Фестивал Аз съм българче

Фестивал на българите по света “Аз съм българче”

Гръцко-българското сдружение за култура „Паисий Хилендарски” – Атина е домакин на XIII-тото издание на Международния Фестивал „Аз съм българче”®

 

Основ­на цел на този форум е съх­ра­ня­ва­не на наци­о­нал­но­то само­съз­на­ние, бит и кул­ту­ра и насър­ча­ва­не на изуча­ва­не­то на род­ния език от бъл­га­ри­те, живе­е­щи в чужбина.

Фес­ти­ва­лът се про­веж­да за пър­ви път през 2009 г. по ини­ци­а­ти­ва на асо­ци­а­ция Т.А.Н.Г.Р.А. с актив­но­то учас­тие на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции на бъл­га­ри, живе­е­щи на тери­то­ри­я­та на Крал­с­т­во Испания.

През годи­ни­те съби­ти­е­то се превръ­ща във форум на бъл­га­ри­те, живе­е­щи по све­та, Инте­ре­сът към Фес­ти­ва­ла и бро­ят на учас­т­ни­ци­те в него рас­тат при вся­ко след­ва­що издание.

За една част от учас­т­ни­ци­те той пред­ла­га фор­ма за изява и общу­ва­не, за дру­ги  е ново предиз­ви­ка­тел­с­т­во, но за всич­ки тях – при­те­га­те­лен цен­тър и обе­ди­ни­тел на бъл­га­ри­те по дух и наци­о­нал­на принадлежност.

 

Пър­во­то изда­ние на фору­ма се орга­ни­зи­ра в Мад­рид, а до момен­та дома­ки­ни на Фес­ти­ва­ла са били орга­ни­за­ции от Вален­сия, Вроц­лав, Пра­га, Буда­пе­ща, Рим, Амс­тер­дам, Тими­шо­а­ра, София, Фран­к­фурт на Майн, Одеса.

За бъл­гар­с­ки­те орга­ни­за­ции по све­та Фес­ти­ва­лът е въз­мож­ност за обмен на идеи, плат­фор­ма за изява и про­тег­на­та ръка за реа­ли­зи­ра­не на съв­мес­т­ни проекти.

Таз­го­диш­но­то  XIII-тото изда­ние на Фес­ти­ва­ла „Аз съм бъл­гар­че”® . 2021 – Ати­на, Гър­ция има за дома­кин  Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки”, Атина.

Фору­мът, от само­то си съз­да­ва­не, полу­ча­ва актив­на морал­на и финан­со­ва под­кре­па от Минис­тер­с­т­во­то на обра­зо­ва­ни­е­то, ДАБЧ и др.,  обе­ди­не­ни от обща­та цел за духов­но еди­не­ние на всич­ки бъл­гар­с­ки общ­нос­ти по света.

Очак­ва­ме ви на заклю­чи­тел­но­то съби­тие  - Кон­церт на деца-лау­ре­а­ти на Фес­ти­ва­ла и въз­пи­та­ни­ци на недел­ни­те учи­ли­ща в град Атина.
Дата на про­веж­да­не: 6.11.2021г., събота,
Нача­лен час: 14.30.
Мяс­то: теа­тър АРГО ‑Ελευσινιων 15, 104 37, Атина

Вход: с вак­си­на­ци­о­нен сертификат.

Ще се рад­ва­ме да под­кре­пи­те с при­със­т­ви­е­то си твор­чес­ки­те изяви на децата!

Програ­ма­та на Фестивала:

 

Фестивал Аз съм българче

 


Фестивал Аз съм българче ASOCIACIÓN T.A.N.G.R.A.®Tonalidad, Arte Natural y Guía para Realizar Actividades
Fundada en el año 2004.
Teléfono/Fax: +34/917922430; Móvil: +34/630333651;  E‑mail: [email protected]
Фестивал Аз съм българче Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки”, Атина

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.