Нов Живец

Клуб на дейците на културата „Нов Живец“ — Атина

 

Клу­бът на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“ — Ати­на е осно­ван на 01.12. 2013 г. в Ати­на от гру­па енту­си­ас­ти осъз­на­ли необ­хо­ди­мост­та да има един силен при­те­га­те­лен цен­тър за общу­ва­не, спо­де­ля­не и обмен на идеи меж­ду твор­ци, чита­те­ли, худож­ни­ци и цени­те­ли в сфе­ра­та на изкус­т­во­то и литературата.

Пъти­ща­та за пости­га­не на това са:
. хар­мо­ни­зи­ра­не на сре­да­та за общу­ва­не на българите
. поле за твор­чес­ки изяви и пред­ста­вя­не на наши съна­род­ни­ци от цял свят
. спо­де­ля­не пло­до­ве­те на твор­чес­кия им труд
. общу­ва­не с твор­ци и от дру­ги националности
. осъз­на­ва­не на това, кое­то ни обединява
. вза­им­но опоз­на­ва­не на раз­лич­ни­те кул­ту­ри и тех­ни­те особености.