Под извисения купол, с ек от камбана

Под извисения купол, с ек от камбана

…Когато преди 9 години един български отец — отец Атанасий идва в Атина, не намира храм, където да се служи на български език. След много трудности и препятствия през 2008 година митрополията на област Атика предоставя стария храм на енорията “Свети Мироносици” на българската общност. На 9 март 2008 година под извисения купол се извършва първата Света Литургия на български език.

 

Пре­ди 9 годи­ни… Отто­га­ва, с вся­ка изми­на­ла служ­ба и праз­ник, наши­ят храм “Св. Преп. Иван Рил­с­ки Чудот­во­рец”, при­ютя­ва в лоно­то си все пове­че и пове­че наши съна­род­ни­ци, кои­то имат нуж­да не само да све­дат гла­ва пред Бог, наши съна­род­ни­ци, кои­то носят Бъл­га­рия в сър­ца­та си и пра­вят всич­ко въз­мож­но точ­но там – в нашия храм да бъдем обе­ди­не­ни, да бъдем истин­с­ки, да бъдем сми­ре­ни… Точ­но там – под изви­се­ния купол, под еко­та на кам­ба­на­та, под погле­да на Оте­ца да раз­бе­рем, че сме сил­ни и че не сме загу­бе­ни в хао­са на съв­ре­ми­е­то.

 

На 5 март 2017г. пиринченият ек на камбаната отново възвести на света, че ние – българите, които живеем и работим на чужда земя — имаме празник.

На този 5 ден от месец март ние чес­т­вах­ме 139 годи­ни от осво­бож­де­ни­е­то на Бъл­га­рия. Чес­т­вах­ме и отда­дох­ме заслу­жен поклон на всич­ки, кои­то дадо­ха живо­та си за нея – за сво­бо­да­та!

Тър­жес­т­во­то започ­на с праз­нич­на све­та Литур­гия, отслу­же­на от ено­рийс­кия све­ще­ник отец Сте­фан. Кога­то към него се при­съ­е­ди­ни­ха наши­те Бои­ли­те — мла­де­жи­те от МФГ “Бои­ли” към СОУ “Св. Кл. Охрид­с­ки”- гр.Костенец, с ръко­во­ди­тел г‑н Юли­ян Ода­жи­ян и псал­та при хра­ма Меле­тий Вел­чев, сякаш анге­ли­те сля­зо­ха при нас… Тази хар­мо­ния, този резо­нанс, това чудо, на кое­то ста­нах­ме сви­де­те­ли е нео­пи­су­е­мо!

Сред миря­ни­те, кои­то све­до­ха гла­ва бяха и пред­ста­ви­те­ли­те на наше­то посол­с­т­во: г‑н Геор­ги Шопов, г‑н Любо­мир Геор­ги­ев и г‑н Пан­те­лей Спа­сов. Сред нас бяха и д‑р Адри­а­на Любе­но­ва, пред­ста­ви­тел на Плов­див­с­ки уни­вер­си­тет „Паи­сий Хилен­дар­с­ки” и член на УС на АБУЧ, как­то и офи­ци­ал­ни гос­ти от гр. Кос­те­нец. Раз­би­ра се, че бях­ме заед­но и с деца­та на Бъл­га­рия – уче­ни­ци от БНУ в Ати­на, с тех­ни­те учи­те­ли и роди­те­ли. Един до друг заста­на­ха и твор­ци­те от КДК “Нов Живец” — Ати­на, ФФ “Роди­на”, ФТФ “Пипер­лии”, ТФ „Дете­ли­ни” и всич­ки кои­то иска­ха да бъде праз­ник, и с при­със­т­ви­е­то си го напра­ви­ха.

След Све­та­та литур­гия бе отслу­жен пола­га­щи­ят се на Неде­ля Пра­вос­лав­на моле­бен с послед­ва­що литий­но шес­т­вие око­ло хра­ма. На него вяр­ва­щи­те носе­ха в ръце­те си ико­ни и така си спом­ни­ха за покло­не­ни­е­то на пред чес­т­ни­те ико­ни от бла­же­на­та цари­ца Тео­до­ра през 8‑ми век и тър­жес­т­во­то на Пра­вос­ла­ви­е­то. Наче­ло на литий­но­то шес­т­вие, понес­ла с бла­го­го­ве­ние ико­на­та на Св. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец, напе­то и с гор­дост пристъп­ва­ше наша­та Лили – член на КДК “Нов Живец” от съз­да­ва­не­то му, раз­да­ва­ща се за него и при­мер за това – как да дариш и за радост и за бла­гот­во­ри­тел­ност!

 

 

На всич­ки при­със­т­ва­щи бяха пода­ре­ни бла­гос­ло­ве­ни ико­ни, а отец Сте­фан раз­да­де на вся­ко дете ико­на на Све­ти Йоан Рил­с­ки, кой­то е закрил­ник на бъл­гар­с­кия народ.

Вку­сих­ме и от риту­ал­ния хляб – петох­ле­бие. Петох­ле­бие се пра­ви за здра­ве, за бла­гос­ло­ве­ние на дома и семейс­т­во­то, а също и в знак на бла­го­дар­ност към Бога

Праз­нич­ни­ят ден про­дъл­жи с крат­ка музи­кал­но-поетич­на програ­ма, под­гот­ве­на от деца­та от бъл­гар­с­ки­те недел­ни учи­ли­ща в Ати­на. Деца, кои­то ни нака­ра­ха за поре­ден път да ръкоп­ляс­ка­ме да пре­ма­ла, защо­то в момен­та кога­то реци­ти­ра­ха и изпъл­ня­ва­ха програ­ма­та, гриж­ли­во ръко­во­де­ни от сво­и­те въз­пи­та­те­ли, пред на нас се изпра­ви­ха не деца… Не! Пред нас беше бъде­ще­то на наша­та Роди­на! Без­к­рай­но талан­т­ли­ви, до пре­ма­ла все­от­дай­ни и гор­ди, че сто­ят под бъл­гар­с­кия три­баг­ре­ник.

 

 

За пър­ви път, гру­па­та за начи­на­е­щи към ФТФ “Пипер­лии” с ръко­во­ди­тел Еле­на Цве­та­но­ва, се изпра­ви пред пуб­ли­ка. С тях­но­то изпъл­не­ние те сме­ло заяви­ха при­със­т­вие до обиг­ра­ни­те и извес­т­ни бъл­гар­с­ки тан­цо­ви със­та­ви в Ати­на. Пред­ста­ви­те­ли­те на ТФ “Дете­ли­ни” с ръко­во­ди­тел Деси Зла­те­ва, и ФФ “Роди­на” с ръко­во­ди­тел Алек­сан­дър Кос­та­ди­нов отно­во нака­ра­ха всич­ки да запе­ят и да се хва­нат на тра­ди­ци­он­но­то бъл­гар­с­ко хоро, под раз­ве­тия бъл­гар­с­ки три­баг­ре­ник. Божес­т­ве­ни­те гла­со­ве на “Бои­ли” огла­си­ха не само цър­ков­ния двор. Те се изви­си­ха тол­ко­ва висо­ко, висо­ко, пре­ле­тя­ха Акро­по­ла и позд­ра­ви­ха Бъл­га­рия за праз­ни­ка от всич­ки нас — ней­ни­те деца в Ати­на.

 

 

В този ден – 5‑ти на месец март 2017 г. мис­ле­но отпра­вих бла­го­дар­ност към всич­ки, кои­то сбъд­ват праз­ни­ци! Това са тези, кои­то неви­ди­мо под­гот­вят програ­ма, оси­гу­ря­ват при­със­т­вие на гос­ти, оси­гу­ря­ват всич­ко това, кое­то пра­ви един праз­ник — праз­ник…

 

 

 

Бла­го­да­ря на архи­ман­д­рит Ата­на­сий, че е при­чи­на да има­ме храм.

Бла­го­да­ря на отец Сте­фан, на Цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при хра­ма, на Люд­ми­ла Стой­ко­ва, на баба Рай­на…

Бла­го­да­ря на всич­ки тях и на тези, кои­то са до тях, защо­то този ден, зави­на­ги ще оста­не — незаб­ра­вим праз­ник!

Бла­го­да­ря им за уют­ност­та на хра­ма и за пода­ръ­ци­те, кои­то при­гот­ви­ха за всич­ки при­със­т­ва­щи.

Бла­го­да­ря им, че ги има!

Поклон!

Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва


Arda Tur

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.