Светулки в шепите на времето

 

 


Клуб на дейците на културата „Нов Живец“ – Атина

9‑ти литературен конкурс на тема

Светулки в шепите на времето

 


Светулки в шепите на времето

 

Скъ­пи приятели,
приклю­чи деве­тия лите­ра­ту­рен кон­курс на тема “Све­тул­ки в шепи­те на времето”.
Как­то на все­ки пре­ди­шен кон­курс, така и сега, пощен­с­ка­та кутия на клу­ба напъл­ни­ха без­б­рой­ни­те пис­ма с ваши­те творби.
Тази годи­на сред реши­ли­те се да пре­ме­рят сили на лите­ра­тур­но­то поле бяха и мно­го деца.
Зато­ва реших­ме да пред­ста­вим тях­но­то “дет­с­ко” твор­чес­т­во в отдел­на кате­го­рия Мла­ди творци.
Обя­вя­ва­ме край­на­та кла­са­ция на конкурса.
Кате­го­рия до 18 години:
Тук може­те да про­че­те­те отли­чи­ли­те се раз­ка­зи и есета:
Тук може­те да про­че­те­те отли­чи­ли­те се стихотворения:
Кате­го­рия възрастни:
Тук може­те да про­че­те­те отли­чи­ли­те се разкази:

Тук може­те да про­че­те­те отли­чи­ли­те се стихотворения:

https://wp.me/P7FrTS-1hO

 

Край­на­та кла­са­ция на конкурса

 

Награ­де­ни твор­би раз­дел ПОЕЗИЯМЛАДИ ТВОРЦИ:

1 мяс­то:  сти­хот­во­ре­ние ДЕТСТВО СЛЕД ДЪЖД на Божа­на Тоне­ва Слав­ко­ва, 16 г., от Бургас

2 мяс­то: сти­хот­во­ре­ние ЗЛАТНО ДЕТСТВО С БАБА И ДЯДО на Петя Добро­ми­ро­ва Димит­ро­ва, 10 г., от Русе

3 мяс­то: сти­хот­во­ре­ние МАГИЯТА на Касан­д­ра Пла­ме­но­ва Недял­ко­ва, 14 г., от Дряново

 

Номи­на­ции:

Вре­ме  Геор­ги Пър­ва­нов, 16 г, София

Щас­т­ли­во семейс­т­во Петя Добро­ми­ро­ва Димит­ро­ва, 10 г., Русе

Без­к­ра­ен кръг на вре­ме­то Божа­на Слав­ко­ва, 16 г, Бургас

***

Награ­де­ни твор­би раз­дел ПРОЗАМЛАДИ ТВОРЦИ:

1 мяс­то: раз­каз ЛУННА ОДИСЕЯ на Божа­на Тоне­ва Слав­ко­ва, 16 г., от Бургас

2 мяс­то: раз­каз СВЕТЛИНА на Вик­то­рия Пла­ме­но­ва Недял­ко­ва, 14 г., от гр. Дряново

3 мяс­то: раз­каз СЪБРАНИЕТО НА ПЛАНЕТИТЕ на Касан­д­ра Пла­ме­но­ва Недял­ко­ва, 14 г., от гр. Дряново

 

Номи­на­ции:

Коп­неж  Вик­то­рия Пла­ме­но­ва Недял­ко­ва, 14 г. гр. Дряново

Май­чи­це свя­та  Петя Добро­ми­ро­ва Димит­ро­ва, 10 г. Русе

У дома  Мом­чил Ивай­лов Дра­га­нов, 17г., София

На дъно­то на Оке­а­на  Касан­д­ра Пла­ме­но­ва Недял­ко­ва, 14 г. Дряново

Едно море – една меч­та Касан­д­ра Пла­ме­но­ва Недял­ко­ва, 14 г. Дряново

 


 

Награ­де­ни твор­би раз­дел ПОЕЗИЯ:

1 мяс­то: сти­хот­во­ре­ние СВЕТУЛКИ В ШЕПИТЕ на Хрис­ти­на Бла­го­е­ва Дел­че­ва-Мачи­кян, от Кърджали

2 мяс­то: сти­хот­во­ре­ние СЛЕД ГОДИНИ на Любо­мир Леф­те­ров Симе­о­нов, от Свищов

3 мяс­то: сти­хот­во­ре­ние ПЛАМЪЧЕ на Петя Борис­ла­во­ва Бой­че­ва, от София

 

Номи­на­ции:

Рав­нос­мет­ка Йор­дан­ка Дел­че­ва Неко­ло­ва, Димитровград

Една душа – доб­ра и греш­на Дете­ли­на Ива­но­ва Сте­фа­но­ва, Ямбол

Жаж­да Иве­ли­на Дим­че­ва Цвет­ко­ва, София

*** “Небе съм днес” Мил­ка Мари­но­ва Нико­ло­ва, Търговище

*** “Кога­то ти си тръг­на” Мар­га­ри­та Русе­ва, Плевен

*** “Като забра­ве­ния сер­виз” Мар­га­ри­та Русе­ва, Плевен

 На ъгъ­ла на тво­я­та меч­та Мил­ка Мари­но­ва Нико­ло­ва, Търговище

***

Награ­де­ни твор­би раз­дел ПРОЗА

1 мяс­то: раз­каз GRAN VIDA И ТРАГЕДИЯТА ПРИ АНАУЛ на Хрис­ти­на Спа­со­ва Коле­ва, от София

2 мяс­то: раз­каз ДЯВОЛСКИ РАЙСКА ИСТОРИЯ на Кра­си­мир Ива­нов Бач­ков, от Варна

3 мяс­то: раз­каз ШЕВНАТА МАШИНА на Юлия Любо­ми­ро­ва Кос­то­ва, от Атина

 

Номи­на­ции:

Коре­ни  Евге­ния Дине­ва, София

Обув­ки­те на Ани  Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва, Атина

Рестарт  Миле­на Симе­о­но­ва Миле­ва, София

Дядо Марин  Миле­на Димит­ро­ва Кру­мо­ва, София

Чадър и бом­бе за все­ки слу­чай  Вик­то­рия Кон­с­тан­ти­но­ва Баръ­мо­ва, Варна

Све­тул­ки за из път  Весис­ла­ва Любо­ми­ро­ва Саво­ва, София

Цве­тя­та  Сибин Май­на­лов­с­ки, Ста­ра Загора

Езер­ни съз­да­ния  Хрис­ти­на Мачи­кян, Кърджали

Све­тул­ки в шепи­те на вре­ме­то  Хрис­тин­ка Баше­ва-Нико­ло­ва, София

Пад­на­ли­ят ангел  Свет­лин Трен­да­фи­лов, Каварна

Изне­вя­ра  Бла­га Боне­ва, Варна

Принчи­па Мещи­на  Мин­ка Парас­ке­во­ва, София

 

Бла­го­да­рим на всич­ки учас­т­ни­ци! Поже­ла­ва­ме им нови твор­чес­ки успе­хи и, раз­би­ра се,
До нови срещи!

Конкурсът

 

 

Вре­ме­то, каз­ват, е отно­си­тел­но. Поня­ко­га тича бър­зо, друг път едва пъл­зи. Каз­ват даже, че в опре­де­ни момен­ти спи­ра­ло съв­сем ! Но как ли е въз­мож­но това? Сигур­но има няка­къв таен начин, но какъв? И след като може да спре, дали не можем да го вър­нем назад? И да отидем … къде? В лъж­ли­во­то мина­ло? То едва ли е наис­ти­на това, как­во­то го помним! Вре­ме­то го крие свид­ли­во в шепи­те си и пази рев­ни­во него­ви­те тай­ни. Само поня­ко­га, като на шега, оста­ва да се измък­нат навън лек звън на усмив­ка, без­мъл­вен зов “оби­чам те”, ромон на съл­зи, кап­чи­ци радост, меко­та на дет­с­ки дъх, уха­ние на майс­ки сън, желе­зен вкус на раз­дя­ла. Спо­ме­ни, тан­цу­ва­щи като све­тул­ки в лят­на нощ – танц хао­ти­чен и на пръв поглед без­смис­лен. Ще съу­ме­ем ли да раз­га­да­ем скри­то­то му посла­ние, ще можем ли да под­ре­дим свет­ли­те сле­ди като звез­д­на пъте­ка, воде­ща към утро­то на бъде­щия ден? Можем ли да пред­на­чер­та­ем това, кое­то ще се слу­чи утре?

А днеш­ни­ят ден? Кои сме ние днес – всич­ко кое­то сме били досе­га или всич­ко кое­то иска­ме да бъдем утре?

 

Каузата

Послед­ни­те някол­ко месе­ца не при­ли­ча­ха на нищо пре­жи­вя­но досе­га. Бях­ме при­ну­де­ни да сто­им у дома, наса­ме със себе си, или неп­ре­къс­на­то в ком­па­ни­я­та на най-скъ­пи­те ни хора. И като че ли това послед­но­то се ока­за най-труд­но­то ни изпитание!

Ето, спра­вих­ме се и с това. Вър­нах­ме се към нор­мал­ния си живот. Ще про­дъл­жим рабо­та­та си, ще отидем на гос­ти, ще лету­ва­ме на море, ще пра­вим това, кое­то ни харес­ва. Но има хора, за кои­то труд­нос­ти­те няма да свър­шат нико­га. Те ще про­дъл­жа­ват да не ходят на море,  да не посе­ща­ват род­ни­ни или при­яте­ли, да не се раз­хож­дат в пар­ка. Да нямат близ­ки хора до себе си! Да пра­вят това, кое­то им харес­ва, ще оста­не само една меч­та. Недостижима.

Това са хора­та в нерав­нос­той­но поло­же­ние. На тях посве­ща­ва­ме нашия кон­курс. Реших­ме суми­те, опре­де­ле­ни за награ­ди в лите­ра­тур­ния кон­курс, да пре­дос­та­вим за бла­гот­во­ри­тел­ност. Заед­но да бъдем при­чи­на за мно­го истин­с­ки усмивки.

Исти­на­та е, че от послед­но­то изпи­та­ние изля­зох­ме по-доб­ри, по- човеч­ни. Изля­зох­ме побе­ди­те­ли! Пре­от­крих­ме истин­с­ки­те цен­нос­ти в живо­та – семейс­т­во, обич, само­жер­т­ва, скром­ност, тър­пи­мост. Зато­ва, при­яте­ли, заед­но с вас ще дарим това, кое­то не се купу­ва с пари – човеш­ка топлота!

 

Условията

За учас­тие в кон­кур­са “Све­тул­ки в шепи­те на времето”

При­емат се про­из­ве­де­ния в раз­де­ли­те поезия и проза.
Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки авто­ри пише­щи на бъл­гар­с­ки език.
Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в раздел.
Изпра­те­ни­те твор­би да не са пуб­ли­ку­ва­ни в елек­т­ро­нен или кни­жен вариант.
Няма огра­ни­че­ние на въз­раст­та на участниците.
Дъл­жи­на­та на все­ки раз­каз да бъде мак­си­мал­но 4 стра­ни­ци Microsoft Word доку­мент, за сти­хот­во­ре­ния няма ограничение.
Про­из­ве­де­ни­я­та, кои­то не отго­ва­рят на усло­ви­я­та, ще бъдат декласирани.
Кон­кур­сът е анонимен

Твор­би­те да се изпра­щат по имейл като при­ка­чен файл на ел. поща на КДК “Нов Живец” – Ати­на с тема “За кон­кур­са“: [email protected]

В имей­ла вклю­че­те крат­ка инфор­ма­ция за авто­ра – име­на, теле­фон, въз­раст и адрес.
Всич­ки про­из­ве­де­ния ще бъдат пре­дос­та­ве­ни на коми­си­я­та по оце­ня­ва­не само с поре­ден номер.

Кра­ен срок на изпра­ща­не на твор­би­те: 01-09-2020 г.

 

Комисията

Кон­кур­с­ни­те твор­би ще бъдат оце­не­ни от ком­пе­тен­т­на коми­сия. Име­на­та на чле­но­ве­те на коми­си­я­та, ще бъдат обя­ве­ни след приключ­ва­не­то на конкурса.

 

Наградите

На пър­ви етап ще бъдат номи­ни­ра­ни по десет твор­би от все­ки раз­дел – поезия и проза.

На вто­ри етап ще бъдат отсъ­де­ни след­ни­те награди:

  • За пър­во мяс­то в раз­дел про­за: ста­ту­ет­ка­та на клу­ба и почет­на грамота
  • За пър­во мяс­то в раз­дел поезия: ста­ту­ет­ка­та на клу­ба и почет­на грамота
  • За вто­ро мяс­то и тре­то мяс­то във все­ки раз­дел ще бъдат връ­че­ни почет­ни грамоти.
  • Всич­ки номи­ни­ра­ни твор­би ще полу­чат похвал­на грамота.

Сума­та от €200 (2 пър­ви награ­ди от по €100), коя­то вся­ка годи­на при­съж­дах­ме на спе­че­ли­ли­те пър­во мяс­то от все­ки раз­дел ще бъдат пре­дос­та­ве­ни на бла­гот­во­ри­тел­на­та ини­ци­а­ти­ва „Бяла ляс­то­ви­ца“ на КДК „Нов Живец“ – Ати­на. В деня на отчи­та­не на кон­кур­с­ни­те твор­би ще обя­вим кой ще полу­чи ваше­то  дарение.

Ста­ту­ет­ки­те и гра­мо­ти­те на заели­те пър­во мяс­то ще бъдат изпра­те­ни по поща­та или с куриер.

Всич­ки дру­ги гра­мо­ти ще бъдат изпра­те­ни на отли­че­ни­те в елек­т­ро­нен вариант.

С учас­ти­е­то си в този кон­курс, авто­ри­те дават пра­во­то на КДК „Нов Живец“ – Ати­на да изпол­з­ва всич­ки автор­с­ки твор­би по соб­с­тве­но усмот­ре­ние за попу­ля­ри­зи­ра­не на кон­кур­са и дей­ност­та на клуба.

Резул­та­ти­те от кон­кур­са ще бъдат обя­ве­ни на спе­ци­ал­но съби­тие на КДК “Нов Живец” – Ати­на на 04/10/2020 г. и ще се пуб­ли­ку­ват в сай­та на КДК “Нов Живец” – Атина:

https://kdk-atina.eu

как­то и в стра­ни­ца­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на във Facebook:

https://www.facebook.com/КДК-Нов-Живец-Атина-1416677725245676/

С изпра­ща­не­то на твор­би­те си, всич­ки авто­ри при­емат посо­че­ни­те условия.

Поже­ла­ва­ме успех на всич­ки участници!


КДК “Нов Живец” – Ати­на към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” – Атина

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.