Проект “Свети Йоан Рилски в Гърция”

 


Пътят на мощите на Рилския Чудотворец до остров Тинос и почитта към светеца

 

 

 

Проект „Свети Йоан Рилски в Гърция. Пътят на мощите на Рилския Чудотворец до остров Тинос и почитта към светеца“

Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те“ 2023

Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Атина

 

Десницата на свети Йоан Рилски
Дес­ни­ца­та на све­ти Йоан Рил­с­ки пазе­на в манас­ти­ра „Успе­ние Бого­ро­дич­но“ на о‑в Тинос в Гърция

 

Книга-албум Йоан Рилски
Кни­га-албум “Све­ти Йоан Рил­с­ки в Гърция”

 


 

Све­ти Йоан Рил­с­ки Чудотворец

Спо­ред жити­е­пис­ци­те све­ти Йоан Рил­с­ки е роден в село  Скри­но през  876 г.  Живее по вре­ме­то на княз Борис I, цар Симе­он Вели­ки и цар Петър I. 

Жити­я­та на св. Йоан Рил­с­ки посоч­ват, че в него­во­то сър­це вина­ги гори любов­та към Бога и жела­ни­е­то да му се посве­ти изця­ло. Кога­то е на 25 годи­ни, роди­те­ли­те му уми­рат, а той раз­да­ва на бед­ни и бол­ни хора сво­я­та част от насле­де­но­то и ста­ва отшел­ник в пла­ни­на­та. Про­го­нен от пър­во­на­чал­но­то си убе­жи­ще, той отива в Рила, къде­то се уста­но­вя­ва в хра­лу­па­та на веков­но дърво.

В Рила отшел­ни­кът е посе­ща­ван от пас­ти­ри, запи­са­но е пър­во­то му чудо – изле­ку­ва­не на душев­но болен – и започ­ва да ста­ва извес­тен в област­та.. Той привли­ча все пове­че хора, тър­се­щи лече­ние на раз­лич­ни болес­ти, как­то и после­до­ва­те­ли, кои­то започ­ват да се уста­но­вя­ват око­ло убе­жи­ще­то му, съз­да­вай­ки цял манас­тир, про­съ­щес­т­ву­вал до нача­ло­то на XII век. Сла­ва­та на св. Йоан Рил­с­ки се раз­на­ся далеч от Рила пла­ни­на из пре­де­ли­те не само на Бъл­га­рия, но и на Европа.

Уми­ра на 18 август 946 г. На тази дата цър­к­ва­та чес­т­ва него­во­то успе­ние. 

 

Иконата на Светеца в Българския Православен Храм „Свети Преп. Йоан Рилски Чудотворец“, град Атина

И, пре­ди всич­ко, заве­ща­вам ви да пази­те све­та­та вяра непо­роч­на и неза­сег­на­та от вся­как­во зло­мис­лие, как­то я при­ех­ме от све­ти­те отци, без да се отда­ва­те на чуж­ди и раз­лич­ни учения.“

 

Тро­пар на Св. Йоан Рилски

Тро­пар, гл. 1

Осно­ва на покаянието,
при­мер на умилението,
обра­зец на утешението
и духов­но­то съвършенство
бе тво­ят рав­но­ан­гел­с­ки живот,
Пре­по­доб­не,
кой­то пре­би­ва­ва­ше в молитва,
пост­ни­чес­т­во и сълзи.
Про­чее, отче Йоанне,
моли Хрис­та Бога за наши­те души!


Рил­с­ка­та Све­та Обител

 

 

Рил­с­ка­та све­та оби­тел се изди­га сред веков­ни­те гори на Рила пла­ни­на. Съз­да­ва­не­то й дати­ра око­ло 930 г. Със сво­я­та хиля­до­лет­на исто­рия и поч­ти неп­ре­къс­на­то­то си същес­т­ву­ва­не, тя е запа­зи­ла през веко­ве­те пра­вос­лав­на­та вяра, кул­ту­ра­та и само­бит­ност­та на бъл­га­ри­те. Опо­жа­ря­ва­на и разоря­ва­на през веко­ве­те, про­дъл­жа­ва същес­т­ву­ва­не­то си, бла­го­да­ре­ние на бла­го­чес­ти­ви­те бъл­гар­с­ки вла­де­те­ли през сред­ни­те веко­ве и на пра­вос­лав­ни­те хрис­ти­я­ни по вре­ме­то на бъл­гар­с­ко­то Възраждане.

И до днес Рил­с­ки­ят манас­тир е духов­на све­ти­ня, в коя­то човеш­ки­ят дух се изви­ся­ва към Бога и спа­си­те­лен пристан за все­ки, кой­то прекрач­ва пра­га и с благоговение.

 

Мощи­те на све­те­ца от Рила 

кой­то пре­неб­рег­на тлен­но­то и вре­мен­но­то и порев­ну­ва за небес­на­та насла­да, и я заслу­жи чрез пост­ни­чес­ки живот и пока­я­ние,  са поло­же­ни в манас­тир­с­кия събо­рен храм “Рож­дес­т­во Бого­ро­дич­но” в Рил­с­ка­та све­та обител.

 


Посещение в Рилската света обител

 

О Άγιος Ιωάννης της Ρίλας Свети Йоан Рилски
Доку­мен­та­лен раз­каз за Рил­с­ка­та све­та оби­тел. Дик­тор: проф.Димитър Симе­о­нов, ВТУ

 

О Άγιος Ιωάννης της Ρίλας Свети Йоан Рилски
Про­фе­сор Дими­тър Симе­о­нов с пре­по­да­ва­тел­ки­те в БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки” в Ати­на Лили Димит­ро­ва и Юлия Костова.

 

This slideshow requires JavaScript.

 


Манастирът „Успение Богородично“ на остров Тинос в Гърция

 

 

Манас­ти­рът „Успе­ние Бого­ро­дич­но“ или „Вла­ди­чи­ца на анге­ли­те“ е едно от най-зна­чи­ми­те духов­ни сре­ди­ща на Егейс­кия архи­пе­лаг и Гър­ция. Деви­чес­ки манас­тир, съх­ра­нил пра­вос­лав­на­та тра­ди­ция и свър­зан духов­но със Све­та Гора. Тук през 19-ти век е доне­се­на от  Сирос дес­ни­ца­та на све­ти Йоан Рил­с­ки след дълъг път. 

 

 

Алек­сан­д­рос Мора­и­ти­дис (1850 – 1929), извес­тен гръц­ки писа­тел, родом от Ски­а­тос. Съна­род­ник и срод­на душа на Алек­сан­д­рос Папа­ди­а­ман­тис. Под­дър­жа духов­ни връз­ки със Све­та Гора и кили­я­та на Дана­и­ли­ди­те. През послед­ни­те бли­зо два­де­сет годи­ни от живо­та си пише цър­ков­ни хим­ни и служ­би. През 1917 г. по мол­ба на Манас­ти­ра в Тинос със­та­вя служ­ба­та на св. Йоан Рилски.

 


Посещение на остров Тинос

 

О Άγιος Ιωάννης της Ρίλας Свети Йоан Рилски
Доку­мен­та­лен раз­каз за манас­ти­ра „Вла­ди­чи­ца­та на анге­ли­те” на о.Тинос, къде­то се пази све­та­та дес­ни­ца на Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец. Дик­тор: Ген­чо Банев, Атин­с­ки университет

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 


 

Българска православна черква „Св. Йоан Рилски”, Екзархийски дом, Истанбул

 

О Άγιος Ιωάννης της Ρίλας Свети Йоан Рилски
Доку­мен­та­лен раз­каз за бъл­гар­с­ка­та пра­вос­лав­на чер­к­ва „Св.Йоан Рил­с­ки”, Екзар­хийс­ки дом, Истан­бул, Тур­ция Дик­тор: Хрис­то Копа­но, зам.председател на цър­ков­но­то настоятелство

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 


 

Важ­ни топо­си на почит към Све­ти Йоан Рилски

 

Важни топоси на почит към Свети Йоан Рилски
• Рил­с­ка све­та оби­тел
• Атон­с­ка Све­та Гора
• Храм „Св. Йоан Рил­с­ки“, Ати­на 
• Манас­тир “Успе­ние Бого­ро­дич­но“, о‑в Тинос

Про­ект на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Ати­на, Гър­ция по Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на българите“

Мен­тор на про­ек­та и пре­вод: Ген­чо Банев

Гра­фи­чен и web дизайн: Хрис­то Василев