С деца у дома!

С деца у дома!

Едно пред­ло­же­ние за деца и роди­те­ли, с БНТ маши­на­та на времето!

Насла­де­те се заед­но на дет­с­ки­те приклю­че­ния с люби­ми герои в непов­то­ри­ми времена!

Забавно предложение

за мал­ки и порас­на­ли деца, за дни­те на при­ну­ди­тел­на ваканция!

Представяме ви

12 загла­вия от злат­ния фонд на БНТ за дет­с­ко кино,  реа­ли­зи­ра­ни от голе­ми бъл­гар­с­ки актьори!

Герои и ситуации,

люби­ми на някол­ко поко­ле­ния бъл­га­ри! Фил­ми, кои­то може­те да гле­да­те заед­но с мама, вуй­чо, баба, дядо. Фил­ми, кои­то пред­ла­гат едно пъту­ва­не във вре­ме­то, кога­то ваши­те роди­те­ли са били деца! Фил­ми за веч­но­то дет­с­тво, в кое­то вина­ги е мило да се завър­нем с усмивка!

 

Незабравими български детски филми

 

Войната на таралежите

Проб­ле­мът на въз­рас­т­ни­те е забра­ве­ни­ят спо­мен, че всич­ки няко­га са били деца…

5‑сериен теле­ви­зи­о­нен филм

Нево­ли­те и приклю­че­ни­я­та на гру­па оби­де­ни мом­че­та в бор­ба­та за тери­то­рия. Дет­с­ки­ят уст­рем сре­ща общес­т­ве­но­то мало­ду­шие във вой­на­та за едно меж­дуб­ло­ко­во прост­ран­с­т­во. Диле­ма­та и днес оста­ва съща­та: бас­кет­бол­но игри­ще или гаражи…

Амби­ци­о­зен тре­ньор изби­ра мом­че­та, гото­ви да изпъл­нят и най-абсур­д­ни­те му коман­ди. Кога­то два­ма от тях закъс­ня­ват, той ги изключ­ва от отбора.

Започ­ва “вой­на­та на тара­ле­жи­те” с рав­но­ду­ши­е­то на въз­рас­т­ни­те. С изоб­ре­та­тел­ност, хит­рост и с помощ­та на един от роди­те­ли­те, те успя­ват да си напра­вят бас­кет­бол­но игри­ще. Вой­на­та е спе­че­ле­на, но как…

https://youtu.be/eNE_zgebR0s

 

Рицарят на Бялата дама

Шах­ма­тис­ти и бор­ци тър­сят сък­ро­ви­ще­то на цар Михаил…

3‑сериен дет­с­ки теле­ви­зи­о­нен филм

В учи­ли­щен интер­нат два отбо­ра – шах­ма­тис­ти и бор­ци – се гот­вят за тур­нир и водят скри­та вой­на помеж­ду си, дока­то един неп­ри­я­тен инци­дент ги обе­ди­ня­ва, за да се пре­вър­нат в рица­ри на доброто.

80-те годи­ни на ХХ век. В учи­ли­щен интер­нат присти­га нов уче­ник от София – Вале­ри е силен мате­ма­тик и шах­ма­тист. Пър­ва­та нощ мом­че­та­та от отбо­ра по бор­ба го под­ла­гат на “кръ­ще­ние”. Изна­сят го вър­зан навън, но Елка – кра­си­во моми­че от отбо­ра по худо­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка, го спасява…

https://youtu.be/owtrUDciats

Васко да Гама от село Рупча

Кога­то дет­с­ка­та лод­ка се пре­вър­не в кораб на живота

6‑сериен теле­ви­зи­о­нен филм

Приклю­че­ни­я­та на мом­че­то, кое­то меч­та­е­ше за морето…

Синът на моряк бяга от учи­ли­ще и дома и тай­но отпла­ва с кора­ба на своя баща. Пред­сто­ят нови­ни и раз­кри­тия – и на кора­ба, и на брега…

Шес­ток­лас­ни­ци­те Вас­ко, Женя и Фори живе­ят във Вар­на. През лят­на­та вакан­ция нами­рат изос­та­ве­на про­би­та лод­ка, коя­то реша­ват да стег­нат и с нея да оби­ка­лят крайб­реж­на­та иви­ца. Дока­то я ремон­ти­рат, се зараж­да съпер­ни­чес­т­во меж­ду Вас­ко и Фори. При­чи­на­та е, че и два­ма­та са влю­бе­ни в кокет­на­та им съу­че­нич­ка Авгус­ти­на. В край­на смет­ка лод­ка­та е поп­ра­ве­на и мом­че­та­та реша­ват да я пус­нат на вода. Викат Тин­че­то да я кръс­ти и тър­жес­т­ве­но да раз­бие бутил­ка шам­пан­с­ко под над­пи­са “Авгус­ти­на”.

https://youtu.be/VdRc0YIvP9w

Куче в чекмедже

В сиви­те сту­де­ни сгра­ди няма мяс­то, дори само едно чек­ме­дже, за една дет­с­ка меч­та…, за Рошко

Мал­ки­ят Мит­ко – Миташ­ки по цял ден стои сам вкъ­щи. Роди­те­ли­те му са раз­ве­де­ни. Той живее при май­ка си, а тя е на рабо­та. Оста­ва само теле­ви­зи­я­та, коя­то излъч­ва еми­сии за гибел­ни­те после­ди­ци от ядре­на­та вой­на, за манев­ри с бой­ни само­ле­ти и танкове.

Меж­ду две таки­ва пре­да­ва­ния едно дете, заспа­ло на пода, съну­ва сво­я­та един­с­т­ве­на меч­та – роша­во куче. И това е всич­ко, кое­то иска.

https://youtu.be/wf7QDkAAS0s

Таралежите се раждат без бодли

Кога­то игра­та на мал­ки­те е по-сери­оз­на от опи­та на големите…

Гру­па десет­го­диш­ни деца отсто­я­ват неза­ви­си­мост­та си в учи­ли­ще, на ули­ца­та и вкъ­щи. Начи­ни­те им да се про­ти­во­пос­та­вят на въз­рас­т­ни­те и да пре­одо­ле­ят лип­са­та на раз­би­ра­не са тол­ко­ва изоб­ре­та­тел­ни, че те в края на кра­и­ща­та успя­ват да напра­вят за посме­ши­ще роди­те­ли­те, учи­те­ли­те си и сво­и­те съсе­ди. След мно­го пери­пе­тии, успе­хи и неус­пе­хи и бла­го­да­ре­ние на дет­с­ка­та соли­дар­ност, те успя­ват да отво­ю­ват обрат­но фут­бол­на­та си топ­ка, пад­на­ла в мина­ващ камион…

https://youtu.be/tclWnSdCk‑Q

Изпити по никое време

Оста­ве­те ги да живе­ят, те оби­чат игри­те, оби­чат и вас…”

Как пре­тен­ци­и­те и амби­ци­и­те на въз­рас­т­ни­те обър­к­ват пред­ста­ви­те на деца­та и ограб­ват дет­с­тво­то им…

Две нове­ли с деца-герои в абсур­д­ни ситу­а­ции, осми­ва­щи и опро­вер­га­ва­щи авто­ри­те­та на “отго­вор­ни­те твор­ци” на ред и пра­ви­ла в живо­та им.

https://youtu.be/X4eMsxxyECE

 

С деца на море

Най-голя­ма­та опас­ност е скри­та в дет­с­ко­то въображение…

Гру­па деца, заед­но с роди­те­ли­те си са на почив­ка в Несе­бър. Те ста­ват при­чи­на за запоз­нан­с­т­во­то на Огнян и Еле­на. За тях Огнян ста­ва кумир — силен, смел и отли­чен плу­вец. Той им раз­каз­ва за при­ятел­с­т­во­то си с един дел­фин. Една вечер Огнян и Еле­на закъс­ня­ват. Деца­та не сме­ят да се при­бе­рат вкъ­щи, защо­то роди­те­ли­те на Еле­на, зна­ят, че тя е с тях. За това са нака­за­ни, но никой не изда­ва тайната.

https://youtu.be/kVlEcphC5aw

Рицар без броня

Защо въз­рас­т­ни­те гово­рят едно, а вър­шат дру­го?” или “Бит­ки­те на едно дете с кар­то­не­ни доспе­хи сре­щу гру­бост­та и фал­ша в све­та на големите…”

Девет­го­диш­ни­ят Ваньо чес­то играе сред бло­ко­ве­те с дър­ве­ни мечо­ве и кар­то­не­ни рицар­с­ки доспе­хи и посте­пен­но опоз­на­ва живо­та на въз­рас­т­ни­те. Него­ва­та учи­тел­ка идва при баща му, кой­то е начал­ник в минис­тер­с­т­во, със спра­вед­ли­ва мол­ба, а той я отпра­ща. Мом­че­то е сму­те­но – защо въз­рас­т­ни­те гово­рят едно, а вър­шат дру­го? Той се чув­с­т­ва все по-само­тен и мис­ле­но раз­го­ва­ря с един­с­т­ве­ния човек, на кого­то се дове­ря­ва – вуй­чо Геор­ги. Само с него Ваньо се чув­с­т­ва щас­т­лив. Два­ма­та посе­ща­ват печат­ни­ца, репе­ти­ции в теа­тъ­ра, гле­дат филм…

https://youtu.be/X259OM46fN8

Хитър Петър

Поучи­тел­ни и смеш­ни случ­ки на герой от бъл­гар­с­ко­то народ­но творчество.

Живял няко­га по бъл­гар­с­ки­те земи момък на име Петър. Той бил беден, но сър­це­то му – весе­ло, а умът – остър като нато­че­на секи­ра. За пар­че хляб ста­ва ратай у поп Став­рос. По Гер­гьов­ден на два пъти пра­ви за смях чор­ба­джи­я­та Ста­мо. Попът и чор­ба­джи­я­та реша­ват да си отмъс­тят и измис­лят някак­ви бор­чо­ве от вре­ме­то на дядо му, кои­то с лих­ви­те са ста­на­ли непо­сил­ни за пла­ща­не. Петър се сбо­гу­ва с чор­ба­джийс­ка­та дъще­ря Роси­ца, напус­ка село­то и тръг­ва по широ­кия свят да тър­си Правдата.

https://youtu.be/DFfpfoc4Vls

13-та годеница на принца

Герои от при­каз­ки­те и гос­ти от бъде­ще­то в една исто­рия за “мал­ки” и “голе­ми”.

Избя­га­ла невес­та, глу­пав цар­с­ки син, ковар­ни царед­вор­ци, без­по­мощ­ни царе и… три­ма извън­зем­ни в нова-ста­ра при­каз­ка за наив­ност­та, лъжа­та и власт­та. Дали добро­то вина­ги побеждава?

Цар­с­ка­та стра­жа открад­ва невес­та­та на добро мом­че от наро­да, за да я оже­нят наси­ла за глу­па­вия цар­с­ки син. Но кра­си­ва­та Еле­на успя­ва да избя­га и да се вър­не при своя любим Боян. В това вре­ме се при­зе­мя­ва летя­ща чиния с три­ма оби­та­те­ли от далеч­на пла­не­та. Те ста­ват сви­де­те­ли на исто­рия, в коя­то амби­ци­оз­ни царе, тех­ни­те раз­гле­зе­ни и кап­риз­ни деца и лаке­и­те-царед­вор­ци си съпер­ни­чат за власт­та с инт­ри­ги и лъжи.

https://youtu.be/w1HcdJ32B2Q

Горе на черешата

Кога­то си дете, всич­ко изглеж­да забав­но, лес­но и възможно…

Седем­го­диш­ни­ят Лин е инте­ли­ген­т­но, чув­с­т­ви­тел­но дете. Заед­но с при­яте­ли­те си той въз­при­е­ма све­та чрез игри­те и дет­с­ки­те представи.

На тава­на на запус­тя­ла къща, в съсед­с­тво със ста­я­та на цигу­ла­ря, те съз­да­ват свой свят на меч­ти и люби­ми зани­ма­ния, скри­шом от погле­ди­те на въз­рас­т­ни­те – стро­гия пази­тел на реда и чере­ша­та – Пешев, добро­душ­на­та баба Чеч­ка и бла­гоп­ри­лич­ни­те, но неви­на­ги спра­вед­ли­ви родители…

https://youtu.be/mrp159xgbTE

Деца играят вън

Юли в сезо­ни­те на възрастта

Три деца с име­то Юли в три исто­рии през пери­о­ди на рас­те­жа – в семейс­т­во­то, в учи­ли­ще­то и пред любовта.

Юли, Румен и Хрис­то са съу­че­ни­ци и мно­го доб­ри при­яте­ли. В сво­бод­но­то вре­ме игра­ят на топ­че­та, като изпол­з­ват мал­ки кера­мич­ни плоч­ки. Недос­ти­гът им при­нуж­да­ва мом­че­та­та да се вмък­нат в стро­я­ща се сгра­да и да раз­кър­тят мозай­ка­та. Краж­ба­та е откри­та и мом­че­та­та са наказани…

https://youtu.be/n‑KRos6Jsik

 

 

Приятно гледане с деца у дома!

 

По мате­ри­а­ли на БНТ

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.