Представяне на книгата на Валери Станков „Вечерна проверка за ангели“

Скъ­пи приятели,

На 12 юни се със­тоя обя­ве­но­то по програ­ма­та на КДК „Нов Живец“ — Ати­на, пред­ста­вя­не на кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Вечер­на про­вер­ка за анге­ли“. Про­фе­си­о­нал­но­то изпъл­не­ние на поези­я­та на Вале­ри от ненад­ми­на­тия Пла­мен Симе­о­нов, нака­ра­ха мно­го от нас да усе­тят вар­нен­с­кия бриз и да почув­с­т­ват стре­ме­жа и аго­ни­я­та на поета за един друг свят – свят на открит поглед, при­ятел­с­ка ръка и любов меж­ду хората.

Поези­я­та на Лили Качо­ва и Галя Кара­ар­ги­ро­ва, предиз­ви­ка апло­дис­мен­ти­те на при­със­т­ва­щи­те. Сил­но емо­ци­о­нал­но беше и пред­ста­вя­не­то на автор­с­ки сти­хо­ве от поети­те, кои­то живе­ят и рабо­тят в Атина.

 

 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.