Празник, споделен с приятели

Един от най-свет­ли­те дни за бъл­га­ри­те в Ати­на е тър­жес­т­во­то посве­те­но на хра­мо­вия праз­ник на Бъл­гар­с­ки пра­вос­ла­вен храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“.

Днес, 21 октом­в­ри, за поре­ден път уют­ни­ят ни храм при­юти всич­ки, кои­то се сте­ко­ха към това къс­че България!

 

      

Бъл­га­рия!

Най- нетър­пе­ли­ви­те да отда­дат сво­я­та почит към Св. Йоан Рил­с­ки — Све­те­цът, кой­то закри­ля Бъл­га­рия, бъл­га­ри­те и всич­ки оне­зи, кои­то имат нуж­да от помощ и под­кре­па,в ран­ни зори пристъ­пи­ха в хра­ма. Сред тях бяха пред­ста­ви­те­ли на посол­с­т­во на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция, съна­род­ни­ци, гос­ти. Беше отслу­же­на Све­та Литур­гия от отец Сте­фан. Праз­ник беше изпъл­не­ни­е­то на Дими­тър Арна­у­дов и Щерьо Пас­па­лев, кои­то дой­до­ха от Роди­на­та спе­ци­ал­но за праз­ни­ка и пяха на кли­ра. Пяха, а гла­со­ве­те им мина­ва­ха през сър­ца­та ни и се изди­га­ха към небе­са­та. Праз­ник беше и литий­но­то шес­т­вие с ико­на­та на Све­те­ца, послед­ва­но от миряните.

 

 

      

 

 

      

 

 

Поздрв­ле­ния към при­със­т­ва­щи­те под­не­со­ха отец Сте­фан, г‑н Спа­сов, г‑жа Катя Геор­ги­е­ва, г‑н Пла­мен Симеонов.

След­ва­щи­те часо­ве, бяха часо­ве за все­об­що весе­лие. Учас­тие в праз­нич­на­та програ­ма взе­ха деца, уче­ни­ци, тан­цо­ви със­та­ви, пев­чес­ки гру­пи и др. 

Бла­го­да­ре­ние на всич­ки, кои­то се вклю­чи­ха в под­го­тов­ка­та на праз­ни­ка, имах­ме бога­та тра­пе­за. След като отец Сте­фан бла­гос­ло­ви кур­ба­на, хля­ба и вино­то все­ки си опи­та за здра­ве. Спе­ци­ал­ни бла­го­дар­нос­ти на майс­тор-гот­вач Кой­чо Вели­ков, кой­то от ран­ни зори беше на крак и дока­за своя майс­тор­лък и заслу­же­но­то признание.

 

      

Праз­ник! Праз­ник и в сър­ца­та ни! Праз­ник може да бъде и все­ки един ден, ако го спо­де­лиш с приятели… 

Беше праз­ник, спо­де­лен с приятели!

Йор­дан­ка Андреева

Спо­де­ли:

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.