Сладките вълшебства на Лили

Сладките вълшебства на Лили

Кога­то пре­ди 24 годи­ни една мла­да жена поема по неле­кия път на емиг­рант­с­тво­то, едва ли си е пред­ста­вя­ла, че съд­ба­та й е при­гот­ви­ла необ­рат­ни про­ме­ни. Сега, заста­на­ла на поред­ния връх в своя живот, тя се усмих­ва и спо­де­ля пътя на успе­ха. Път нелек, но предиз­ви­ка­тел­с­т­ва­та, кои­то изпра­вя пред нея, не само не я обез­ку­ра­жа­ват, а про­во­ки­рат ней­на­та реализация.

Това е г‑жа Лили Ива­но­ва или Лили как­то я нари­чат ней­ни­те приятели.

Сладките вълшебства на Лили

Пътят на успеха

 

Лили е редо­вен член на твор­чес­ки клуб КДК „Нов Живец“ в Ати­на от само­то му съз­да­ва­не. Без­ре­зер­в­но се включ­ва във всич­ки бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии в под­кре­па на наши съна­род­ни­ци в Ати­на, Бъл­га­рия и дру­ги кра­и­ща на све­та, в ремон­т­ни­те дей­нос­ти на бъл­гар­с­кия храм в Ати­на, в орга­ни­за­ци­я­та на праз­ни­ци. Любов­та й към народ­ни­те тан­ци е без­ре­зер­в­на. Започ­ва кари­е­ра­та си във ФТФ „Пипер­лии“ и уве­ре­но про­дъл­жа­ва да пред­ста­вя Бъл­га­рия като тан­цьор на ФТФ „Вър­ти оро“ в раз­лич­ни дър­жа­ви на фол­к­лор­ни фес­ти­ва­ли, като е при­чи­на и за меж­ду­на­род­ни награ­ди. Дали ще е дос­той­но „пре­ме­не­на“ в бъл­гар­с­ка народ­на носия, с кас­ка­та си на мото­ра или с кра­си­ва тор­та в ръце, Лили е вина­ги там, къде­то има нуж­да от помощ.
Ней­ни­ят усет за кра­со­та и хар­мо­ния я отвеж­да към гръц­ки­те шко­ли по слад­кар­с­ко изкус­т­во. Овла­дя­ва до съвър­шен­с­т­во спе­ци­ал­ни­те тех­ни­ки и ето, че в ръце­те си дър­жи пър­ва­та си кни­га със слад­кар­с­ки рецеп­ти, коя­то е при­чи­на и за наша­та сре­ща с нея. Една кни­га на слад­ки­те тай­ни в кух­ня­та, коя­то е необ­хо­ди­мост за вся­ка домакиня.

 

Къде порас­на мал­ко­то моми­чен­це, кое­то днес е опо­ра за мно­го съна­род­ни­ци в Атина?

Роде­на съм в мал­ко кра­си­во сел­це на бре­га на река Искър, от там и име­то на насе­ле­но­то мяс­то – село Искър, област Пле­вен. Основ­но­то си обра­зо­ва­ние завър­ших там, след кое­то про­дъл­жих обу­че­ни­е­то си извън с. Искър. Пре­ди годи­ни, живо­тът на село беше тру­ден. Има­ше мно­го сел­с­кос­то­пан­с­ка рабо­та и това беше при­чи­на да пома­гам на роди­те­ли­те си от мал­ка. Имах прекрас­ни роди­те­ли! Не само ме научи­ха да се тру­дя, но ми бяха оси­гу­ри­ли и щас­т­ли­во детство.

Знам, че в Бъл­га­рия си има­ла не една мъж­ка про­фе­сия, кое­то може само да предиз­ви­ка въз­хи­ще­ние за твоя кураж. Ще спо­де­лиш ли за този пери­од от твоя живот?

Раз­би­ра се, че ще спо­де­ля, защо­то това е едно от неща­та в живо­та ми, кои­то ме напра­ви­ха сил­на. След сред­но­то си обра­зо­ва­ние, вед­на­га започ­нах рабо­та. Исках да бъда неза­ви­си­ма. Избрах труд­на про­фе­сия – шпак­лов­чик, боя­джия. Поне­же от мал­ка исках всич­ко да знам и да мога, реших да изка­рам кур­со­ве­те за кра­нист. Хей така, на май­тап! И хей така, на май­тап, започ­нах рабо­та като кра­нист­ка. Труд­на и отго­вор­на про­фе­сия, но не се отка­зах. Рабо­тех по тази спе­ци­ал­ност до идва­не­то ми в Гърция.

 

 

Не е лес­но да се изда­де кни­га с рецеп­ти и осо­бе­но слад­кар­с­ки. Кол­ко тор­ти напра­ви, дока­то завър­шиш книгата?

Кога­то тръг­нах за Гър­ция, освен сним­ки на люби­ми за мен хора, си взех и тет­рад­ка­та с рецеп­ти. През годи­ни­те, тази тет­рад­ка беше не само напо­е­на с раз­лич­ни ухай­ни аро­ма­ти, но стра­нич­ки­те бяха пожъл­те­ли и от мно­го­то раз­лис­т­ва­не – накъ­са­ни. Реших да пре­пи­ша всич­ки рецеп­ти на чис­то и тога­ва ми дой­де иде­я­та да ги под­ре­дя в кни­га. Полу­чих под­кре­па­та на мно­го близ­ки при­ятел­ки и така започ­нах да рабо­тя вър­ху тази идея.
Не съм бро­и­ла, кол­ко са всич­ки­те тор­ти, кои­то при­гот­вих, защо­то след 500 спрях да броя. Раз­би­ра се, че с тях чер­пех при­ятел­ки, пода­ря­вах на съсе­ди или на позна­ти, като само исках мне­ни­е­то им за качес­т­во­то на тор­та­та. Беше ми доста­тъч­но да чуя „Бра­во, Лили!“. Това ми стигаше…

От всич­ко, кое­то спо­де­ли, раз­би­рам, че е неве­ро­ят­но „скъ­па“ кни­га, ако пресмет­нем мате­ри­а­ли­те кои­то си вло­жи­ла до полу­ча­ва­не­то на резул­та­та, кой­то искаш да се получи.

Скъ­па е, наис­ти­на. Скъ­па е, защо­то вся­ка тор­та или слад­киш съм го пра­ви­ла по 2 – 3 пъти, дока­то полу­ча резул­тат кой­то да ми харе­са. Случ­ва­ло се е и да изхвър­лям про­дук­ция, а всич­ки мате­ри­а­ли кои­то вла­гам, ги купу­вам – браш­но, захар, мас­ло, яйца, набух­ва­те­ли, оцве­ти­те­ли, овку­си­те­ли, ток и т.н. За вре­ме­то, кое­то съм отде­ли­ла – вре­ме в при­ка­зен за мен свят.

Как стиг­на до изкус­т­во­то на заха­роп­лас­ти­ка­та или, кога раз­бра, че слад­кар­с­т­во­то е твое призвание?

От мал­ка оби­чах да пома­гам на мама и баба. Но тога­ва няма­ше тако­ва раз­но­об­ра­зие за да науча пове­че неща. Пра­вех кла­си­чес­ки­те за оно­ва вре­ме кек­со­ве, тор­ти и слад­ки, но чув­с­т­вах че резул­та­ти­те ми не са това, кое­то си пред­ста­вях. Не гово­ря за вку­со­ви­те качес­т­ва, а за укра­са­та. Вина­ги съм си пред­ста­вя­ла тор­ти­те ми да са не само вкус­ни, но и неве­ро­ят­но кра­си­ви. В Ати­на, пода­дох мол­ба за кур­со­ве по заха­роп­лас­ти­ка и дизайн. Завър­ших успеш­но и съм щас­т­ли­ва, че овла­дях и този детайл – кра­со­та­та на захар­на­та пас­та. Със захар­на пас­та изра­бот­вам кра­си­ви цве­тя и раз­лич­ни фигу­ри, кои­то допъл­ват праз­нич­ни­те ми тор­ти спо­ред слу­чая за кой­то ги правя.

 

 

Помниш ли кое е пър­во­то слад­ко изку­ше­ние, кое­то си приготвила?

Мас­лен­ки… Пър­во­то ми слад­киш­че, бяха вкус­ни­те мас­лен­ки на баба…

Оби­чаш ли да експериментираш?

Оби­чам раз­би­ра се! Оби­чам да про­ме­ням вку­со­ве, кре­мо­ве, гла­зу­ра… Оби­чам да съз­дам нещо непоз­на­то, но да бъде незабравимо!

Имаш ли твоя „тай­на“ съставка?

Имам, имам! За вся­ко слад­ко въл­шеб­с­тво, тай­на­та е -„ЛЮБОВ!“

Тво­ят любим сладкиш?

Сигур­но ще се учу­ди­те, но слад­ко хап­вам само кога­то опит­вам резул­та­ти­те от гото­ви­те ми торти.

Какъв прак­ти­чен съвет ще дадеш на тези, кои­то ще раз­тво­рят кни­га­та и за пър­ви път ще се пото­пят в аро­ма­та на вани­лия и канела?

На всич­ки мои почи­та­те­ли и при­яте­ли, кои­то имат жела­ние да сът­во­рят сво­е­то слад­ко изку­ше­ние, ще кажа след­но­то: Не се съм­ня­вай­те в себе си! Про­че­те­те рецеп­та­та. При­гот­ве­те про­дук­ти­те. Вър­же­те престил­ка­та и започ­не­те – с любов!

Кое е по-важ­но спо­ред теб: вку­сът или кра­со­та­та на една торта?

И две­те. Но нека не забра­вя­ме, че пър­во вън­ш­ни­ят вид съб­лаз­ня­ва, а вку­сът ще ни кара да пра­вим тор­та­та отно­во и отново.

Меч­та­еш ли за твоя сладкарничка?

Все още ми е рано да имам така­ва меч­та, но е в съни­ща­та ми вече!

 

С Лили можеш да раз­го­ва­ряш с часо­ве. Не само за аро­ма­ти. С нея можеш да гово­риш за проб­ле­ми­те на съв­ре­ми­е­то, за успе­хи­те на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на, за орга­ни­за­ци­я­та на пред­сто­я­щи кон­кур­си и праз­ни­ци. С нея можеш да бъдеш сигу­рен. Сигу­рен днес, утре. Хора­та като нея се раз­да­ват до без­к­рай­ност, без да тър­сят някак­ва изго­да или отпла­та. Хора­та като нея – закър­ме­ни с аро­ма­та на земя­та, с ромо­ле­не­то на река­та и песен­та на пти­ци­те, пра­вят всич­ко не просто с любов, а с без­к­рай­на любов!

Поже­ла­ва­ме успех и мно­го чита­те­ли на непов­то­ри­ма­та кни­га изпъл­не­на със

Сладките вълшебства на Лили“.

 

Кни­га­та е пре­ве­де­на и на гръц­ки език, кое­то я пра­ви тър­се­на не само от съна­род­ни­ци, но и от мно­го гръц­ки домакини.

Интер­вю­то взе Йор­дан­ка Андреева

 


Пред­ла­га­ме ви две от слад­ки­те въл­шеб­с­тва, вклю­че­ни в кни­га­та на Лили, под­хо­дя­щи за лет­ния сезон!

 


Книгата с повече от 80 сладки рецепти можете да намерите на следните места:

Сладките вълшебства на Лили

 

 

Мага­зин „Пирин”, ул. Пса­рон (Ψαρών ) 15, пло­щад Караискаки,

Бъл­гар­с­ки мага­зин в Кип­се­ли, ул. Ита­кис & Кипселис,

Рес­то­рант „Bistro Paradais“, ул. Ако­ми­на­ту 30, пло­щад Караискаки

Меха­на „Бал­кан”, ул. „Ако­ми­на­ту“ 13, пло­щад Кара­ис­ка­ки и

В офи­са на TOURIST SERVICE, ул. „Каро­лу“ 22, пло­щад Караискаки.

Тези, кой­то са извън Ати­на, могат да ми пишат на лич­ни или да ми се оба­дят по теле­фо­на +30 699 2313493. Ще им ги изпра­щам по пощата.

 


Нов Живец

 

1 коментар за “Сладките вълшебства на Лили

  1. Лили я позна­вам от гим­на­зи­я­та , по-къс­но я срещ­нах в Гър­ция .Съща­та – мила , доб­ра , при­ят­на , Няма да забра­вя как за рож­ден ден ме изне­на­да с мно­го кра­си­ва тор­та ! Тя е уни­кал­на , и това кое­то пра­ви е уникално !

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.