Продължваме с нови сили, нов екип и една цел

Продължваме с нови сили, нов екип и една цел

Продължваме с нови сили, нов екип и една цел

Скъ­пи при­яте­ли,

На 05. 02. 2017г. Клу­бът на дей­ци­те на кул­ту­ра­та “Нов Живец“ — Ати­на про­ве­де поред­но­то годиш­но отчет­но-избор­но съб­ра­ние. След под­роб­ния док­лад за дей­ност­та на клу­ба за 2016г и след изчер­па­тел­ния отчет на при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те, можем да се позд­ра­вим с една успеш­на годи­на. Годи­на изпъл­не­на с прекрас­ни съби­тия и мероп­ри­я­тия: пред­ста­вя­ния на авто­ри и тех­ни­те про­из­ве­де­ния, бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии, учас­тие в орга­ни­за­ци­я­та на праз­ни­ци, учас­тия в излож­би, кон­кур­си, спо­де­ля­не на радост­та на пър­вок­лас­ни­ци­те в Ати­на на пър­вия уче­бен ден, при­със­т­вие в бъл­гар­с­кия пра­вос­ла­вен храм на всич­ки важ­ни цър­ков­ни съби­тия, учас­тие в ХОРОТО и мно­го, мно­го дру­ги дей­нос­ти.

Зна­чи­мо съби­тие за 2016г., за КДК “Нов Живец“ — Ати­на е уза­ко­ня­ва­не­то на клу­ба и лега­ли­зи­ра­не­то на дей­ност­та коя­то раз­ви­ва, за кое­то бла­го­да­рим на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра ‚“Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на, как­то и съз­да­ва­не­то на сайт на клу­ба https://kdk-atina.eu , за кое­то бла­го­да­рим на Хрис­то Васи­лев. Връ­чих­ме ста­ту­ет­ка­та на клу­ба на отли­че­ни­те авто­ри с прекрас­ни твор­би в приклю­чи­лия кон­курс ‚“Любов – маги­чес­ка реал­ност…“, как­то и пла­кет “За при­нос в твор­чес­т­во­то на бъл­га­ри­те в чуж­би­на“, на тези, кои­то наис­ти­на допри­на­сят за това. Наши­те спе­ци­ал­ни гос­ти от Роди­на­та полу­чи­ха “Гра­мо­та за при­ятел­с­т­во“, кое­то ги пра­ви чле­но­ве-при­яте­ли на КДК ‚“Нов Живец“.

След като се позд­ра­вих­ме за огром­на­та и смис­ле­на дей­ност коя­то реа­ли­зи­ра­ме, пристъ­пих­ме към избор на ново ръко­вод­с­тво. След закон­но про­ве­де­ни­те, по пра­вил­ни­ка на клу­ба избо­ри, можем да сме щас­т­ли­ви, защо­то КДК “Нов Живец“ — Ати­на от днес има сил­ни воде­щи фигу­ри. За пред­се­да­тел на клу­ба, с пъл­но мно­зин­с­т­во бе избран Пла­мен Симе­о­нов. Пла­мен Симе­о­нов – педа­гог, актьор, про­фе­си­о­на­лист. В УС на клу­ба вли­зат – Хрис­то Васи­лев — ком­пю­тъ­рен спе­ци­а­лист, тво­рец; Тони Мав­ро­ва — пре­циз­на, отго­вор­на, непо­ко­ле­би­ма; Мари­а­на Куз­ма­но­ва – поете­са, отго­вор­на, все­от­дай­на; Рени Киро­ва – худож­ник, с нови идеи и съв­ре­ме­нен поглед.

Поже­ла­ва­ме на новия екип, кой­то ще опре­де­ля дей­ност­та на клу­ба, ще про­дъл­жи тра­ди­ци­и­те и ще вне­се ново­то – здра­ве, успех и пол­зот­вор­на рабо­та.

След като избрах­ме и ново­то ръко­вод­с­тво на клу­ба, про­ве­дох­ме поред­на­та бла­гот­во­ри­тел­на кам­па­ния ‚“Бяла ляс­то­ви­ца“ — този път, за мал­ка­та Алек­сан­д­ра в Кипър, коя­то в момен­та има нуж­да от помощ, но също така, коя­то кога­то порас­не – ще сла­ви Роди­на­та.

Скъ­пи при­яте­ли, от все сър­це бла­го­да­ря на всич­ки вас, кои­то бях­те до мен през изми­на­ли­те годи­ни. Бла­го­да­ря ви за под­кре­па­та, за раз­би­ра­не­то, за ваша­та все­от­дай­ност. Изказ­вам бла­го­дар­ност и към еки­па с кой­то рабо­тих­ме в раз­би­ра­тел­с­т­во и загле­да­ни в една посо­ка – посо­ка БЪЛГАРСКИЯ ДУХ В ГЪРЦИЯ.

Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.