ХРАМОВ ПРАЗНИК В АТИНА

21 октом­в­ри 2017 година
Ден пре­ди хра­мо­вия ни праз­ник се със­тоя все­нощ­но бде­ние в чест и просла­ва на Св. Йоан Рил­с­ки. Све­те­цът, кой­то закри­ля Бъл­га­рия, бъл­га­ри­те и всич­ки оне­зи, кои­то имат нуж­да от помощ и подкрепа.
Кога­то сле­до­бед­но­то слън­це пога­ли за после­ден път вър­хо­ве­те на дър­ве­та­та в Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ в Ати­на, от кам­ба­на­ри­я­та на хра­ма запя пирин­че­на­та кам­ба­на и ни при­ка­ни да пристъ­пим в Све­та­та обител.
Бде­ни­е­то отслу­жи­ха архи­ман­д­рит Ата­на­сий Сул­та­нов в със­лу­жие с отец Сте­фан. На кли­ра пяха Юли­ян Ода­жи­ан и Меле­ти Вел­чев. В чест и просла­ва на Св. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец, по вре­ме на бде­ни­е­то се отслу­жи и после­до­ва­ние на петохлебие.В края на бде­ни­е­то се покло­них­ме на ико­на­та на Рил­с­кия Чудот­во­рец и бях­ме пома­за­ни с елей от кан­ди­ло­то пред ико­на­та на Све­те­ца. Архи­ман­д­рит Ата­на­сий раз­да­де на все­ки миря­нин по една ико­на с под­пи­са и бла­гос­ло­ви­я­та на Пат­ри­ар­ха на Бъл­га­рия – Неофит.
Бде­ни­е­то про­дъл­жи часо­ве, а сякаш бяха изми­на­ли някол­ко мига, кога­то свър­ши. Как да опи­ша атмос­фе­ра­та коя­то царе­ше в нашия храм? Как да опи­ша оне­зи иск­ри­ци, кои­то излъч­ва­ха погле­ди­те на всич­ки? Как да опи­ша въз­хи­ще­ни­е­то си от чети­риг­лас­но­то пее­не от архи­ман­д­рит Ата­на­сий, отец Сте­фан, Юли­ян Ода­жи­ан и Меле­ти Вел­чев? Как? Тряб­ва да се изжи­вее… Всич­ко, кое­то се случ­ва в нашия храм, тряб­ва да се изжи­вее! Не за пър­ви път каз­вам, че атмос­фе­ра­та тук е по дру­га… род­на, бащи­на. Кит­но­то двор­че — чис­то, уют­но, спрет­на­то, майчино!
Да, утре отно­во ще сме там и заед­но ще се покло­ним пред ико­на­та на бъл­гар­с­кия Све­тец. Све­тец, кой­то е сто­рил не едно чудо. И може точ­но утре, под бла­ги­те погле­ди на архи­ман­д­рит Ата­на­сий и отец Сте­фан, да сто­ри поред­но­то чудо!

Чудо­то да се обичаме!

22 октом­в­ри 2017 година
И утро­то дойде…
Дой­де с пър­ва­та песен на пти­ци­те, с пър­ви­ят слън­чев лъч и с кам­ба­нен звън.
Хра­мът ни в Ати­на се изпъл­ни с тези, кои­то от ран­ни зори очак­ва­ха да отда­дат сво­я­та почит към Св. Йоан Рил­с­ки. Сред тях бяха пред­ста­ви­те­ли на посол­с­т­во на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция: г‑н Иван Ива­нов – кон­сул и г‑н Кирил Пре­дос – сек­ре­тар. Сред тях бяха и наши съна­род­ни­ци дошли спе­ци­ал­но за праз­ни­ка от ост­ро­ви­те на Гър­ция, от Анг­лия, от Бъл­га­рия. Сред тях бяха и всич­ки оне­зи от Ати­на, кои­то с душа и сър­це под­кре­пят нашия храм.
Беше отслу­же­на Све­та Литур­гия от архи­ман­д­рит Ата­на­сий в със­лу­жие с отец Сте­фан. Праз­ник беше изпъл­не­ни­е­то на Юли­ян Ода­жи­ан и Меле­ти Вел­чев, кои­то пяха на кли­ра! Пяха, а гла­со­ве­те им обхож­да­ха хра­ма, мина­ва­ха през души­те ни и се изди­га­ха към купо­ла… Праз­ник беше литий­но­то шес­т­вие с ико­на­та на Све­те­ца, послед­ва­но от миряните.

              

Оазис на духов­ност­та“ — така наре­че нашия храм архи­ман­д­рит Ата­на­сий. — „Оби­чай­те го и се гри­же­те за него! Идвай­те тук, защо­то вся­ка неде­ля се отслуж­ва Све­та Литур­гия. И аз, и све­ще­ни­кът кой­то слу­жи тук, отец Сте­фан, се молим за вас, но кога­то сте тук, ще ни вдъх­ва­те сили да про­дъл­жа­ва­ме наше­то слу­же­ние. Нався­къ­де има труд­нос­ти, но кога­то сте един­ни, няма да бъде­те пре­чу­пе­ни! Забра­ве­те лич­но­то Аз, сми­ря­вай­те се, бъде­те достойни.“

След като архи­ман­д­рит Ата­на­сий ни при­зо­ва да загър­бим завист­та и среб­ро­лю­би­е­то, да след­ва­ме това, кое­то ни заве­ща Св. Йоан Рил­с­ки, да бъдем спло­те­ни да се оби­ча­ме, започ­на праз­нич­но-музи­кал­на­та програ­ма с учас­ти­е­то на бъл­гар­с­ки­те учи­ли­ща и само­дей­ни със­та­ви в Ати­на. За праз­ни­ка беше раз­да­ден курбан.

 

      

Бла­го­да­рим на всич­ки, кои­то все­от­дай­но се вклю­чи­ха в сбъд­ва­не­то на този праз­ник в чест Св, Йоан Рил­с­ки Чудотворец:
меха­на „Бал­кан“, бис­т­ро „Пара­дайс”, БНУ „Св. св Кирил и Мето­дий“, БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, БНУ „Преп. Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, ТФ „Дете­ли­ни“, ФТФ„Пиперлии“, ФФ „Роди­на“, КДК „Нов Живец“-Атина, Нели Янко­ва и всич­ко оне­зи, кои­то напра­ви­ха праз­ни­ка – празник!
Праз­ник, посве­тен на Све­те­ца, кой­то закри­ля Бъл­га­рия, бъл­га­ри­те и всич­ки оне­зи, кои­то имат нуж­да от помощ и под­кре­па – Св. Йоан Рил­с­ки Чудотворец!

  

Как­во беше учас­ти­е­то на твор­ци­те от КДК „Нов Живец“-Атина, към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилендарски”?
Воде­щи­ят на праз­нич­на­та програ­ма Пла­мен Симе­о­нов, пред­се­да­тел на КДК „Нов Живец“, позд­ра­ви всич­ки при­със­т­ва­щи със след­ни­те думи:

Ува­жа­е­ми гос­ти, скъ­пи приятели,

Наред със всич­ки свет­ли бъл­гар­с­ки праз­ни­ци, кои­то отбе­ляз­ва­ме на „чуж­да земя“, ни пред­стои още един, не по-мал­ко зна­чим за бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на – това е отбе­ляз­ва­не­то на чет­вър­та­та годи­на от съз­да­ва­не­то на Твор­чес­ки клуб на бъл­га­ри­те в Ати­на — „Нов Живец“ към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилендарски”?
За дей­ност­та на клуб „Нов Живец“ се гово­ри не само в Бъл­га­рия и Гър­ция. За пости­же­ни­я­та на твор­ци­те ни, за незаб­ра­ви­ми­те сре­щи със съна­род­ни­ци и за бла­гот­во­ри­тел­но­то ни дело се гово­ри в раз­лич­ни кра­и­ща по целия свят. Днес, наше­то учас­тие в праз­ни­ка ще бъде по-раз­лич­но. Освен че ще ви позд­ра­вим със сти­хот­во­ре­ни­е­то, кое­то спе­ци­ал­но напи­са д‑р Пен­чо Пенов, ние реших­ме да про­дъл­жим наше­то бла­гот­во­ри­тел­но дело под наслов „Бяла ляс­то­ви­ца за Ани“ и да пред­ло­жим на всич­ки вас да се вклю­чи­те в нея точ­но днес, на нашия хра­мов праз­ник. Убе­ден съм, че не са мал­ко тези, кои­то носят добро­то в сър­це­то си, кои­то са закър­ме­ни с необ­хо­ди­мост­та да дарят, да напра­вят добро, да помог­нат. На наше­то вни­ма­ние са про­из­ве­де­ния на изкус­т­во­то и про­дук­ти, кои­то са изра­бо­те­ни от сами­те нас, как­то и кни­ги на писа­те­ли­те и поети­те от клуба.
От име­то на всич­ки чле­но­ве на нашия твор­чес­ки клуб, аз – като негов пред­се­да­тел, изказ­вам бла­го­дар­ност към архи­ман­д­рит Ата­на­сий, към отец Сте­фан и цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во за пода­де­на­та ръка. Бла­го­да­рим на Бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во в лице­то на г‑н Пан­те­лей Спа­сов за помощ­та, коя­то полу­ча­ва­ме. Бла­го­да­рим и на наша­та съна­род­нич­ка Еле­на Нико­ло­ва от Солун, коя­то също се вклю­чи в наша­та кам­па­ния. Бла­го­да­рим и на вас скъ­пи съна­род­ни­ци, защо­то кога­то сме заед­но — сбъд­ва­ме чудеса.“

На спе­ци­ал­но под­ре­де­на маса, пре­дос­та­вих­ме на вни­ма­ни­е­то на всич­ки при­със­т­ва­щи про­из­ве­де­ния на изкус­т­во­то, кни­ги, кули­нар­ни изку­ше­ния и арт изделия.
Спе­ци­ал­ни бла­го­дар­нос­ти за учас­ти­е­то в бяла­та ни кам­па­ния изказ­ва­ме на: Ники Комед­вен­с­ка, Нина Киро­ва, Лили Качо­ва, Галя Кара­ар­ги­ро­ва, Сла­ва Кос­та­ди­но­ва, Вале­ри Стан­ков, Сев­да­ли­на Перу­ша­но­ва – твор­ци от Бъл­га­рия, кои­то са ни дари­ли тех­ни кни­ги и арт про­из­ве­де­ния за бла­гот­во­ри­тел­ност, Еле­на Нико­ло­ва от Солун, коя­то се е запоз­на­ла с наша­та дей­ност и вед­на­га изпра­ти прекрас­ни кар­тич­ки изра­бо­те­ни от нея, позна­ти и непоз­на­ти съна­род­ни­ци, кои­то пред­ло­жи­ха помощ­та си за сбъд­ва­не­то на поред­но­то чудо на Бяла ляс­то­ви­ца. Бла­го­да­рим от сър­це на архи­ман­д­рит Ата­на­сий, отец Сте­фан и цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при бъл­гар­с­ки пра­вос­ла­вен храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудотворец“-Атина за под­кре­па­та, коя­то полу­чих­ме при орга­ни­зи­ра­не­то на наша­та кампания.
Бла­го­да­рим на всич­ки, кои­то спле­то­ха венец от обич, люл­ка от вяра и всич­ко това поле­тя към наша­та съна­род­нич­ка Ани, коя­то очак­ва с без­к­рай­на надеж­да да дой­де онзи момент кога­то ще започ­не необ­хо­ди­мо­то лечение.

 
Днес от Ати­на поле­тя поред­на­та Бяла Ляс­то­ви­ца! Поле­тя, бла­го­да­ре­ние на вас!
А някъ­де в Бъл­га­рия, една май­чи­ца поглеж­да към про­зо­ре­ца и очак­ва с тре­пет да я види!

За всич­ки, кои­то отде­ли­ха от залъ­ка си – поклон!
За всич­ки чле­но­ве на клуб „Нов Живец“-Атина към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки”, поклон!

Бла­го­да­ря ви!
Оби­чам ви!

 

Йор­дан­ка Андреева

22.10/2017г

Ати­на

Спо­де­ли:

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.