Празник от праславянски времена

Празник от праславянски времена — Бабинден

Празник от праславянски времена, но съхранен до днес е един от обичаните и почитани празници у нас – Бабинден.

 

Бабин­ден — този праз­ник от прас­ла­вян­с­ки вре­ме­на — е един от голе­ми­те народ­ни жен­с­ки праз­ни­ци, посве­тен на “баби­те” — жени­те, кои­то пома­гат при раж­да­не, и на мла­ди­те бул­ки и невес­ти, кои­то са раж­да­ли. Обред­ност­та през този ден е под­чи­не­на глав­но на жела­ни­е­то да се засви­де­тел­с­т­ват почит и ува­же­ние към въз­рас­т­ни­те жени, кои­то са “бабу­ва­ли” на родил­ки­те. Този праз­ник е ези­чес­ки и идва от далеч­ни­те прас­ла­вян­с­ки вре­ме­на, но се е запа­зил и по вре­ме на Въз­раж­да­не­то е бил изклю­чи­тел­но почи­тан. Днес Бабин­ден губи доста от обред­ни­те си оби­чаи, но пък се праз­ну­ва от по-въз­рас­т­ни­те и е свър­зан с мно­го смях и весе­лие.

Нека първо от сърце да честитим празника, (макар и със закъснение), на нашите “баби” в Атина. Дълбок поклон към професията на която са се отдали и благодарност за усилията които полагат за нашите сънароднички в Атина – д‑р Рени Дзивкова и д‑р Елка Вачева.

По този повод и ние реших­ме, че за да про­дъл­жа­ват тра­ди­ци­и­те, тряб­ва да дава­ме всич­ко от себе си за да не се забра­вят. Осо­бе­но важ­но е това за бъл­га­ри­те, кои­то живе­ят и рабо­тят в чуж­би­на. Осо­бе­но важ­но е и за деца­та, кои­то от годи­ни не са в Роди­на­та или са роде­ни извън нея. Само от раз­ка­зи на тех­ни роди­те­ли могат да доби­ят пред­ста­ва, защо се почи­та този ден. Убе­де­на съм, че на мно­го мес­та в све­та на този ден се орга­ни­зи­рат раз­лич­ни тър­жес­т­ва в бъл­гар­с­ки­те общ­нос­ти, в кои­то се разиг­ра­ват народ­ни­те оби­чаи и тра­ди­ции. Освен про­дъл­же­ни­е­то на тези коди­ра­ни посла­ния, повод е също така и да се пове­се­лим с при­яте­ли.

На 22 януари отново се събрахме – приятели, членове и симпатизанти на КДК “Нов Живец” Атина в уютната сграда на БНУ “Паисий Хилендарски”.

Заед­но с въз­пи­та­ни­ци­те на престиж­но­то учи­ли­ще, заед­но с роди­те­ли и въз­пи­та­те­ли не само разиг­рах­ме народ­ния оби­чай, но и истин­с­ки и от сър­це се забав­ля­вах­ме. Спе­ци­ал­на­та вик­то­ри­на, коя­то бях­ме под­гот­ви­ли за деца­та, предиз­ви­ка огром­но въо­ду­шев­ле­ние. Нетър­пе­ни­е­то с кое­то очак­ва­ха все­ки след­ващ въп­рос и смис­ле­ни­те им отго­во­ри още вед­нъж пока­за­ха, че тряб­ва да се гор­де­ем с тях. В края на вик­то­ри­на­та уче­ни­ци­те сами поже­ла­ха да ни позд­ра­вят с реци­та­ла, кой­то под­гот­вят под ръко­вод­с­тво­то на неза­ме­ни­ми­ят педа­гог и актьор Пла­мен Симе­о­нов. Сред гос­ти­те беше и отец Сте­фан, кой­то поже­ла на при­със­т­ва­щи­те здра­ве и все така раде­е­ят за всич­ко бъл­гар­с­ко.

Празник от праславянски времена

Празник от праславянски времена

Празник от праславянски временаПразник от праславянски временаСлед като “полях­ме” на баба­та и я дарих­ме, след като и тя раз­да­де­на деца­та здра­вец с чер­ве­ни и бели кон­ци, раз­чу­пих­ме и вкус­на­та пога­ча, при­гот­ве­на спе­ци­ал­но за праз­ни­ка от Цве­та­на Ден­ко­ва. Наша­та майс­тор­ка на тор­ти Лили Ива­но­ва отно­во ни изне­на­да с един неве­ро­ят­но кра­сив шедьо­вър на слад­кар­с­ко­то изкус­т­во. Изпол­з­вам момен­та да уве­до­мя нетър­пе­ли­ви­те й почи­та­те­ли, че съв­сем ско­ро очак­ва­ме да изле­зе от печат кни­га­та с всич­ки въл­шеб­но-вкус­ни рецеп­ти. Не по мал­ко вкус­на и кра­си­ва беше и тор­та­та на Тодор­ка Мано­ло­ва – Тодор­ка, коя­то все ни изне­над­ва с пога­ча или огром­на тор­та. Сря­зах­ме и наша­та Васи­ло­пи­та и все­ки полу­чи вкус­но пар­че, но парич­ка­та е една и за обща радост се пад­на в пар­чен­це­то наре­че­но на бъл­гар­с­кия пра­вос­ла­вен храм “Св. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец” — Ати­на.

Мно­го бяха изне­на­ди­те и пово­ди­те за смях до съл­зи. “Баби­те” пред­ста­ви­ха автор­с­ки твор­би, кои­то предиз­ви­ка­ха апло­дис­мен­ти­те на при­със­т­ва­щи­те. Раз­би­ра се, че и играх­ме, раз­би­ра се, че да – този ден ще оста­не в живо­та ни като оня Бабин­ден със спе­ци­ал­на­та Баби­на ракия “Царе­ва лива­да”, “оли­о­то” на Гена Дол­на­та и вкус­ни­те меки­ци, модер­на­та баба Баца с чора­пи като гаца — от Париж, Кали­на, Звез­ди­ли­на, Мина… Ще запом­ним и 3 килог­ра­мо­ви­ят сел­с­ки петел (аква­рел), кой­то беше отку­пен вед­на­га и още мно­го, мно­го прекрас­ни момен­ти.

Празник от праславянски времена

Празник от праславянски временаПре­ди да приклю­чи тър­жес­т­во­то обя­вих­ме приключ­ва­не­то на бла­гот­во­ри­тел­на­та кам­па­ния “Бяла ляс­то­ви­ца за Мария”.

Кам­па­ни­я­та приклю­чи с при­каз­ка­та на Мария – при­каз­ка, коя­то започ­на от КДК “Нов Живец” — Ати­на, Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” — Ати­на, цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при бъл­гар­с­кия пра­вос­ла­вен храм “Св. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец” — Ати­на и всич­ки оне­зи съна­род­ни­ци, кои­то дари­ха любов и допи­са­на от един бла­го­де­тел, кой­то дари неве­ро­ят­но бъде­ще на Мария. Отво­рих­ме кути­и­те, кои­то бяха поста­ве­ни в помощ на мал­ка­та Мария в р‑т “Бал­кан” и в офи­са на авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР. Реших­ме — съб­ра­ни­те сред­с­тва да бъдат поста­ве­ни в спе­ци­а­лен фонд на КДК “Нов Живец” — Ати­на, фонд “Бяла ляс­то­ви­ца”.

Бла­го­да­рим от сър­це на всич­ки жени, кои­то наме­ри­ха вре­ме и при­гот­ви­ха вкус­ни­те ястия и слад­ки­ши за тра­пе­за­та. Бла­го­да­ря на Цве­та­на Пет­ро­ва, Тони Мав­ро­ва, Мари­а­на Куз­ма­но­ва, Рени Киро­ва… нима мога да изброя всич­ки наши съна­род­нич­ки, кои­то напра­ви­ха и невъз­мож­но­то, но имах­ме и бога­та тра­пе­за, мно­го шеги, мно­го наст­ро­е­ние.

Бабин­ден мина, но пак идват праз­ни­ци. Пред­сто­ят ни сре­щи с твор­ци от Роди­на­та – поети, пев­ци, актьо­ри, тан­цьо­ри. Пред­стои ни пред­ста­вя­не на кни­ги и на наши твор­ци от КДК “Нов Живец” — Ати­на. Тук е мяс­то­то да под­чер­тая, че се гор­дея с всич­ко, кое­то постиг­нах­ме за тези три годи­ни от наше­то същес­т­ву­ва­не, три годи­ни КДК “Нов Живец” — Ати­на.

Три годи­ни бъл­гар­с­ки, родо­лю­бив дух! Дух на позна­ни­е­то, на вяра­та на посла­ни­я­та!

Празник от праславянски времена

Празник от праславянски времена

Празник от праславянски времена

Празник от праславянски времена

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.