Помним, Дяконе

Помним, Дяконе! Помним и поклон!

Днес, 18.02.2018 г, бъл­гар­с­ка­та дип­ло­ма­ция и диас­по­ра в Ати­на отбе­ля­за­ха 145 г от обес­ва­не­то на Васил Лев­с­ки с откри­ва­не­то на памет­на пло­ча с него­вия свят лик, коя­то бе поста­ве­на на сте­на­та на посолството.

Помним, Дяконе!

 

Г‑н Весе­лин Ива­нов, вре­мен­но управ­ля­ващ посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция, откри тър­жес­т­во­то с изказ­ва­не, кое­то раз­въл­ну­ва при­със­т­ва­щи­те. Въп­ре­ки че рано сут­рин­та в Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм “Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец” в Ати­на беше отслу­же­на заупо­кой­на пана­хи­да за Апос­то­ла, наши­ят све­ще­ник отец Сте­фан отно­во ни при­зо­ва да почи­та­ме памет­та на заги­на­ли­те за сво­бо­да­та на Бъл­га­рия и да сме спло­те­ни, като отслу­жи моле­бен в тях­на памет.

 

 

Тър­жес­т­во­то про­дъл­жи с прекрас­ни­те реци­та­ции на сти­хот­во­ре­ния от деца, кои­то са въз­пи­та­ни­ци на бъл­гар­с­ки­те учи­ли­ща “Св.св. Кирил и Мето­дий”, “Паи­сий  Хилен­дар­с­ки” и “Пре­по­доб­ни Паи­сий Хилен­дар­с­ки” от Ати­на и “Заха­ри Сто­я­нов”  от Пат­ра. Позд­рав от име­то на фон­да­ция “Път към мъд­рост­та” про­из­не­се Гир­ги­на Стой­ко­ва, а твор­ци­те от КДК “Нов Живец”-Атина Рада Кап­ра­ло­ва и д‑р Пен­чо Пенов, отно­во докос­на­ха тихи­те кът­че­та на души­те ни с прекрас­ни­те си слова.

 

 

На съби­ти­е­то при­със­т­ва и съз­да­те­лят на баре­ле­фа на Лев­с­ки, худож­ни­кът, скул­п­тор Ата­нас Карадечев.

Помним и поклон!

 

След като отец Сте­фан осве­ти памет­на­та пло­ча, в знак на почит бяха под­не­се­ни вен­ци и буке­ти цве­тя от сдру­же­ния и съна­род­ни­ци. От име­то на КДК “Нов Живец”-Атина букет чер­ве­ни рози под­не­се Мари­а­на Кузманова.

 

 

Водещ на това въл­ну­ва­що тър­жес­т­во беше г‑н Пла­мен Симе­о­нов – пред­се­да­тел на нашия твор­чес­ки клуб “Нов Живец” Ати­на и пре­по­да­ва­тел по худо­жес­т­ве­но сло­во в БНУ “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилендарски”-Атина.

 

 

Чер­ве­ни­те рози, под­не­се­ни от име­то на твор­ци­те, тихо шеп­не­ха – “Помним, Дяко­не! Помним и поклон!”

След цере­мо­ни­я­та в пре­пъл­не­ния салон на посол­с­т­во­то артис­ти­те Иск­рен Кра­си­ми­ров и Симе­он Вла­дов пред­став­ха поста­нов­ка­та “Урок по родо­лю­бие с Лев­с­ки и Ботев”.

 

Йор­дан­ка Андреева

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.