Със силата на словото

Приклю­чи шес­ти­ят лите­ра­ту­рен кон­курс обя­вен от КДК „Нов Живец” — Атина

Класация от конкурса Моята малка тайна

Скъ­пи приятели,

Съв­сем ско­ро наши­ят твор­чес­ки клуб „Нов Живец“-Атина ще навър­ши чети­ри годи­ни и ще започ­не пета­та. С мно­го труд, посто­ян­с­т­во и лич­ни резул­та­ти от лите­ра­тур­ни кон­кур­си, худо­жес­т­ве­ни излож­би, бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии и сре­щи с твор­ци от роди­на­та, кате­го­рич­но заявих­ме, че тук в Ати­на има гру­па бъл­га­ри, кои­то не спи­рат да рабо­тят и да се раз­да­ват в име­то на духа, кой­то носим – бъл­гар­с­кия дух. Дух, кой­то вина­ги е раз­пал­вал огън­че­то на родо­лю­бие, дух, кой­то гор­до носим и ние. Защо­то въп­ре­ки че не сме в роди­на­та, нито за миг не сме и помис­ли­ли, че ще скъ­са­ме здра­ви­те си коре­ни с нея. В резул­тат на всич­ко това е и наши­ят праз­ник – праз­ник на лите­ра­ту­ра­та, изкус­т­во­то и бла­го­род­но­то дело – да дарим.
Това е шес­ти­ят поред кон­курс кой­то про­ве­дох­ме в крат­ка­та исто­рия на клу­ба. Шест кон­кур­са, в кои­то взе­ха учас­тие десет­ки поети и писа­те­ли. Някои от тях извес­т­ни и някои все още тър­се­щи пътя към сър­це­то на читателя.
Про­из­ве­де­ния за кон­кур­си­те изпра­ти­ха авто­ри от цяла Бъл­га­рия, Гър­ция, Анг­лия и САЩ!
Едно нещо обе­ди­ня­ва всич­ки тези хора, реши­ли да учас­т­ват в наши­те кон­кур­си – това са твор­ци! Все­ки по своя си начин, все­ки със сво­я­та вели­чи­на. Всич­ки обе­ди­не­ни от нуж­да­та да спо­де­лят себе си, да про­шеп­нат тай­ни­те си въж­де­ле­ния, да изкре­щят радост­та си. Да заявят на све­та и на хора­та “Хей, и аз съм тук, и аз имам нещо да кажа, и аз искам един по-добър свят, нека го напра­вим със сила­та на словото”.

Моя­та мал­ка тай­на“ привле­че двой­но по-голям брой учас­т­ни­ци от пре­диш­ния ни кон­курс и полу­чих­ме три пъти пове­че произведения.
Бла­го­да­рим на всич­ки, кои­то сте при­чи­на това да се случ­ва. Бла­го­да­рим за под­кре­па­та и за всич­ко, кое­то пра­ви­те за запаз­ва­не­то на наци­о­нал­на­та ни принадлежност.
Бла­го­да­рим на всич­ки, кои­то взе­ха учас­тие в лите­ра­тур­ния кон­курс „Моя­та мал­ка тай­на“ по идея на поета Вале­ри Стан­ков. Бла­го­да­рим на ком­пе­тен­т­но­то жури Кера­на Анге­ло­ва – писа­тел­ка, Вио­ле­та Хрис­то­ва – поете­са, Пла­мен Симе­о­нов – актьор и пред­се­да­тел на КДК „Нов Живец“ — Ати­на. В прекрас­на­та обста­нов­ка на Στέγη Μάρκου Δραγούμη, обя­вих­ме отли­че­ни­те про­из­ве­де­ния и връ­чих­ме наградите.

  

Праз­ни­кът ни про­дъл­жи с пред­ста­вя­не­то на нови­те кни­ги на Сла­ва Кос­та­ди­но­ва. Спе­ци­а­лен гост беше редак­тор­ка­та на кни­ги­те, поете­са­та Ники Комед­вен­с­ка. Насла­дих­ме се на актьор­с­ко­то майс­тор­с­т­во на Пла­мен, кой­то чете сти­хот­во­ре­ния на Сла­ва и с талан­та си ни нака­ра да почув­с­т­ва­ме душев­ния свят на автор­ка­та. Ники Комед­вен­с­ка мно­го топ­ло-сър­деч­но пред­ста­ви и защи­ти автор­с­кия труд на тво­ре­ца Сла­ва Кос­та­ди­но­ва. От име­то на КДК „Нов Живец“-Атина Сла­ва Кос­та­ди­но­ва полу­чи почет­на гра­мо­та, а поете­са­та Ники Комед­вен­с­ка — гра­мо­та със зва­ни­е­то „Поче­тен член на КДК „Нов Живец“ — АТИНА.

      

Пла­мен Симе­о­нов, пред­се­да­тел на КДК „Нов Живец“, връ­чи пла­кет „За при­нос в твор­чес­т­во­то на бъл­га­ри­те в чуж­би­на“ на Хрис­то Василев.

Тази годи­на при­те­жа­те­ли на
Ста­ту­ет­ка­та на клу­ба, почет­на гра­мо­та и 100 евро са:

 

1‑во мяс­то про­за — “Чети­ри­де­сет и девет нюан­са на тай­на­та” на Хрис­то Васи­лев – Ати­на, кой­то полу­ча­ва и награ­да­та за про­за от Кера­на Анге­ло­ва- рома­нът й „Виде­ние в Мемфис”

1‑во мяс­то — поезия, за “Кли­но­пис за раз­чи­та­не” на Лили Сла­во­ва Качо­ва — София.

Отли­че­ни са и произведенията
в раз­дел про­за, кои­то полу­ча­ват почет­на гра­мо­та и брон­зо­ва статуетка

2‑ро мяс­то за “Тай­на­та на дядо” на Татя­на Йото­ва — Айтос

3‑то мяс­то за “Даге­ро­ти­пия” на Лили Сла­во­ва Качо­ва — София

и в раз­дел поезия, кои­то полу­ча­ват почет­на гра­мо­та и брон­зо­ва статуетка

2‑ро мяс­то — “Билет за мина­лия ден” на Юлия Кос­то­ва – Ати­на, коя­то полу­ча­ва и
награ­да­та на Вио­ле­та Хрис­то­ва за поезия — сти­хос­бир­ка­та й “Една ампу­ла мрак”

3‑то мяс­то за “Без­ду­мие” на Люб­ка Сто­я­но­ва Сла­во­ва – Пловдив.

Награ­да­та на Вале­ри Стан­ков за поезия полу­ча­ва Юлия Кос­то­ва за сти­хот­во­ре­ни­е­то „Дъжд“. Това са кни­ги­те му: „Аз съм свет­ли­ят мъж от без­к­рая“ и „Обиск“.

Награ­да от КДК „Нов Живец“ — Ати­на, за „Дъл­го­го­ди­шен твор­чес­ки плам“ полу­ча­ва Анка Димит­ро­ва Келе­ше­ва – Ямбол за про­из­ве­де­ни­я­та: “Мал­ка тай­на”, “Моя­та голя­ма тай­на” и “Сън”. Награ­да­та е оси­гу­ре­на от чле­но­ве­те на клу­ба — ком­п­лект автор­с­ки кни­ги и почет­на грамота.

Спе­ци­ал­ни гос­ти на нашия праз­ник бяха: от посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция — г‑н Пан­те­лей Спа­сов – кул­ту­рен ата­ше, г‑жа Анге­ли­на Тер­зи­е­ва и г‑жа Еми­лия Ива­но­ва – изми­на­ли дъл­гия път от Анг­лия за да при­със­т­ват спе­ци­ал­но на наше­то тър­жес­т­во, пред­ста­ви­те­ли на цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ заед­но с отец Сте­фан, пред­ста­ви­те­ли от Гръц­ко-бъл­кар­с­ко сду­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на. Бла­го­да­рим от сър­це на въз­пи­та­нич­ка­та на учи­ли­ще „Пай­сий Хилен­дар­с­ки“ Ели­ца Ден­ко­ва към сдру­же­ни­е­то, коя­то откри праз­ни­ка с реци­та­ция на едно от прекрас­ни­те сти­хот­во­ре­ния на Ники Комедвенска.

      

Раз­би­ра се,  успеш­но про­ве­дох­ме и наша­та бла­гот­во­ри­тел­на кам­па­ния „Бяла ляс­то­ви­ца за Ани“. Бла­го­да­рим на всич­ки твор­ци и орга­ни­за­ции, кои­то пре­дос­та­ви­ха за бла­гот­во­ри­тел­ност свои про­из­ве­де­ния на изкус­т­во­то, кни­ги и др.
Имп­ро­ви­зи­ра­на­та арт-излож­ба на твор­ци­те от Ати­на предиз­ви­ка въз­хи­ще­ние в погле­ди­те на посе­ти­те­ли­те. Спе­ци­а­лен пода­рък за праз­ни­ка – неве­ро­ят­но кра­си­ва и вкус­на тор­та от Лили Ива­но­ва. Бога­та тра­пе­за, бога­та излож­ба, бога­ти сърца…

Бла­го­да­рим на всич­ки, кои­то са при­чи­на това да се случи!

 

       

        

 

        

Спо­де­ли:

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.