Творчески форум на българчетата от света в Атина

Творчески форум на българчетата от света в Атина

Фес­ти­ва­лът на бъл­га­ри­те по све­та „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“® е форум за твор­чес­ка изява на деца от бъл­гар­с­ки­те общ­нос­ти в чуж­би­на, кой­то има за  цел да съх­ра­ня­ва  наци­о­нал­но­то само­съз­на­ние, бит и кул­ту­ра и насър­ча­ва изуча­ва­не­то на род­ния език от бъл­га­ри­те, живе­е­щи в чуж­би­на, как­то и духов­но­то еди­не­ние на всич­ки бъл­га­ри-жите­ли на света.

 

Творчески форум на българчетата от света в Атина

Него­во­то нача­ло се поста­вя  през 2009 г. в Мад­рид по ини­ци­а­ти­ва на асо­ци­а­ция Т.А.Н.Г.Р.А., с актив­но­то учас­тие на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции на бъл­га­ри, живе­е­щи на тери­то­ри­я­та на Крал­с­т­во Испа­ния, а него­ви дома­ки­ни към момен­та са били орга­ни­за­ции от Вален­сия, Вроц­лав, Пра­га, Буда­пе­ща, Рим, Амс­тер­дам, Тими­шо­а­ра, София, Фран­к­фурт на Майн, Одеса.

 

Таз­го­диш­но­то  XIII-тото изда­ние на фору­ма „Аз съм бъл­гар­че”® . 2021- Ати­на, Гър­ция, кое­то има за дома­кин  Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки”, Ати­на, се про­ве­де в дни­те 5 – 7 ноем­в­ри и бе посве­те­но на Деня на народ­ни­те буди­те­ли, под над­слов „Бъл­гар­че, знай своя род и език“

 

В него взе­ха учас­тие деца и мла­де­жи от орга­ни­за­ции на бъл­га­ри от Испа­ния, Румъ­ния, Фран­ция , Гър­ция, Унга­рия, Сър­бия, Украй­на, Кипър, Ита­лия , Чехия, Нидер­лан­дия. В раз­де­ли­те на кон­кур­си­те кан­ди­да­ти­те пре­дос­та­ви­ха 300 рисун­ки,  150 лите­ра­тур­ни твор­би, а в кон­кур­са за музи­кал­но ‑сло­вес­но народ­но твор­чес­т­во учас­т­ни­ци­те бяха над 280.

Дей­нос­ти­те, пред­ви­де­ни в рам­ки­те на фес­ти­ва­ла, се про­ве­до­ха в някол­ко моду­ла: Излож­ба на дет­с­ки русун­ки, Дет­с­ко утро „Заед­но сме, игра­ем, тво­рим!“, Дис­ку­си­он­на кръг­ла маса с тема “Асо­ци­а­ции в дейс­т­вие. Прак­ти­ки, дей­нос­ти, взаимодействия.“

Гост на Фес­ти­ва­ла на бъл­га­ри­те по све­та „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“ бе г‑жа Или­а­на Нанче­ва, съз­да­тел на интер­нет плат­фор­ма­та за бъл­га­ри­те по све­та „Радио Тат­ко­ви­на“, коя­то пред­ста­ви излож­ба на личен арт про­ект „Заед­но по пътя на Кирил и Мето­дий“, реа­ли­зи­ран с учас­ти­е­то на уче­ни­ци от бъл­гар­с­ки недел­ни учи­ли­ща от чуж­би­на. Излож­бе­ни­те пана с гра­фич­ни изоб­ра­же­ния на гла­го­ли­чес­ки и кирил­с­ки бук­ви бяха раз­по­ло­же­ни в клас­ни­те стаи на БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, като се пре­вър­на­ха в  сво­е­об­раз­на укра­са, допри­нес­ла за атмос­фе­ра­та на празника.

 

 

Неза­ме­ни­ми помощ­ни­ци в про­веж­да­не­то на Дет­с­ко­то утро, кое­то вклю­чи арт зани­ма­ния, тан­ци и захар­ни изне­на­ди, бяха чаров­ни­те дами Дани и Мими, пред­ста­ви­те­ли на Фон­да­ция „Рица­ри на добро­то“. Те изми­на­ха мно­го кило­мет­ри за да нари­су­ват с деца­та ЩАСТИЕ и да усмих­нат всич­ки присъстващи.

 

 

Заклю­чи­тел­на­та част на мероп­ри­я­ти­е­то се про­ве­де в атин­с­кия теа­тър АРГО. Музи­кал­но – артис­тич­ни­ят спек­та­къл вклю­чи изпъл­не­ния на деца-лау­ре­а­ти на Фес­ти­ва­ла и на въз­пи­та­ни­ци на недел­ни­те учи­ли­ща в Ати­на. Гос­ти на фору­ма бяха съна­род­ни­ци, пристиг­на­ли от Испа­ния, Румъ­ния, Гер­ма­ния, България.

Съби­ти­е­то бе ува­же­но от дип­ло­ма­ти­чес­ки лица от Посол­с­т­во­то на Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция, а учас­т­ни­ци­те полу­чи­ха позд­рав­ле­ния от г‑жа Татя­на  Мух­ло­ва, отго­вор­ник по кул­тур­ни­те въп­ро­си, как­то и позд­ра­ви­тел­ни адре­си от МОН, ДАБЧЦИОФФ.

Спе­ци­ал­ни гос­ти на съби­ти­е­то бяха г‑н Адри­ан Косил­ков, пред­ста­ви­тел на Бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во в Банат, Румъ­ния и г‑н Ханс Мюлер, пред­ста­ви­тел на Бъл­га­ро-гер­ман­с­ка кул­тур­на асоциация.

Награ­ди­те на учас­т­ни­ци­те връ­чи лич­но г‑жа Деа­на Ива­но­ва, пред­се­да­тел на Асо­ци­а­ция Т.А.Н.Г.Р.А. и орга­ни­за­тор на фестивала.

 

 

Програ­ма­та пред­ста­ви реци­та­тор­с­ки, пев­чес­ки и тан­цо­ви изпъл­не­ния на учас­т­ни­ци и гос­ти, кои­то пото­пи­ха пуб­ли­ка­та в праз­нич­но­то усе­ща­не за докос­ва­не до родното.

Теат­рал­на­та изява на деца­та от БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, под­гот­ве­ни от актьо­ра Пла­мен Симе­о­нов, се със­тоя в пред­ста­вя­не на дра­ма­ти­за­ци­я­та „Кой виж­да по-нада­леч“ от Ст. Цанев, а бъл­гар­с­ки­ят три­баг­ре­ник затреп­тя в ръце­те на мал­ки­те тан­цьо­ри, в хоре­ог­ра­фия по музи­ка­та на песен­та „Път­ни­ко свиден“.

 

 

Уче­ни­ци от горен курс на БНУ “Св. Св. Кирил и Мето­дий“ пред­ста­ви­ха фраг­мен­ти от ода­та „Паи­сий“ от Иван Вазов.

 

 

Въл­ну­ва­що беше изпъл­не­ни­е­то на 12-годиш­на­та Алек­сан­д­ра Ружин­с­ка, доле­тя­ла от далеч­на Нава­ра, Испа­ния, коя­то изпя народ­на­та песен „При­ту­ри се пла­ни­на­та“ и при­ту­ри сър­ца­та на всич­ки в залата.

 

 

Бъл­гар­с­ки­ят фол­к­ло­рен ритъм се раз­ля и в  тан­ца „Вар­нен­с­ка кит­ка“ на фол­к­лор­на тан­цо­ва фор­ма­ция „ПИПЕРЛИИ“ към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилендарски“.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Съби­ти­е­то завър­ши с раз­ход­ка в под­но­жи­е­то на Акро­по­ла и с пла­но­ве за нови сре­щи и бъде­щи съв­мес­т­ни про­ек­ти. Защо­то буди­тел­с­т­во­то е извън вре­ме­то, посо­ки­те и раз­сто­я­ни­я­та, а една от съв­ре­мен­ни­те му зада­чи е да събуж­да и пази огън­че­то на родо­лю­би­е­то нався­къ­де по света.

Юлия Кос­то­ва, ръко­во­ди­тел на БНУ “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” – Атина

Мате­ри­а­ла изгот­ви: Хрис­то Василев

 

 


 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.