Цветница в Атина

Цвет­ни­ца в Атина

Цвет­ни­ца…

Слън­це­то гале­ше вър­хо­ве­те на дър­ве­та­та в дво­ра на Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ в Ати­на, кога­то започ­на­ха да при­иж­дат съна­род­ни­ци. Праз­ник! Цвет­ни­ца! Всич­ки иска­ха да при­със­т­ват на Праз­нич­на­та Све­та Литур­гия отслу­же­на от отец Стефан.

След служ­ба­та се със­то­я­ха избо­ри за Вре­мен­но Цър­ков­но Настоятелство.

Коми­сия в състав:

Пред­се­да­тел – Таня Цане­ва Гри­ва, адвокат

Чле­но­ве:

г‑н Кирил Пре­дов – кон­сул в Бъл­гар­с­ко­то Посол­с­т­во в Атина

г‑жа Вален­ти­на Онова

г‑н Хрис­то Василев

Резул­та­ти от изборите:

Вре­мен­но Цър­ков­но Насто­я­тел­с­т­во се със­тои от 6 чле­на и това са:

г‑н Пла­мен Симеонов

г‑н Кой­чо Великов

г‑н Бого­мил Борисов

г‑н Све­тос­лав Павловски

г‑жа Рай­на Атанасова

г‑жа Κωνσταντίνα Ζαχάρη

Поже­ла­ва­ме на избра­ни­те дос­той­но да пома­гат на отец Сте­фан в дела­та му и да се гри­жат за храма.

Праз­ни­кът про­дъл­жи с ини­ци­а­ти­ва­та „Заед­но за Хра­ма“. Този път по раз­ли­чен начин. Мно­го при­яте­ли бяха се погри­жи­ли за кули­нар­ния базар и доне­со­ха домаш­но при­гот­ве­ни въл­шеб­с­тва, кои­то пред­ло­жих­ме за отку­пу­ва­не, като съб­ра­на­та сума отно­во беше даре­на за нуж­ди­те на хра­ма. Неве­ро­ят­но беше усе­ща­не­то, кога­то поч­ти всич­ко се отку­пи на неве­ро­ят­ни цени. Най „скъ­па“ беше пога­ча­та, коя­то пристиг­на за нашия праз­ник от Бъл­га­рия. Мно­го наст­ро­е­ние предиз­ви­ка том­бо­ла­та, като и нео­чак­ва­ни­те хумо­рис­тич­ни гра­мо­ти „Цве­тен приз»които полу­чи­ха мно­го от наши­те приятели.

Раз­би­ра се, че и деца­та бяха щас­т­ли­ви. Те не само ни позд­ра­ви­ха с прекрас­ни реци­та­ции, но и актив­но пома­га­ха през целия ден. 

Цвет­ни­ца!

За поре­ден път бях­ме заед­но и за поре­ден път – с без­к­рай­на обич за Хра­ма, за при­яте­ли­те, за всич­ки сънародници! 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.