бяла лястовица за Александра

Полет на бяла лястовица за Александра

Скъ­пи при­яте­ли, наше­то БЯЛО ЯТО отно­во се съби­ра, за да изпра­ти още едно пар­чен­це любов, още една бяла ляс­то­ви­ца за Алек­сан­д­ра и ней­ни­те родители.

Нека в този неделен ден – 12 март, тези от нас, които искат още една детска усмивка по-бързо да украси света в който живеем, да се присъедини към БЯЛОТО НИ ЯТО

Ято, кое­то при­ютя­ва всич­ки, кои­то носят в сър­ца­та си оно­ва божес­т­ве­но посла­ние – да дарят, да помог­нат, да бъдат при­чи­на за щас­т­ли­ви усмивки.

Нека в този неде­лен ден да напра­вим така, че вмес­то Алек­сан­д­ра-Палеч­ка, ние да под­не­сем букет от обич за ней­на­та май­ка, коя­то дено­нощ­но бди над нея и щас­т­ли­во вдъх­ва вся­ка усмив­чи­ца на Алек­сан­д­ра. Нека изпра­тим нашия букет от обич и за тат­ко­то – Нен­ко, кой­то не се стъ­пи­са пред изпи­та­ни­е­то, кое­то му под­не­се живо­та и пра­ви и невъз­мож­но­то за щас­ти­е­то на сво­е­то семейство.

Да бла­го­да­рим на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Кипър, коя­то се обе­ди­ни око­ло наши­те съна­род­ни­ци и заед­но с гръц­ка­та цър­к­ва в Кипър (коя­то оси­гу­ри дом за мама Раи­са), бъл­гар­с­ки­те медии и всич­ки деца от бъл­гар­с­ки­те учи­ли­ща, пола­гат неи­мо­вер­ни уси­лия за да оси­гу­рят необ­хо­ди­ми­те сред­с­тва за да покри­ят раз­хо­ди и теку­щи нуж­ди по престоя на Алек­сан­д­ра в болницата.

И ние – твор­ци­те от КДК “Нов Живец” — Ати­на вече изпра­тих­ме бяла ляс­то­ви­ца за Алек­сан­д­ра. Мина­лия месец про­ве­дох­ме една бла­гот­во­ри­тел­на кам­па­ния, като дадох­ме своя малък при­нос към всич­ко оно­ва кое­то в момен­та ста­ва в Кипър с наши­те съна­род­ни­ци. Зна­ем, че не е доста­тъч­но, но оста­ва мно­го, мно­го мал­ко… Още един месец, през кой­то Алек­сан­д­ра ще бъде под наблю­де­ние. Тя вече е 1050 гра­ма, а тряб­ва да достиг­не поне 2000 гра­ма за да си отиде в уют­ния бащин дом. Нека през този един месец да бъдем до тях. Всич­ки зна­ем как­во е да си в беда, в чуж­да стра­на! На кого можеш да раз­чи­таш?… Само на съна­род­ни­ци! Само на тези, кои­то носят БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА на надеж­да­та и добро­то в сър­ца­та си!

Към нас се присъединиха и творци от Родината – известни художници, които предложиха свои картини и прекрасни накити за благотворителната кауза

 

 

 

 

 

Към наше­то БЯЛО ЯТО се при­съ­е­ди­ни и писа­те­лят-актьор, извес­т­ни­ят Сто­ян Чоба­нов, кой­то пре­дос­та­ви парич­на­та си награ­да, спе­че­ле­на в отми­на­лия ни кон­курс за бла­го­род­но­то дело.

 

Има­ме под­кре­па­та на Бъл­гар­с­ки пра­вос­ла­вен храм „Св. Преп. Иван Рил­с­ки Чудот­во­рец“, на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, на жур­на­лис­ти от прекрас­но­то сп. “БГ Фак­тор” (Кипър)… Има заяве­но при­със­т­вие на жур­на­лист от бъл­гар­с­ка теле­ви­зия… всич­ки ние, по раз­ли­чен начин ще напра­вим и невъз­мож­но­то — от Ати­на по-бър­зо да поле­ти поред­на­та БЯЛА ЛЯСТОВИЦА за Александра.

Обръ­ща­ме се към всич­ки май­ки, кои­то рабо­тят и живе­ят в Ати­на, към всич­ки бащи, към всич­ки наши прекрас­ни деца – нека заед­но да помог­нем на наши­те съна­род­ни­ци в Кипър! Нека заед­но бъдем при­чи­на за да раз­цъф­не по-бър­зо още едно цвет­че от буке­та на България!

Зна­ем, че по белия си път ще сре­ща­ме не мал­ко пре­пят­с­твия… ще сре­ща­ме упре­ци, ще сре­ща­ме лъжи, ще сре­ща­ме оби­ди, недос­той­ни клевети…

Нека не се пла­шим! Нека бъдем сигур­ни в това, кое­то пра­вим, нека да го пра­вим със сър­це пре­ли­ва­що от обич, а… за дру­го­то… Мир и любов!

Кога­то Бог реши да напра­ви нещо, никой не може да заста­не на пътя Му!

Мероп­ри­я­ти­е­то ще се про­ве­де на 12. 03. 2017 г. — неде­ля от 11 ч в рес­то­рант “Роял” ул.“Каролу” 27 пл. “Карайс­ка­ки”.


Под­роб­нос­ти за Алек­сан­д­ра, може да про­че­те­те тук:

https://www.facebook.com/groups/444783849244620/

Бан­ко­ва­та смет­ка, къде­то може да вли­ва­те ваши­те иск­ри­ци обич е:

CY69002001950000357015454291

SWIFT BCYPCY2N

BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMIT

Stoyanov Nenko Ivanov tel: 00357 97727753

КДК “Нов Живец” — Атина

Спо­де­ли:

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.