Проект Свети Йоан Рилски в Гърция – Έργο Ο Άγιος Ιωάννης της Ρίλας στην Ελλάδα


 

О Άγιος Ιωάννης της Ρίλας Свети Йоан Рилски

 

Национална програма „Неразказаните истории на българите“ 2023

Проект „Свети Йоан Рилски в Гърция. Пътят на мощите на Рилския Чудотворец до остров Тинос и почитта към светеца“

♦ Цел­та на про­ек­та е просле­дя­ва­не­то в исто­ри­чес­ки, геог­раф­с­ки и кул­ту­рен план на мос­то­ве­те, кои­то свър­з­ват два­та наро­да за покро­ви­тел­с­т­во­то на най-почитания бъл­гар­с­ки светец

♦ Тема­та на про­ек­та е сла­бо позна­та на общес­т­ве­ност­та как­то в Гър­ция, така и в Бъл­га­рия, но тра­си­ра веков­ни мос­то­ве и има голя­мо зна­че­ние за кул­тур­но­то съжи­тел­с­т­во и раз­би­ра­тел­с­т­во меж­ду два­та народа

♦ Изпъл­ни­тел на про­ек­та: Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра  „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Атина

Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ е кул­тур­на асо­ци­а­ция, регис­т­ри­ра­на спо­ред зако­ни­те на гръц­ка­та дър­жа­ва през 2011г., под чия­то опе­ка са БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Фол­к­лор­но тан­цо­ва фор­ма­ция „ПИПЕРЛИИ“, Клуб на дейците на кул­ту­ра­та „НОВ ЖИВЕЦ“ ‑Ати­на, със соб­с­твен пред­се­да­тел, като колек­ти­вен член със самостойно управление.

Цел на сдру­же­ни­е­то е да пре­дос­та­вя зна­ния и инфор­ма­ция за Бъл­га­рия като попу­ля­ри­зи­ра кул­ту­ра­та, ези­ка и фол­к­ло­ра сред бъл­гар­с­ки­те и гръц­ки граж­да­ни, да пре­дос­та­вя обра­зо­ва­тел­ни услу­ги и вся­как­ва морал­на и фак­ти­чес­ка под­кре­па­на наши­те сънародници.

Орга­ни­за­ци­я­та има изгра­де­но сът­руд­ни­чес­т­во със Сдру­же­ни­е­то на мла­ди­те пси­хо­ло­зи в Бъл­га­рия, кои­то са наши пар­т­ньо­ри в съв­мес­т­на­та ни рабо­та по програ­ми­те на „Ераз­мус+“ за обмен на доб­ри прак­ти­ки в област­та на обра­зо­ва­ни­е­то, как­то и с Катед­ра Исто­рия на Вели­ко­тър­нов­с­кия уни­вер­си­тет и с Общес­т­во за кул­ту­ра и съп­ри­час­т­ност „ЩЪРКЕЛИТЕ“.

По тра­ди­ция Орга­ни­за­ци­я­та отбе­ляз­ва със сце­ни­чен праз­ник Деня на Народ­ни­те буди­те­ли­те – 1 ноем­в­ри, като пат­ро­нен праз­ник на учи­ли­ще­то, как­то и про­веж­да еже­год­но чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на кни­га­та и автор­с­ко­то пра­во – 23 април

Посе­те­те страницата ⇒ 


Εθνικό πρόγραμμα „Οι άγραφες ιστορίες των Βουλγάρων“ 2023

Έργο „Ο Άγιος Ιωάννης της Ρίλας στην Ελλάδα. Η διαδρομή των λειψάνων του Θαυματουργού της Ρίλας στο νησί της Τήνου και η λατρεία του Αγίου“

♦ Στόχος του έργου είναι η ιστορική, γεωγραφική και πολιτιστική ιχνηλάτηση των γεφυρών που συνδέουν τους δύο λαούς για την προστασία του σεβάσμιου Βούλγαρου αγίου.

♦ Το θέμα του έργου είναι ελάχιστα γνωστό στο κοινό τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, αλλά διαγράφει αιωνόβιες γέφυρες και έχει μεγάλη σημασία για την πολιτιστική συνύπαρξη και κατανόηση μεταξύ των δύο λαών.

♦ Ανάδοχος του έργου: Ελληνοβουλγαρικός Σύνδεσμος Πολιτισμού „Παίσιϊ Χιλεντάρσκι“, Αθήνα

 

 

Ο Ελληνοβουλγαρικός Σύνδεσμος Πολιτισμού „Παίσιϊ Χιλεντάρσκι“, Αθήνα, είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους το 2011, υπό την αιγίδα του οποίου δραστηριοποιούνται το Βουλγαρικό κυριακάτικο “Παίσιϊ Χιλεντάρσκι”, ο Φολκλορικός Χορευτικός Σχηματισμός “PIPERLII”, και η Πολιτιστική λέσχη  NOV ZHIVETS» – Αθήνα, με δικό της πρόεδρο, ως συλλογικό μέλος με ανεξάρτητη αρχή.

Σκοπός του συλλόγου είναι να παρέχει γνώσεις και πληροφορίες για τη Βουλγαρία εκλαϊκεύοντας τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τη λαογραφία μεταξύ Βούλγαρων και Ελλήνων πολιτών, να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και κάθε ηθική και έμπρακτη υποστήριξη στους συμπατριώτες μας.

Ο Σύνδεσμος έχει δημιουργήσει συνεργασία με την Ένωση Νέων Ψυχολόγων στη Βουλγαρία, οι οποίοι είναι συνεργάτες μας στην κοινή μας εργασία στα προγράμματα «Erasmus+» για την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστήμιο του Βελικού Τάρνοβο και την Εταιρεία Πολιτισμού και Ενσυναίσθησης «ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ».

Παραδοσιακά, ο Σύνδεσμος γιορτάζει με σκηνικό παράσταση την Ημέρα των Λαϊκών Αφυπνιστών – 1η Νοεμβρίου, ως προστάτιδα του σχολείου, καθώς και πραγματοποιεί ετήσιο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων – 23 Απριλίου.

 

Επισκεφτείτε την σελίδα ⇒

 


  • Про­ект на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Ати­на, Гър­ция по Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на българите“
  • Мен­тор на про­ек­та и пре­вод: Ген­чо Банев
  • Гра­фи­чен и web дизайн: Хрис­то Василев
  • Έργο του Ελληνοβουλγαρικού Συνδέσμου Πολιτισμού „Παίσιϊ Χιλεντάρσκι“, Αθήνα, για το Εθνικό πρόγραμμα „Οι άγραφες ιστορίες των Βουλγάρων“
  • Μέντορας του έργου και μετάφραση: Γκέντσο Μπάνεβ
  • Γραφικά και web design: Χρήστος Πατσιάς