

 

Мари­я­на Александрова:

- все­от­дай­но учас­т­ва в под­го­тов­ка­та и орга­ни­за­ци­я­та на сре­щи с твор­ци и празници

- актив­на дей­ност при под­го­тов­ка и учас­тие в бла­гот­во­ри­тел­ни­те кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“, орга­ни­зи­ра­ни от „Нов Живец“

- учас­тие в лите­ра­ту­рен кон­курс „Моя­та мал­ка тай­на“ орга­ни­зи­ра­ни  от КДК „Нов Живец“ – Атина

 

Лиля­на Иванова:

- учас­тие във всич­ки бла­гот­во­ри­тел­ни кампании.

- учас­тие с ФТФ „Пипер­лии“ към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ – Ати­на  във фес­ти­вал в Италия,

- учас­т­ва актив­но във всич­ки праз­ни­ци с учас­ти­е­то на КДК „Нов Живец“ – Атина:

праз­ни­ка за ЮНЕСКО, в бъл­гар­с­кия храм в Ати­на, в колед­ния бла­гот­во­ри­те­лен базар в Атина

- посе­ща­ва час­тен колеж по слад­кар­с­т­во и при­те­жа­ва дип­ло­ми за завър­ше­ни кур­со­ве по слад­кар­с­ко майсторство

- изуча­ва уси­ле­но анг­лийс­ки език

- в очак­ва­не да изле­зе от печат ней­на­та пър­ва кни­га със слад­ки изкушения

- актив­но учас­т­ва в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

 

Юлия Кос­то­ва:

- лите­ра­ту­рен кон­курс  “Живот, маги­чес­ка реал­ност” на КДК „Нов Живец“ – 3то мяс­то в раз­дел поезия, за  сти­хот­во­ре­ни­е­то “Сла­ве­ят”

- лите­ра­ту­рен кон­курс „Рису­вам те живот“ орга­ни­зи­ран от „Арт Мар­ко­ни клуб“ – Вар­на лит. сайт „Хули­те“   – отли­че­но сти­хот­во­ре­ни­е­то „Дядо“

- лите­ра­ту­рен кон­курс „Моя­та мал­ка тай­на“ на КДК „Нов Живец“ – 2ро мяс­то поезия за  сти­хот­во­ре­ни­е­то „Билет за мина­лия ден“

- спе­ци­ал­на награ­да на поета Вале­ри Стан­ков за сти­хот­во­ре­ни­е­то „Дъжд“

- номи­на­ция за раз­ка­за „Тра­ян­ка“

- актив­но учас­т­ва в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

 

Све­тос­лав Павловски:

-учас­тие в худо­жес­т­ве­ни изложби

-уред­ник в Кул­ту­рен цен­тър „Мар­кос Дра­гу­мис“ – Атина

- актив­но учас­тие в живо­та на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Атина

 

Йор­дан­ка Ружина:

- актив­но учас­т­ва в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

Общи излож­би с ней­но участие:

- яну­а­pи – в общи­на  Ими­ту в Атина;

- февpу­а­ри – в музея „Етни­кис анти­cта­cиc“ в общи­на  Или­у­по­лиc – Атина;

- маpт – в Бла­гот­во­ри­тел­на орга­ни­за­ция “Меро­пио”;

- април – меж­ду­на­род­на излож­ба – мозай­ка ”Бал­ка­нcки моcто­ве” в Пловдив;

- май – „Кра­со­ти­те на Ела­да“ в СЕФ;

- сеп­тем­в­ри – в кул­ту­рен цен­тър „Дели­о­ля­нис“;

- ноем­в­ри -„Зор­ба гър­кът“ по идея на Юрка Рай­че­ва в Аthе­ns hеаrts.

 

Гир­ги­на Стойкова:

- учас­т­ва във фило­соф­с­ки форум под еги­да­та на ЮНЕСКО

- актив­но под­кре­пя бла­гот­во­ри­тел­ни­те кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

- учас­т­ва дей­но в живо­та на бъл­гар­с­ка общ­ност в Атина

 

Сла­ва Костадинова:

2016 годи­на

- отли­че­на с гра­мо­та от лите­ра­ту­рен кон­курс с име­то на „Ата­нас Лип­чев“ – номи­на­ция от кон­кур­са на Съю­за на лека­ри­те писатели

- тре­та награ­да от лите­ра­тур­ния кон­курс „Любов – маги­чес­ка реал­ност“ обя­вен от КДК „Нов Живец“ – Атина

2017 годи­на

- вто­ра награ­да от кон­курс “Злат­но перо” Чикаго

- гра­мо­та от кон­курс на КДК „Нов Живец“ ‑Ати­на

- пър­во мяс­то в кон­курс на сай­та “Откро­ве­ния”

- пуб­ли­ка­ции в алма­нах “На май­ка ми” и алма­нах “Шаре­на чер­га” на Чикаго.

- изда­ва две кни­ги: “Песен­та на пепе­ру­ди­те” – сти­хос­бир­ка и “До сем­ки­те на ябъл­ка­та” – сбор­ник разкази

-В момен­та под­гот­вя роман “Ще те оби­чам даже и след смърт­та”, кой­то ще изле­зе до пролетта.

 

Рени Киро­ва:

- Учас­т­ва в реди­ца общи худо­жес­т­ве­ни излож­би под еги­да­та на ЮНЕСКО

- включ­ва се в бла­гот­во­ри­тел­ни­те кам­па­нии „Бяла Ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

 

Мари­е­та Павловска:

- учас­тие в излож­би по при­лож­но изкуството

- актив­но учас­т­ва в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

 

Пен­чо Пенов:

- учас­т­ва актив­но в твор­чес­кия живот на клуба

- спе­ци­ал­но напис­ва сти­хот­во­ре­ние за Св. Йоан Рил­с­ки и учас­ти­е­то му в праз­ни­ка на хра­ма в Атина

- под­кре­пя все­от­дай­но бла­гот­во­ри­тел­ни кампании

- автор на някол­ко книги

 

Вене­та Искренова:

- учас­тие в лите­ра­ту­рен кон­курс на Лите­ра­тур­ния клуб “Мно­го­то­чие” за бас­ня, от учас­т­ва­ли­те десет­ки про­из­ве­де­ния е кла­си­ра­на осма.

- актив­но учас­т­ва в под­го­тов­ка­та на излож­би и база­ри орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“-Атина

- учас­т­ва все­от­дай­но в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла Лястовица

 

Алек­сан­д­ра Тодорова:

- учас­тие в  база­ри, изложби

- актив­но учас­т­ва в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

 

Нина Анд­ре­е­ва:

- актив­но под­по­ма­га клу­ба с всич­ко свър­за­но със вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та ни с авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР

 

Йор­дан­ка Андреева:

- Фев­ру­а­ри 2017г – пър­во мяс­то в лите­ра­ту­рен кон­курс „Оте­чес­т­во любез­но, как хуба­во си ти“ орга­ни­зи­ран от Лите­ра­ту­рен клуб „Мно­го­то­чие“ – раз­ка­зът „Нишан“

- май 2017 – вто­ро мяс­то за учас­тие в лите­ра­ту­рен кон­курс „Нови 55 думи“ орга­ни­зи­ран от Лите­ра­ту­рен клуб „Мно­го­то­чие“ за „Погле­дът на сърцето“

- сеп­тем­в­ри 2017 – учас­тие в наци­о­на­лен лите­ра­ту­рен кон­курс „Албе­на“ и номи­на­ция за раз­ка­зът „Нуша“

-декем­в­ри 2107  раз­ка­зът „Нуша“ е вклю­чен  в „Анто­ло­гия Албена“

- учас­тие в худо­жес­т­ве­ни излож­би и база­ри за бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“ орга­ни­зи­ра­ни от КДК „Нов Живец“

 

Авто­бус­на фир­ма “АРДА ТУР”:

-без­цен­ни при­яте­ли, кои­то са до нас вина­ги кога­то има­ме нуж­да от помощ и подкрепа

Четири години “Нов Живец”

При­те­жа­те­ли на ста­ту­ет­ка­та на КДК „Нов Живец“-Атина са:

 

Хрис­то Василев

-пър­во мяс­то, раз­дел про­за в кон­кур­са „Трън­че в пета­та“ 2015

-пър­во мяс­то, раз­дел про­за в кон­кур­са „Моя­та мал­ка тай­на“ 2017

 

Рада Кап­ра­ло­ва

-пър­во мяс­то, раз­дел поезия в кон­кур­са „трън­че в пета­та“ 2015

 

Йор­дан­ка Андреева

-пър­во мяс­то, раз­дел поезия в кон­кур­са „Май­ка“ 2014

-пър­во мяс­то, раз­дел про­за в кон­кур­са „Майка“2014

-пър­во мяс­то, раз­дел про­за в кон­кур­са „Живо­тът не позна­ва заден ход” – 2015 г.,

 

Татя­на Йотова

-пър­во мяс­то, раз­дел поезия в кон­кур­са „Живо­тът не позна­ва заден ход” – 2015 г.,

 

Мари­а­на Кузманова

-награ­да на жури­то за твор­ба с пул­са на съв­ре­ми­е­то и екс­пре­сив­но въз­дейс­т­вие вър­ху   чита­те­ля в кон­кур­са „Живо­тът не позна­ва заден ход” – 2015 г.,

 

Дани­ел Русев – уче­ник в БНУ „Св. св Кирил и Мето­дий“ Атина

-спе­ци­ал­на награ­да в меж­ду­у­чи­ли­щен кон­курс в Ати­на – „Доста роб­с­тво и тиранство…“2016

 

Люб­ка Славова

-пър­во мяс­то, раз­дел поезия в кон­кур­са „Любов – маги­чес­ка реал­ност“ ‑2016

 

Весе­ли­на Миовска

-пър­во мяс­то, раз­дел про­за в кон­кур­са „Любов – маги­чес­ка реалност“-2016

 

Лили Качо­ва

-пър­во мяс­то, раз­дел поезия в кон­кур­са „Моя­та мал­ка тай­на“ 2017

Четири години “Нов Живец”

Почет­ни чле­но­ве на КДК „Нов Живец“

 

Ака­де­мик Антон Дон­чев – писател

Вале­ри Стан­ков – поет

Ники Комед­вен­с­ка – поетеса

Лили Качо­ва – поетеса

Сто­ян Чоба­нов – актьор, писател

Татя­на Йото­ва – поетеса

Дани­ел Русев – художник

Вла­ди­мир Беков – нумиз­ма­тик, археолог


Текст: Йор­дан­ка Андреева

Видео: Хрис­то Василев

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.