празник на доброто

Празник на доброто, празник на обичта

Бялата Лястовица – послание на доброто

На 12 март 2017 г. в центъра на древна Атина се сбъдна поредното чудо – чудото на нашата БЯЛА ЛЯСТОВИЦА

 

Въп­ре­ки обя­ве­ни­ят час за нача­ло на кам­па­ни­я­та, мно­го наши съна­род­ни­ци тър­пе­ли­во изча­ка­ха ней­ни­ят старт. На имп­ро­ви­зи­ра­на­та излож­ба-базар, на този праз­ник на добро­то бяха изло­же­ни кни­ги, кар­ти­ни и дру­ги арт про­из­ве­де­ния – всич­ко това дело на твор­ци­те от КДК „Нов Живец“ — Ати­на. Раз­би­ра се, че има­ше и кни­ги от наши­те при­яте­ли от Роди­на­та Лили Качо­ва и Вале­ри Стан­ков, как­то и ръч­но избро­ди­ра­ни мал­ки моти­ви от бъл­гар­с­кия фол­к­лор, също пре­дос­та­ве­ни за наша­та бла­гот­во­ри­тел­на дей­ност и изпра­те­ни от Сев­да­ли­на Перошанова.

 

Все­ки кой­то се при­съ­е­ди­ни в този ден към нас и отде­ли от има­не, няма­не, от залък, от това кое­то душа­та му дик­ту­ва­ше, беше не само посла­ник на добро­то, беше АНГЕЛ, изпра­тен за да се сбъд­не поред­но­то чудо на БЯЛА ЛЯСТОВИЦА. И се сбъдна!

До нас – твор­ци­те от КДК „Нов Живец“- Ати­на — плът­но заста­на отец Сте­фан заед­но с цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во на Бъл­гар­с­кия Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Иван Рил­с­ки Чудот­во­рец“ — Ати­на, Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на, бъл­гар­с­ко­то спи­са­ние „БГ Фак­тор“ — Кипър, как­то мно­го позна­ти и непоз­на­ти съна­род­ни­ци кои­то дой­до­ха да под­кре­пят с как­во­то могат наша­та бла­го­род­на кауза.

До нас заста­на­ха и гръц­ки граж­да­ни, соли­дар­ни с бяла­та идея. Как да опи­ша свет­ли­на­та в погле­ди­те на всич­ки, кои­то поже­ла­ва­ха здра­ве за Алек­сан­д­ра, кураж на ней­ни­те роди­те­ли и изказ­ва­ха бла­го­дар­ност към всич­ки в Кипър, кои­то са неот­лъч­но до мла­до­то семейство.

Как да опи­ша радост­та ни от това, че въп­ре­ки труд­ни­те вре­ме­на в кои­то всич­ки тър­сят начин за оце­ля­ва­не, тези, кои­то са гото­ви да поде­лят залъ­ка си са зна­чи­тел­но по-мно­гоб­рой­ни от рав­но­душ­но пре­ми­на­ва­щи­те… как да не спо­де­ля, че имах­ме при­със­т­вие на при­ятел, кой­то дой­де напра­во от лети­ще­то след измо­ри­те­лен полет за да бъде при­чи­на за една усмив­ка на Алек­сан­д­ра – Алек­сан­д­ра, коя­то все­ки миг ста­ва все по-сил­на от любов­та коя­то й изпра­ща­ме и вече бър­за да отиде в прегръд­ки­те на мама.

Бла­го­да­ря на всич­ки, кои­то в този 12-ти ден на март отде­ли­ха не само от почив­ния си ден, отде­ли­ха от топ­ли­на­та на душа­та си, за да ни има –

като кръв, като корен,

като – БЪЛГАРИЯ!

Й. Анд­ре­е­ва


 

Искам да съм мъни­чък вълшебник

за да мога с пръ­чи­ца в ръка

да съз­дам маги­чес­ки учебник,

кой­то се нари­ча доброта!”

 

Дарителството и промяната която то носи във всички сфери на живота, благотворителността и добрите дела трябва да бъдат важни за нас.

 

Бла­гот­во­ри­тел­ност­та е дар­ба. Спа­се­ни по бла­го­дат, ние има­ме зада­ча­та да про­по­вяд­ва­ме чрез дела­та си, да им пока­жем сво­я­та любов. Наша­та кам­па­ния “Бяла ляс­то­ви­ца” е в под­кре­па на оне­зи наши съна­род­ни­ци и тех­ни­те деца, в под­кре­па на оне­зи кои­то се борят за живот и искат да реа­ли­зи­рат меч­ти­те си. Миси­я­та ни е да има пове­че усмив­ки. Наша­та човеш­ка добро­та ще оста­не в сър­ца­та на тези хора и ще им даде поло­жи­те­лен старт. За това при­зо­ва­вам все­ки да напра­ви нещо кое­то ще му доне­се лич­но удо­вол­с­т­вие от това, че пома­га. Да бъдем доб­ри зави­си от нас.

Добро­то може да бъде тол­ко­ва голя­мо или мал­ко, кол­ко­то поже­ла­е­те, но да бъде без­ко­рис­т­но. Просто напра­ве­те добро без очак­ва­не в замя­на на също­то. Стре­сът, умо­ра­та и раз­драз­не­ни­е­то от ежед­не­ви­е­то ни пра­вят рав­но­душ­ни към проб­ле­ми­те на дру­ги­те хора, до момен­та в кои­то се ока­же, че сами­те ние се нуж­да­ем от про­тег­на­та ръка. И тога­ва тър­сим под­кре­па­та на хора­та, за кои­то без­ко­рис­т­на­та помощ, със­т­ра­да­ни­е­то и отзив­чи­вост­та не са просто думи, а сми­съл на живот, призва­ние и мисия.

Едни от тези хора сме и ние, ято­то бели ляс­то­ви­ци, кои­то макар и с мал­ко, но пома­га­ме. Все­ки може да ста­не част от нас, бели­те ляс­то­ви­ци. Ела­те в ято да се събе­рем, че по лес­но е кога­то ято­то кри­ла раз­пе­ри. И накрая, бла­гот­во­ри­тел­ност­та озна­ча­ва три неща – любов, чув­с­т­во и действие.

  1. Любов – оси­гу­ря­ва­не на помощ
  2. Чув­с­т­во – да под­по­мог­неш нуж­да­е­щи­те се
  3. Дейс­т­вие – хора, кои­то носят в себе си любов и чув­с­т­во и се обединяват

И да не забра­вя­ме, че как­то все­ки ден има­ме нуж­да от вода, така има и хора кои­то се нуж­да­ят от наша­та помощ, нека раз­де­лим вода­та с тях.

Ние всич­ки има­ме нуж­да от вза­им­на помощ. Да го напра­вим! Да дарим светлина!

Мари­а­на Александрова


Жена, майка, любима

 

В Ати­на не вина­ги можем да отпраз­ну­ва­ме праз­ни­ци­те на кален­дар­ния ден, тъй като пове­че­то жени рабо­тят по домо­ве­те и един­с­т­ве­ни­ят почи­вен ден е неде­ля. Така че днес неде­ля 12. 03. 2017 годи­на ние се съб­рах­ме за да отпраз­ну­ва­ме 8‑ми март.

Наст­ро­е­ни­е­то беше при­пов­диг­на­то от току що успеш­но про­ве­де­на­та бла­гот­во­ри­тел­на кам­па­ния за мал­ка­та Алек­сан­д­ра, но за нея пишем отдел­но. Пред­се­да­те­лят на КДК “Нов живец” Пла­мен Симе­о­нов позд­ра­ви при­със­т­ва­щи­те жени с крат­ко сло­во и пода­ри по едно кра­си­во цве­те на вся­ка от тях. Твор­ци от дру­жес­т­во­то про­че­то­ха свои сти­хо­ве за жена­та, май­ка­та, любимата.

Как­то вина­ги наша­та Лили бе при­гот­ви­ла вкус­на тор­та. Пях­ме заед­но с Пен­чо, смях­ме се с анек­до­ти­те на Мари­а­на, бла­го­да­рих­ме от сър­це за пода­ръ­ци­те на Дани и Рада, за помощ­та на Мари­а­на и Тони.

This slideshow requires JavaScript.

Бла­го­да­рим на всич­ки при­със­т­ва­щи. Бла­го­да­рим на отец Сте­фан и пред­ста­ви­те­ли­те от цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во, кои­то ува­жи­ха наши­ят праз­ник. Бла­го­да­рим и на гръц­ки­те гос­ти Мери и Нико, кой­то вече е един от нас.

Нека все­ки ден бъде един све­тъл праз­ник за всич­ки нас!

КДК “Нов Живец”

Спо­де­ли:

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.