Продължаваме да сеем любов — 3 години от създаването на КДК „Нов Живец”- Атина

Продължаваме да сеем любов
3 години от създаването на КДК „Нов Живец“ — Атина

 

Мно­го ли са или са мал­ко? Как можем да изме­рим вре­ме­то в кое­то няма сезо­ни, няма месе­ци, няма застой? През този миг от веч­ност­та, ние — дей­ци­те от КДК „Нов Живец“ — Ати­на, не спрях­ме да меч­та­ем, не спрях­ме да съз­да­ва­ме, не се измо­рих­ме от без­б­рой­ни­те сре­щи с при­яте­ли, сре­щи с твор­ци, сре­щи с деца­та от бъл­гар­с­ки­те учи­ли­ща. Не се измо­рих­ме. През този миг от веч­ност­та не само съз­да­дох­ме и укреп­нах­ме това убе­жи­ще, в кое­то по раз­ли­чен и осмис­лен начин пре­кар­ва­ме някол­ко часа заед­но, но и сме­ло заявих­ме сво­е­то при­със­т­вие в бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Атина.
При нас идва­ха при­яте­ли, кои­то иска­ха заед­но да тво­рим и сла­вим Роди­на­та, но и си отива­ха при­яте­ли, кои­то не нами­ра­ха това, кое­то са си пред­ста­вя­ли. Стъп­ка по стъп­ка орах­ме, сях­ме… Да, рано е още, но ско­ро ще започ­не и жът­ва – тога­ва ще изпра­вим чела и ще заявим, че семе­на­та ни на родо­лю­бие дават плод.
Мно­го наши при­яте­ли дадо­ха своя при­нос за да бъдем днес едно здра­во ядро. При­яте­ли, кои­то пра­ви­ха и пра­вят всич­ко добро­вол­но, без да щадят вре­ме, сред­с­тва, енер­гия. Рабо­тих­ме и рабо­тим за Бъл­га­рия и за всич­ки наши съна­род­ни­ци в чужбина.

На 18 декем­в­ри отбе­ля­зах­ме наши­те 3 годи­ни. Отбе­ля­зах­ме ги по един дос­то­ен начин, без да вди­га­ме изли­шен шум. Защо­то не ни тряб­ва рек­ла­ма. Защо­то зна­ем мно­го доб­ре, че зад наши­те успе­хи, стои мно­го, мно­го труд и посто­ян­с­т­во, и защо­то зна­ем мно­го доб­ре, че сме на точ­но­то мяс­то и в точ­но­то вре­ме. Един клуб на твор­ци­те и тех­ни­те при­яте­ли, един оазис на духов­ност, на сло­во, на изкус­т­во го очак­ват само успе­хи – в име­то на Роди­на­та. Не беше лес­но! И пак не е. По „пътя“, кой­то заед­но извър­вях­ме и уве­ре­но про­дъл­жа­ва­ме да вър­вим, ни при­чак­ва­ха и пак ще ни при­чак­ват и от дру­ги­те „изне­на­ди“, но нали точ­но зато­ва днес сме спло­те­ни и сил­ни – защо­то оста­вих­ме „АЗ“ и сме „НИЕ“! И защо­то сме „НИЕ“ — ни има!

Праз­ни­кът посве­тен на 3 годиш­ни­на­та от съз­да­ва­не­то на КДК „Нов Живец“ — Ати­на и на настъп­ва­щи­те Колед­ни праз­ни­ци, праз­ник, кой­то орга­ни­зи­рах­ме заед­но с колек­ти­ва на БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ беше ува­жен и от офи­ци­ал­но пока­не­ни­те ни гос­ти – г‑н Пан­те­лей Спа­сов – кул­ту­рен ата­ше при посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Гър­ция и архи­ман­д­рит Ата­на­сий и отец Сте­фан – пред­ста­ви­те­ли на цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при бъл­гар­с­кия пра­вос­ла­вен храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ — Ати­на. Праз­ни­кът бе ува­жен и от г‑жа Нико­ли­на Кадийс­ка – един от ини­ци­а­то­ри­те за съз­да­ва­не­то на клу­ба и соб­с­тве­ник на в. „Бъл­га­рия днес“ в Гърция.

През изми­на­ла­та годи­на имах­ме мно­го интен­зи­вен живот. Имах­ме пред­ста­вя­ния на авто­ри от тук (Ати­на) и от Бъл­га­рия, учас­т­вах­ме в орга­ни­за­ци­я­та на праз­ни­ци и учас­т­вах­ме в тях, учас­т­вах­ме в излож­би по изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во под еги­да­та на ЮНЕСКО и се вър­нах­ме с гра­мо­ти – Рени Киро­ва, Йор­дан­ка Ружи­на, Рада Кап­ра­ло­ва, Кос­та­дин Пет­ков. Има­ме пър­во мяс­то в лите­ра­ту­рен кон­курс орга­ни­зи­ран от ЮНЕСКО – Ати­на, в лице­то на Мари­а­на Куз­ма­но­ва. Раз­да­дох­ме и наши ста­ту­ет­ки в годиш­ния лите­ра­ту­рен кон­курс. Връ­чих­ме пла­ке­ти за заслу­ги в раз­ви­ти­е­то на твор­чес­т­во­то в чуж­би­на, орга­ни­зи­рах­ме и учас­т­вах­ме актив­но в не една бла­гот­во­ри­тел­на акция. Защо­то в сър­ца­та ни, пре­ди всич­ко дру­го е зало­же­но — да помог­нем на този, кой­то има нужда.

Под­чер­та­вам огром­на­та морал­на и мате­ри­ал­на под­кре­па, коя­то имах­ме при осъ­щес­т­вя­ва­не­то на бла­гот­во­ри­тел­ни­те ни кам­па­нии и реа­ли­зи­ра­не­то на праз­ни­ци­те в лице­то на наше­то посол­с­т­во, авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР, рес­то­рант „Бал­кан“ с упра­ви­тел Цве­та­на Боне­ва, на цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при бъл­гар­с­ки­ят храм „Св. Йоан Рил­с­ки“ в Ати­на, на Пла­мен Симе­о­нов, кой­то се раз­да­ва без оста­тък и на всич­ки, кои­то дари­ха от сър­це и от няма­не­то си за да осъ­щес­т­вим всич­ко това.

Бла­го­да­ря на всич­ки нови чле­но­ве на нашия клуб, кои­то ни гла­су­ва­ха дове­рие и заяви­ха кате­го­рич­но сво­е­то жела­ние да се сле­ят с нас.

Мно­го нови неща се слу­чи­ха в живо­та на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на — нов екип в посол­с­т­во­то, нов отец в хра­ма, а и ние, през яну­а­ри ще има­ме общо съб­ра­ние на кое­то ще избе­рем ново ръко­вод­с­тво. Нека с всич­ки сили да под­кре­пим тези, кои­то ще поемат ком­па­са и плът­но да заста­нем до тях.
Поже­ла­вам на Архи­ман­д­рит Ата­на­сий да има успех къде­то отива, на отец Сте­фан – да рабо­тим заед­но, на еки­па в посол­с­т­во­то – пол­зот­вор­на рабо­та и заед­но да праз­ну­ва­ме наци­о­нал­ни­те ни праз­ни­ци и не само. Има­ме нуж­да от под­кре­па и се надя­ва­ме в лица­та на тези инс­ти­ту­ции да я имаме.
Бла­го­да­рим на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, кои­то ни гла­су­ва­ха дове­рие, дове­ри­ха ни се и уза­ко­ни­ха наша­та дейност.
В наве­че­ри­е­то на най-свет­лия хрис­ти­ян­с­ки праз­ник – Рож­дес­т­во Хрис­то­во, с реше­ние на УС на КДК „Нов Живец“ — Ати­на, удостоихме:

-Мари­а­на Куз­ма­но­ва — с почет­на гра­мо­та и пла­кет „За при­нос в твор­чес­т­во­то на бъл­га­ри­те в чуж­би­на“ — за цялос­т­но­то й творчество.

- Пла­мен Симе­о­нов - с почет­на гра­мо­та и пла­кет „За при­нос в твор­чес­т­во­то на бъл­га­ри­те в чуж­би­на“ – за него­ви­ят про­фе­си­о­на­ли­зъм и отда­де­ност в рабо­та­та му с деца­та от бъл­гар­с­ки­те сдру­же­ния, за дела­та му на пол­зу роду, за неу­мо­ри­ми­ят му дух и изви­ся­ва­не на бъл­гар­с­ко­то слово.

Да, праз­ник беше наша­та 3‑та годиш­ни­на! Бях­ме при­гот­ви­ли колед­ни къс­ме­ти и бога­та тра­пе­за. Мно­го бяха и пода­ръ­ци­те, кои­то полу­чих­ме! Спе­ци­ал­но изказ­вам бла­го­дар­ност за една от спе­ци­ал­ни­те изне­на­ди за рож­де­ния ден на Клуб “Нов живец” — Ати­на: вес­т­ник “Над 55” с обшир­но интер­вю на Тодор­ка Нико­ло­ва от Хас­ко­во с писа­тел­ка­та Галя Кара­ар­ги­ро­ва, в кое­то тя, като една от осно­ва­тел­ки­те на Клу­ба, просле­дя­ва пътя на твор­чес­ка­та орга­ни­за­ция в Атина.

Бла­го­да­ря на архи­ман­д­рит Ата­на­сий за при­вет­с­ве­но­то слово!
Бла­го­да­ря на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки” за прекрас­ния пода­рък — кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Бук­вар за влю­бе­ни”! Бла­го­да­ря и на авто­ра на кни­га­та — Вале­ри Стан­ков за автографа!
Бла­го­да­ря на Лиля­на Ива­но­ва за неве­ро­ят­но кра­си­ва­та и вкус­на тор­та и на Мари­я­на Алек­сан­д­ро­ва за изис­ка­но офор­ме­ни­те ястия. И две­те отде­ли­ха мно­го от вре­ме­то си за допри­на­ся­не­то на праз­нич­на­та обста­нов­ка. Не е за под­ми­на­ва­не и прекрас­на­та елхич­ка с колед­ни­те поже­ла­ния укра­се­на с голя­мо тър­пе­ние от Мари­а­на Куз­ма­но­ва. Бла­го­да­ря на всич­ки, кои­то вло­жи­ха душа­та си за да бъде праз­ник! Беше!

Нима може в тези дни на чуде­са да не напра­вим добро? Нима може нес­по­кой­ни­ят дух на всич­ки от КДК „Нов Живец“ и на мно­го тех­ни при­яте­ли да отми­не с без­раз­ли­чие дни­те в кои­то се случ­ват чуде­са? Отго­во­рът е – НЕ! Зато­ва, отно­во осъ­щес­т­вих­ме стар­та на нова­та ни бла­гот­во­ри­тел­на кам­па­ния „Рож­дес­т­вен­с­ка при­каз­ка за Мария“.

Всич­ки твор­ци пре­дос­та­ви­ха кни­ги и про­из­ве­де­ния на изкус­т­во­то, кои­то бяха отку­пе­ни за кау­за­та. В кам­па­ни­я­та се вклю­чи и поете­са­та Ники Комед­вен­с­ка от Роди­на­та, като пре­дос­та­ви някол­ко броя от послед­на­та си сти­хос­бир­ка. Съб­ра­ни­те сред­с­тва пре­да­дох­ме на Алек­сан­д­ра (леля на Мария), коя­то ни ува­жи с присъствие.

Коя е Мария? Мал­ка­та Мария от Ста­ра Заго­ра – Мария с мно­го­то меда­ли, коя­то има как­во да даде на Роди­на­та, и ние ще сме спон­со­ри на път­ни­те й раз­хо­ди към след­ва­ща­та победа.

Поже­ла­вам на всич­ки здра­ве и да про­дъл­жим заед­но да сеем любов.

Йор­дан­ка Андреева

21 декем­в­ри 2016 г.

1 коментар за “Продължаваме да сеем любов — 3 години от създаването на КДК „Нов Живец”- Атина

  1. Мно­го съм щас­т­ли­ва че успях да напра­вя своя або­на­мент към Вас.Пожелавам на вас и ваще семейс­т­ва мно­го къс­мет любов и сбъд­ва­не на Ваши­те мечти!Поздрав от Лон­дон с мно­го ува­же­ние и призна­тел­ност че въп­ре­ки далеч от роди­на­та си оста­ва­ме Бъл­га­ри!!!! С уважение:Л.Малинова

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.