Празник с магията на детската книга

Празник с магията на детската книга

Днес в Ати­на кни­га­та за деца праз­ну­ва­ше. Моно­тон­ни­ят април­с­ки дъжд не поп­ре­чи насто­ти­ци деца, роди­те­ли и учи­те­ли от Ати­на и Пат­ра да пре­пъл­нят сало­на на теа­тър “Арго”, защо­то пока­на­та на КДК “Нов Живец” към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” в гръц­ка­та сто­ли­ца обе­ща­ва­ше инте­ре­сен и заба­вен праз­ник с атрак­тив­ни изне­на­ди от спомоществователи. 

В тър­жес­т­во­то се вклю­чи­ха и три­те бъл­гар­с­ки недел­ни учи­ли­ща в Ати­на – “Паи­сий Хилен­дар­с­ки”, “Св. св. Кирил и Мето­дий” и “Васил Лев­с­ки”, как­то и БНУ “Заха­ри Сто­я­нов” към Дру­жес­т­во на бъл­га­ри­те “Хан Аспа­рух” в гр. Пат­ра и ФТФ “Пипер­лии”. Да съп­ре­жи­ве­ят праз­ни­ка с маги­я­та на кни­га­та дой­до­ха и пред­ста­ви­те­ли на Посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Гър­ция, на Бъл­гар­с­кия пра­вос­ла­вен храм “Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец” в Ати­на, на спо­мо­щес­т­во­ва­те­ли­те Заст­ра­хо­ва­тел­на ком­па­ния “Инте­ра­ме­ри­кан”, “Дромеас”АД, на дъл­го­го­диш­ния ни пар­т­ньор Тран­с­пор­т­на фир­ма “Арда Тур” и др.

Въл­ну­ва­щи­ят спек­та­къл бе просла­ва на твор­чес­т­во­то за деца, сво­е­об­ра­зен поклон пред­вдъх­но­ве­ния труд на поети, писа­те­ли, дра­ма­тур­зи, худож­ни­ци, ком­по­зи­то­ри и мно­го дру­ги – на всич­ки, кои­то с мно­го любов ваят дет­с­ки­те души. Десет­ки­те мал­ки и голе­ми талан­т­ли­ви учас­т­ни­ци пред­ста­ви­ха на сце­на­та сти­хо­ве на бъл­гар­с­ки език и пара­лел­ни­те им пре­во­ди на гръц­ки език (дело на поети­те и пре­во­да­чи­те от “Нов Живец”), дет­с­ки пес­ни, музи­кал­ни ком­по­зи­ции, вир­ту­оз­но изпъл­не­ни на цигул­ка, народ­ни при­каз­ки, теат­рал­ни мини­а­тю­ри за деца и въз­рас­т­ни, мно­го танци…Най-малкият артист бе на 3 годи­ни, най-порас­на­ли­ят – на 20х3 годи­ни, но всич­ки в плен на една магия, наре­че­на дет­с­ка книга. 

Най-голе­ми­те къс­мет­лии в зала­та, учас­т­ва­ли в том­бо­ла­та, си тръг­на­ха с награ­ди­те на “Дромеас”АД, Тран­с­пор­т­на фир­ма “Арда Тур”, Бис­т­ро „Пара­дайс“ и

Пра­ви всич­ко със сър­це!” – това бе посла­ни­е­то ни днес към бъл­гар­че­та­та в Гър­ция, тех­ни­те учи­те­ли и роди­те­ли. Нес­лу­чай­но е раз­че­тен подо­бен над­пис на дре­вен еги­пет­с­ки папи­рус “Вла­гай­те сър­це в чете­не­то!” Дълъг е пътят през хиля­до­ле­ти­я­та на доб­ра­та кни­га, но неза­ви­си­мо дали е ръко­пис­на, печат­на или елек­т­рон­на, тя е велик учи­тел и въз­пи­та­тел на човеш­ка­та душа. Чете­не­то раз­ви­ва реч­та на дете­то, пома­га му да фор­ми­ра пра­вил­ни нрав­с­т­ве­ни и есте­ти­чес­ки кри­те­рии към всич­ко случ­ва­що се. Четей­ки, дете­то ста­ва пъл­но­цен­но раз­ви­та личност.Ако тряб­ва с една дума да опи­шем атмос­фе­ра­та на днеш­ния праз­ник, то тя е въо­ду­шев­ле­ние. Дока­за­тел­с­т­во са горе­щи­те апло­дис­мен­ти, усмив­ки­те и съл­зи­те на уми­ле­ние, чес­то зада­ва­ни­ят въп­рос “Кога ще е след­ва­щи­ят праз­ник?”, вът­реш­но­то усе­ща­не за удов­лет­во­ре­ност от резул­та­ти­те на съв­мес­т­ни­те уси­лия. А блес­на­ли­те дет­с­ки погле­ди сви­де­тел­с­т­ват, че кни­га­та е алтер­на­ти­ва в бор­ба­та сре­щу агре­си­я­та и наси­ли­е­то, сре­щу пре­ко­мер­но­то обсеб­ва­не на мла­ди­те от модер­ни­те тех­но­ло­гии. Днес бе успеш­но пре­одо­ля­но стъ­па­ло към Утре, по-бога­то на духов­ни ценности.

Рада КАПРАЛОВА

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.