Среща с Дядо Коледа

Среща с Дядо Коледа

Ето, отно­во набли­жа­ва Коле­да – денят кой­то очак­ват с нетър­пе­ние мили­о­ни послуш­ни деца по све­та! В Колед­на­та утрин ще изти­чат до укра­се­на­та елха и ще граб­нат пода­ръ­ка за кого­то са меч­та­ли месе­ци наред. А радост­та от сбъд­на­та­та дет­с­ка меч­та ни напом­ня кол­ко мал­ко е нуж­но за да бъде све­тът по-добър и красив.
Дни и сед­ми­ци чаках­ме кога Дядо Коле­да ще има мал­ко вре­ме да се срещ­не с нас. Най-накрая той бла­го­во­ли да ни при­еме в дома си. Почер­пи ни с аро­ма­тен чай и с най-неве­ро­ятнни­те и вкус­ни колед­ни бис­к­вит­ки на Земя­та! Бла­гос­к­лон­но отго­во­ри на всич­ки важ­ни и неот­лож­ни въп­ро­си кои­то му зада­дох­ме, като през цяло­то вре­ме реше­ше с мал­ко гре­бен­че иск­ря­ща­та си от скреж брада.
След раз­го­во­ра ни с него оста­нах­ме с убеж­де­ни­е­то, че пода­ръ­ци ще полу­чат и по-мал­ко послуш­ни­те деца. А също и тези въз­рас­т­ни кои­то не са забра­ви­ли, че няко­га са били деца.

Защо и как, ще раз­бе­ре­те като про­че­те­те следното.

 

 

Среща с Дядо Коледа

 

Дядо Коле­да, пред­ва­ри­тел­но ти бла­го­да­ря за отде­ле­но­то вре­ме, пред­вид това, че в този момент на годи­на­та ти си един от най-заети­те и тър­се­ни мъже на планетата!
Без съм­не­ние всич­ки те позна­ват, и то от най-ран­на дет­с­ка въз­раст… Но все пак – пред­ста­ви се сам!

В колед­ни­те свет­ли дни, аз съм ста­ре­цът добри!
В Капа­до­кия се аз родих, добро­та­та възлюбѝх!
Най оби­чам аз деца­та, те ме рад­ват на земята.

Смя­там, че съм добър човек, кой­то се опит­ва да пома­га на дру­ги­те хора. Мис­ля, че мога да помог­на на мно­го хора, и бих искал и дру­ги да го пра­вят. Харес­ва ми да изуча­вам есте­ти­ка­та в обкръ­жа­ва­щия ни свят , кой­то включ­ва и хора­та, и природата.

 

В този тъй спе­ци­а­лен месец, от прас­та­ри вре­ме­на, све­тът вина­ги очак­ва пода­ръ­ци, очак­ва чуде­са и маги­чес­ки сбъд­ва­ния… – А заслу­жа­ва ли ги??!

Вся­ко мънич­ко дете със меч­ти­те си расте,
най-послуш­ни­те деца, носят радост на света!
Пода­ръ­ци ще има за всич­ки от сърце,
щом в нова­та годи­на се учат те добре!

Хора­та заслу­жа­ват пода­ръ­ци, но чове­чес­т­во­то – не. И е вре­ме все­ки да раз­бе­ре, че тряб­ва да се научи да пра­ви с отво­ре­но сър­це пода­ръ­ци на оне­зи, кои­то имат истин­с­ка нуж­да от тях.

 

Ти от без­чет­ни годи­ни си на тази тол­ко­ва важ­на длъж­ност и позна­ваш доб­ре тай­ни­те жела­ния и надеж­ди на все­ки… Как­во е оно­ва, кое­то раз­бра за хора­та и кое­то те изне­над­ва? Про­ме­ни­ли ли са се тех­ни­те желания?

За да се спа­си све­та, тряб­ва мно­го доброта,
тряб­ва и любов без­к­рай­на – щас­ти­е­то не е тайна!

Най ме изне­над­ва повър­х­нос­т­но­то им мис­ле­не, забра­вят бър­зо важ­ни­те неща в живо­та, а те са прости­те неща. Ска­чат бър­зо от модел теле­фон на модел теле­фон, кола или дру­ги при­до­бив­ки, и забра­вят къде са били вче­ра и къде са днес, и забра­вят да общу­ват помеж­ду си.
Могат да се изра­зя­ват пер­фек­т­но в соци­ал­ни­те мре­жи, а не могат да си кажат две при­каз­ки на една маса, очи в очи. Загу­бих­ме без­цен­но­то уме­ние да общу­ва­ме, изос­та­вих­ме човеч­ност­та. Чове­кът се робо­ти­зи­ра. И това ме натъ­жа­ва дълбоко…

 

За какъв пода­рък си меч­та­ят най-чес­то хора­та? И има ли жела­ние, кое­то не можеш да изпълниш?

Все­ки човек си меч­тае за дру­гар и любов – до безкрая!
Може всич­ко сам да сът­во­ри, щом важ­но­то в живо­та подреди!

Да имат все пове­че и все повече…
Те вече не меч­та­ят, те искат.

 

Всич­ки хора ли заслу­жа­ват пода­ръ­ци? Лес­но ли е да си все­виж­дащ – виж­дащ греш­ки­те и пакос­ти­те на чове­чес­т­во­то, но добър – като сами­ят Бог?

Само Дядо Боже знае,
кой как­во си заслужава,
той е Съд­ник най- голям,
той ми каз­ва аз да знам,
що на все­ки­го да дам!

Не може да се толе­ри­ра човеш­ка­та глу­пост пове­че , та тя днес е изве­де­на до съвър­шен­с­т­во! И това ни отда­ле­ча­ва от нас сами­те, от наша­та истин­с­ка при­ро­да и зами­съл! Ста­на­ли сме его­ис­тич­ни при­да­тъ­ци на маши­ни­те, кои­то уж обслуж­ват нас… Ентър, кло­уз, ентър, кът, пейст, емо­ти­ко­ни … Отка­зах­ме се сами от кра­со­та­та на думи­те, на жес­то­ве­те, на докос­ва­не­то… Отка­зах­ме се сами от естес­т­ве­ния човеш­ки контакт.

 

Всъщ­ност – на кол­ко годи­ни е Дядо Коле­да? И има ли зна­че­ние това?

Дядо Коле­да Доб­ри знае свой­те зем­ни дни,
и на всич­ки по све­та, той не каз­ва – от доброта,
иска да е вечен той, за да е добър герой,
и да бъде за деца­та, чудо веч­но на земята!

Откак­то има чове­чес­т­во, има и Дядо Коле­да. Защо­то той е идея, че доб­ри­ят ще бъде въз­наг­ра­ден, стра­да­щи­ят – уте­шен, и че чудо­то същес­т­ву­ва за всич­ки. Той е сим­вол на вис­ша щед­рост, той е въп­лъ­ще­ние на човеш­ка­та нуж­да да дариш радост, да помил­ваш дете, да родиш усмив­ка, да взе­меш ближ­ния в прегръд­ка … И най вече – да сбъд­неш едно сък­ро­ве­но очакване!

 

 

Мно­го хора се инте­ре­су­ват как­ви точ­но са отно­ше­ни­я­та ти със Сне­жан­ка, но аз няма да те раз­пит­вам за Сне­жан­ки­те в твоя живот… Моля, спо­де­ли за наша­та пуб­ли­ка кое е оно­ва качес­т­во, кое­то пра­ви Жена­та важ­на, неза­ме­ни­ма и нуж­на за теб ?

Мой­та внуч­ка – най-доб­ра­та, ми пома­га във делата,
да даря­ва­ме деца­та !Ето – носим със шейната
мир, любов , след труд – сполука.
Зато­ва дошли сме тука!

Жена­та е същес­т­во неза­ме­ни­мо! Защо­то е предопре­де­ле­на да орга­ни­зи­ра све­та око­ло себе си, да го съз­да­ва, тя добли­жа­ва хора­та един с друг. Жена­та е май­ка на све­та във все­ки един сми­съл – съз­да­тел­ка и пази­тел­ка, от нея започ­ва всич­ко… Жена­та е май­ка вина­ги и на всич­ки, а да си май­ка е тайн­с­т­во! Само тя знае как да го пра­ви … Най важ­но ней­но качес­т­во е , че е тво­рец, и то на чове­ка, на лич­ност­та, тя очер­та­ва пътя, тя запал­ва свет­ли­на­та, а чове­кът про­дъл­жа­ва с мал­ки крач­ки напред …

 

А тво­и­те джу­дже­та­та в Лап­лан­дия? Спра­вят ли се със зада­чи­те си, пред­вид кон­ку­рен­ци­я­та, нало­же­на от китайс­ки­те джу­дже­та през послед­ни­те 20 – 30 години?

Всич­ки елфи и джу­дже­та, феи, маго­ве добри,
даже в чуж­ди­те земи, те се тру­дят ден и нощ,
да напъл­нят моя кош, за да мога в Свя­та нощ ,
вся­ко мънич­ко дете да зарад­вам от сърце!

Дядо Коле­да не може да има кон­ку­рен­ция, дока­то същес­т­ву­ва кул­тур­на­та идея за Даря­ва­не­то, дока­то същес­т­ву­ва хрис­ти­ян­с­ка Евро­па. Щед­ри­ят и добър ста­рец е образ свър­зан с пред­ста­ва­та за Мило­сър­д­ния Бог, дарил на чеда­та си най-голе­мия дар – Спа­се­ни­е­то. Загу­би ли се, сме­си ли се с дру­ги този образ, Дядо Коле­да ще ста­не леген­да, и ще оста­не такава…

 

Как­во би казал за оне­зи джу­дже­та, кои­то вли­зат в поли­ти­ка­та, биз­не­са и се домог­ват до всич­ки нива на све­тов­но­то управление?
Про­ме­ни­ха ли се цен­нос­ти­те ни, щом тру­до­лю­би­е­то не е пър­во­то сред тях?

Има лоши, то се знай, във све­тов­ния безкрай,
аз сле­дя ги отстра­на, и щом тряб­ва ги гълча!
Рано или къс­но те, се наказ­ват тъй добре!

Мал­ки­те хора, кои­то искат да бъдат голе­ми – има ги, все­ки още от малък , иска да бъде голям! Но роде­ни­те мал­ки духом, нико­га не могат да ста­нат голе­ми. Общес­т­во­то не им позво­ля­ва да станат,искам да вяр­вам, че има естес­т­ве­ни меха­низ­ми за това… Тряб­ва да има нор­ми и кри­те­рии за опре­де­ле­ни неща и оне­зи, кои­то искат да се изви­сят сред дру­ги­те, тряб­ва да доказ­ват себе си… Така би било справедливо!

 

От какъв пода­рък се нуж­дае Бъл­га­рия днес? – А света?

Хуба­ва­та ни стра­на се нуж­дай от Чистота!
Все­ки тряб­ва да се тру­ди, да е чес­тен – без заблуди!
Да пома­га на све­та, за да има красота!

Бъл­га­рия се нуж­дае от едно изчис­те­но нача­ло! Нуж­дае се спеш­но от вода­чи, нови хора с идеи, с визия за обно­вя­ва­не на общия ни дом, с меч­ти за бъде­ще­то. Къде са завър­ши­ли днеш­ни­те ни „про­фе­си­о­нал­ни“ поли­ти­ци?! Ние в Бъл­га­рия няма­ме така­ва шко­ла, ние сме си уни­що­жи­ли ели­та, кой­то с мно­го труд се е съз­дал след Осво­бож­де­ни­е­то. Човеш­ки­ят елит, уни­що­жен от ново излю­пе­ни­те общес­т­ве­ни голем­ци, за кои­то Але­ко ни е предуп­ре­дил с тре­вож­ност. Тези про­це­си текат и днес…

 

Какъв пода­рък ще оста­виш на бъл­гар­с­кия парламент?

Да загър­бят суе­та­та, да се вгле­дат във децата!
Само чис­тич­ко сър­це, може друг да поведе!
И наро­да, в край­ни дни, в цяло да обедини!

Пода­ръ­кът, най-доб­ри­ят, би бил един нов пар­ла­мент, истин­с­ки нов – с нови хора и идеи… Не кон­с­ти­ту­ция, а парламент!

 

Как­во би искал да кажеш на оне­зи, кои­то твър­дят, че ти не съществуваш?

Само тъж­ни­те деца , със затво­ре­ни сърца,
те не вяр­ват в чуде­са, и прекрас­на­та шейна
пред вра­та­та им не спи­ра, радост­та не ги намира!

На оне­зи, кои­то нико­га не са ме виж­да­ли и чува­ли, не е нуж­но да давам обяс­не­ния, аз същес­т­ву­вам за оне­зи, кои­то ме виж­дат, а дру­ги­те – нека питат деца­та си!

 

От как­во ти ста­ва сту­де­но , кога­то пъту­ваш към хора­та? Как­во те натъжава?

Раз­ни хора по света,
имат сво­и­те дела,
и ме натъ­жа­ват, знай,
с его­и­зъм до безкрай!

Човеш­ки­ят его­и­зъм ме пла­ши , неже­ла­ни­е­то да се помъ­чим да бъдем доб­ри, да се въз­вър­нем към изкон­ни­те, про­ве­ре­ни­те във вре­ме­то неща…

 

За какъв пода­рък меч­тае Дядо Коледа?

Най оби­чам от сър­це, добро­та, любов, наука и мечи – сполука!

Да ста­нем пак хора…

 

Най-хуба­во­то пис­мо, кое­то полу­чи тази година?

Чакам още от зори най-горе­щи новини,
вяр­вам в наши­те деца и в доб­ри­те им дела!

Най-хуба­во­то пис­мо полу­чих от едни деца от Унга­рия, кои­то живе­ят в дом за сира­ци – те поис­ка­ха Дядо Коле­да да им напи­ше пис­мо. Аз го напи­сах и ще им го изпра­тя, за да повяр­ват, че аз съм някъ­де…. И вина­ги ще бъда!

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Как­во пра­ви Дядо Коле­да в сво­бод­но­то си вре­ме? С как­во се зани­ма­ва, кога­то не раз­да­ва подаръци?

С най-обик­но­ве­ни неща – рабо­ти, спор­ту­ва, но и сле­ди „под прикри­тие“ деца­та, дали изпъл­ня­ват обе­ща­ни­я­та си…
Харес­ват ми кра­си­ви­те неща, кои­то носят духа на по-добро­то, по-чис­то­то вре­ме. Пред­ме­ти­те, кои­то ги е пип­на­ла човеш­ка­та ръка, а не маши­на, те са по-уют­ни и по-истин­с­ки. Аз се гри­жа за тези чудес­ни ста­ри вещи – рес­тав­ри­рам ги. Русу­вам. Изоб­ра­зя­вам в пред­ме­ти кра­со­та­та, коя­то виж­дам във въоб­ра­же­ни­е­то си. Тво­ря. Тво­ре­ние е всич­ко, кое­то човек може да съз­да­де с ръце­те си като при­ба­ви от себе си любов, жела­ние и усър­дие. Твор­чес­т­во­то е голям учи­тел, кой­то може да въз­вър­не хора­та към доб­ри­те ста­ри цен­нос­ти. Тех­но­ло­ги­и­те не са всич­ко, а и ни отне­мат много.

 

 

Тво­е­то Колед­но поже­ла­ние към всич­ки хора?

Таз годи­на нова, пъл­на с хуба­ви дела,
и дечи­ца работ­ли­ви, и роди­те­ли щастливи,
за да можем до годи­на, до годи­на до амина,
да се видим всич­ки пак, в колед­ния чуден мрак,
аз ще дой­да то се знай, във вашия прекра­сен край!

Как­во си поже­ла­вам ли?! Да се видим всич­ки бъл­га­ри, живе­е­щи и рабо­те­щи в Ати­на, в бъл­гар­с­ка­та църква.
Да се оба­дим на всич­ки наши при­яте­ли за Коле­да за да им поже­ла­ем хуба­ви неща!
По-добър живот! Да си помагаме!

 

 

Бла­го­да­ря ти Дядо Коле­да за Колед­но­то вни­ма­ние! Щас­т­ли­ва Коле­да на теб и твоя чуде­сен екип!

 


Раз­го­во­ра със Све­тос­лав Пав­лов­с­ки про­ве­де Юлия Костова

 

 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.