3-ти март - национален празник на Република България

Тържествено честване на 3‑ти март – национален празник на Република България

Българският дух живее в сърцата ни независимо от времето и мястото където се намираме

Тържествено честване на 3‑ти март и 139 години от освобождението на България от турско робство

 

На 5 март, в зала­та на “Алки­о­нис New Star Art Cinema”  – в сър­це­то на Ати­на,  за поред­на годи­на отпраз­ну­вах­ме 3‑ти март – наци­о­на­лен праз­ник на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия. Орга­ни­за­то­ри на гран­ди­оз­но­то тър­жес­т­во и този път бяха: Гръц­ко – бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки”, цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при бъл­гар­с­ки пра­вос­ла­вен храм “Св. Преп. Иван Рил­с­ки Чудот­во­рец” и КДК “Нов живец” – Атина.

 

Мно­го бяха и офи­ци­ал­ни­те  гос­ти, кои­то ува­жи­ха нашия праз­ник: г‑н Пан­та­лей Спа­сов – кул­ту­рен ата­ше в посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Ати­на, г‑н Геор­ги Шопов  – кон­сул в посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Ати­на, г‑жа Адри­а­на Любе­но­ва – член на упра­ви­тел­ни­ят съвет на асо­ци­а­ци­я­та на бъл­гар­с­ки­те учи­ли­ща в чуж­би­на, г‑жа Яни­ца Миле­ва – дирек­тор на 49-то основ­но учи­ли­ще “Бени­то Хуа­рес”- София, г‑жа Бла­го­вес­та Хрис­то­ва – гла­вен екс­перт обра­зо­ва­ние и кул­ту­ра при общи­на Кос­те­нец, отец Сте­фан – ено­рийс­ки све­ще­ник в бъл­гар­с­ки пра­вос­ла­вен храм “Св. Иван Рил­с­ки” и спе­ци­ал­ни­ят гост от Бъл­га­рия Вале­ри Стан­ков – поет и писател.

 

Кога­то зала­та се напъл­ни с наши съна­род­ни­ци, кои­то няма­ха тър­пе­ние да спо­де­лят този ден  с прекрас­ни­те изпъл­не­ния кои­то ги очак­ва­ха, кога­то свет­ли­на­та поле­ка взе да гас­не и на сце­на­та се изпра­ви­ха воде­щи­те Пла­мен Симе­о­нов и Тони Мав­ро­ва – наста­на тиши­на… Тиши­на­та на очак­ва­не, на нетър­пе­ние, на случ­ва­не! И ето, че наис­ти­на и този път се слу­чи оно­ва чудо, наре­че­но бъл­гар­с­ки дух! След крат­ко­то позд­ра­ви­тел­но сло­во на г‑н Пан­те­лей Спа­сов към всич­ки при­със­т­ва­щи, се слу­чи и чудо­то наре­че­но праз­ник – праз­ник на родо­лю­би­е­то, праз­ник за наци­о­нал­на гордост.

 

Блес­тя­що поети­чес­ко встъп­ле­ние напра­ви­ха уче­ни­ци­те от  БНУ “Св. св. Кирил и Мето­дий”: Дая­на Анге­ло­ва, Крис­ти­на Кръс­те­ва, София Кос­та­ди­но­ва и Дани­ел Русев. (Дани­ел Русев е носи­тел на ста­ту­ет­ка­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на, при­съ­де­на му за отлич­но пред­ста­вя­не през 2016 г).

 

По блес­тя­щия сце­на­рий със­та­вен от Рада Кап­ра­ло­ва по есе­то на Вене­та Иск­ре­но­ва, уче­ни­ци­те от БНУ “Паи­сий Хилендарски” -

Ари­на Пун­че­ва, Вла­ди­мир Йоси­фов, Анд­рея Таше­ва, Виви­ан Димит­ро­ва, Ники Пану­са­ки, Янис­ла­ва Димит­ро­ва, Дая­на Геор­ги­е­ва Мари­ян Нико­ла­ев, Зор­ни­ца Георгиева

реци­ти­ра­ха сонет на Оскар Уайлд посве­тен на жер­т­ви­те на Април­с­ко­то въс­та­ние, сти­хот­во­ре­ни­е­то “Баташ­ка­та цър­к­ва” от “Пред олта­ра на слън­це­то” от непов­то­ри­мия Дамян Дамя­нов. Тях­но­то изпъл­не­ние майс­тор­с­ки се препли­та­ше с пес­но­пе­е­не­то на мла­де­жи­те от “Бои­ли”. След нес­тих­ва­щи­те апло­дис­мен­ти на сце­на­та се изпра­ви и поетът Вале­ри Стан­ков, кой­то позд­ра­ви при­със­т­ва­щи­те с някол­ко свои сти­хот­во­ре­ния. Сти­хот­во­ре­ни, кои­то про­во­ки­рат раз­ми­съл и усе­ща­не за полет на душата.

 

Дали тряб­ва да спо­ме­на­вам еуфо­ри­я­та, коя­то обзе всич­ки при­със­т­ва­щи, кога­то на сце­на­та се изпра­ви­ха те – мла­де­жи­те от МФГ “Бои­ли” към СОУ “Св. Кл. Охрид­с­ки”- гр. Кос­те­нец, с ръководител -

Юли­ян Одажян.

Очак­вах­ме тях­но­то изпъл­не­ние – дали с дове­рие, дали с недо­ве­рие, вече е без зна­че­ние. Без зна­че­ние е, защо­то от пър­вия миг кога­то се изпра­ви­ха на сце­на­та ни оста­ви­ха без дъх… без памет, без думи! Това на кое­то ста­нах­ме сви­де­те­ли, над­ми­на всич­ки наши пред­ста­ви как­во могат да сът­во­рят бъл­гар­с­ки­те гла­со­ве. То не беше песен… Не беше музи­ка… Беше едно от въл­шеб­с­тва­та в живо­та ни.

 

Послед­ва­ха ФФ “Роди­на” с р‑л Алек­сан­дър Кос­та­ди­нов и  ФТФ  “Пипер­ли” с р‑л Еле­на Цве­та­но­ва. Обле­че­ни с коло­рит­ни бъл­гар­с­ки носии, те  ни под­не­со­ха един букет  от цве­то­ве, пес­ни и тан­ци. Пес­ни, кои­то всич­ки запя­ха и тан­ци, кои­то нака­ра­ха пуб­ли­ка­та да ста­не на кра­ка и под нес­тих­ва­щи апло­дис­мен­ти мно­го от при­със­т­ва­щи­те се хва­на­ха на хорото.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

От име­то на КДК “Нов Живец” – Ати­на, бе връ­че­на гра­мо­та и брон­зо­ва ста­ту­ет­ка на г‑жа Бла­го­вес­та Хрис­то­ва, за кме­та на общи­на гр. Кос­те­нец, с бла­го­дар­ност за помощ­та и съдейс­т­ви­е­то кои­то ни оказва.

 

 

За поре­ден път във фоа­йе­то на зала­та бяха изло­же­ни кни­ги, кар­ти­ни, арт про­из­ве­де­ния, мар­те­ни­ци – всич­ко това – дело на твор­ци­те от клу­ба. Нео­би­ча­ен инте­рес към излож­ба­та про­яви­ха не само наши­те съна­род­ни­ци, но и гър­ци­те, кои­то при­иж­да­ха привле­че­ни от пес­ни­те на “Бои­ли­те” и от бла­гоз­вуч­на­та бъл­гар­с­ка народ­на музика.

 

Бла­го­да­рим на всич­ки, кои­то пре­дос­та­ви­ха част от душа­та си и от тру­да си, за да про­дъл­жи поле­та на бла­гот­во­ри­тел­на­та кам­па­ния “Бяла Лястовица”.

Бла­го­да­рим на Галя Кара­ар­ги­ро­ва, коя­то изпра­ти от Бъл­га­рия ръч­но изпле­те­ни мар­те­ни­ци и по този начин отно­во заяви сво­я­та под­кре­па към наша­та дейност.

Бла­го­да­рим на Рада Кап­ра­ло­ва, коя­то за поре­ден път ни изне­на­да с ней­ни­те изпи­са­ни камъ­че­та и дру­ги шедьов­ри на изкус­т­во­то кои­то бяха вър­ха в про­даж­би­те. Бла­го­да­рим на всич­ки, кои­то пре­дос­та­ви­ха част от душа­та си и от тру­да си за да пре­вър­нем 3- ти март в незаб­ра­вим за всич­ки нас празник.

На кого да бла­го­да­рим за този праз­ни­чен ден? Кои бяха тези наши съна­род­ни­ци, кои­то дадо­ха мило и дра­го да да сбъд­нем една меч­та! Кои бяха ТЕ, кои­то не пожа­ли­ха нито сред­с­тва, нито вре­ме за да дарят усмив­ки по лица­та ни!

Това са наши­те наши­те спонсори:

Тран­с­пор­т­на фир­ма “АРДА ТУР”,

Бъл­гар­с­ка бани­чар­ни­ца “Бон апе­ти” и

Бъл­гар­с­ки рес­то­рант “Бал­кан”.

Бла­го­да­рим ви скъ­пи при­яте­ли! Бла­го­да­рим и на орга­ни­за­то­ри­те, кои­то пак успя­ха да напра­вят и невъз­мож­но­то за да бъде отбе­ля­зан наци­о­нал­ни­ят праз­ник на Родината!

За да ни има – и нас, и бъл­гар­с­ки дух в сър­ца­та ни!

Мари­а­на Кузманова


Arda Tur КДК Нов Живец Атина

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.