Празник в Атина - Ден на Българската азбука, просвета и култура

Празник в Атина – Ден на Българската азбука, просвета и култура

На 29 май, в Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“,   бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на за поре­ден път празнува.

От ран­ни зори съна­род­ни­ци от всич­ки кра­и­ща на Ати­на се сте­ко­ха в хра­ма за да при­със­т­ват на недел­на­та Све­та Литур­гия, как­то и на Тър­жес­т­вен Водос­вет, кои­то бяха отслу­же­ни от отец Стефан.

Празник в Атина – Ден на Българската азбука, просвета и култура

 

Тази неде­ля беше по-раз­лич­на! В усмив­ки­те на деца и въз­рас­т­ни се чете­ше нетър­пе­ние да засви­де­тел­с­т­ват сво­я­та почит и прекло­не­ние към дело­то на бра­тя­та Св.Св. Кирил и Мето­дий и да пока­жат на всич­ки при­със­т­ва­щи как чрез сло­во­то – духът ни е буден! Как бла­го­да­ре­ние на твор­чес­т­во­то има кул­ту­ра, как чрез мъд­рост­та на зна­ни­е­то има просвета!

 

 

В тър­жес­т­ве­на­та програ­ма се вклю­чи­ха въз­пи­та­ни­ци на бъл­гар­с­ки­те учи­ли­ща в Ати­на и само­дей­ни тан­цо­ви със­та­ви. На вни­ма­ни­е­то на всич­ки при­със­т­ва­щи беше и мал­ка­та „кни­жар­ни­ца“ с кни­ги на бив­ши и насто­я­щи чле­но­ве на КДК „Нов Живец“-Атина към БНУ „Паи­сий Хилендарски“.

 

 

Прекрас­ни­те реци­та­ции на уче­ни­ци­те, как­то и рит­ми­те бъл­гар­с­ки­те хора ни раз­въл­ну­ва­ха не само с майс­тор­с­ки изпъл­не­ния, но и с оня непо­бе­дим дух на бъл­гар­с­ко­то сло­во и плам отно­во ни нака­ра­ха да поглед­нем по друг начин на све­та и да не забра­вя­ме, че сме народ с исто­рия и традиции.

 

 

В края на праз­нич­на­та програ­ма топ­лия глас на певи­ца­та Ана Чав­да­ро­ва огла­си не само дво­ра на хра­ма, но се издиг­на висо­ко във виси­ни­те и пре­не­се наши­ят позд­рав към България!

На тър­жес­т­во­то при­със­т­ва­ха офи­ци­ал­ни гос­ти от посол­с­т­во­то, как­то и от раз­лич­ни кул­тур­ни сдру­же­ния. Бяха про­из­не­се­ни при­вет­с­тве­ни сло­ва към всич­ки при­със­т­ва­щи. Раз­би­ра се, че има­ше и бога­та тра­пе­за оси­гу­ре­на със съдейс­т­ви­е­то на бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во в Гър­ция и от цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во на Бъл­гар­с­кия Храм. Праз­ни­кът про­дъл­жи с кръш­ни хора, пес­ни и все­на­род­но увеселение.

 

 

Бла­го­да­рим на учас­т­ни­ци­те в програ­ма­та, как­то и на орга­ни­за­то­ри­те за този прекра­сен бъл­гар­с­ки празник!

Йор­дан­ка Андреева

Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудотворец“

 


 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.