Нова перла в броеницата

Нова перла в броеницата

На 30 април в Ати­на вло­жих­ме нова пер­ла в бро­е­ни­ца­та на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра. В излож­бе­на­та зала на общи­на Пальо Фали­ро бе откри­та излож­ба по изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во под еги­да­та на Гру­па­та към UNESCO за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во в Гър­ция и Società Dante Alighieri – Comitato di Atene – Ита­лия. Цел­та на тази излож­ба е: Чрез изкус­т­во­то да про­съ­щес­т­ву­ва при­ятел­с­т­во­то меж­ду народите.

С крат­ко при­вет­с­тве­но сло­во кме­тът на общи­на Пальо Фали­ро Διονύσης Χατζηδάκης откри тър­жес­т­во­то, посве­те­но на това съби­тие. Посла­ни­кът на Ита­лия също позд­ра­ви всич­ки гос­ти и учас­т­ни­ци в излож­ба­та. Г‑жа Нина Диа­ко­ва­си­ли – пред­се­да­тел на Гру­па­та към UNESCO за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во в Гър­ция заед­но с посла­ни­ка на Ита­лия, връ­чи­ха на твор­ци­те гра­мо­ти за учас­тие с поже­ла­ния за нови твор­чес­ки успе­хи. Тър­жес­т­ве­на­та вечер про­дъл­жи с бога­та кул­тур­но-музи­кал­на програма.

 

 

В поред­на­та излож­ба по изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во, орга­ни­зи­ра­на от Гру­па­та към UNESCO за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во в Гър­ция взе­ха учас­тие над 40 твор­ци. Сред изло­же­ни­те плат­на се откро­я­ва­ха бога­ти­те с коло­рит и фило­соф­с­ки посла­ния твор­би на г‑жа Рада Кап­ра­ло­ва. Г‑жа Кап­ра­ло­ва беше един­с­т­вен и дос­то­ен пред­ста­ви­тел на Р. България.

 

 

Рада живее и твори в Гърция от дълги години. Нейната творческа биография постоянно се допълва от все нови и нови перли в броеницата, наречена литература и изкуство:

 

Член на Гру­па­та към UNESCO за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во в Гърция.
Член на КДК „Нов Живец“ – Атина.
Учас­т­ва в меж­ду­на­род­ни излож­би по изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во под еги­да­та на Гру­па­та към UNESCO за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во в Гърция
Редак­тор и илюс­т­ра­тор на книги.

Има издадени четири книги:

Вър­ху айс­берг горе­ща съл­за” – поезия, „Отго­во­рът е любов” – поезия, „Завръ­ща­не на Пене­ло­па” – поезия и „Емиг­рант­с­ки дека­ме­рон“ – сати­рич­на поезия.

 

 

В този ден на поре­ден успех до нея заста­на­ха при­яте­ли от Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та в Ати­на „Нов Живец“, отец Сте­фан и пред­ста­ви­те­ли от цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при Бъл­гар­с­ки пра­вос­ла­вен храм „Св. Преп. Иван Рил­с­ки Чудот­во­рец“ в Ати­на . Сред гос­ти­те на Рада Кап­ра­ло­ва беше и мла­да­та худож­нич­ка Рени Киро­ва, коя­то спо­де­ли успе­хи­те на наша­та талан­т­ли­ва сънародничка.

Бла­го­да­рим на Рада, че дос­той­но пред­ста­ви не само КДК „Нов Живец“, а и твър­до заяви сво­е­то мяс­то в меж­ду­на­род­ния елит от твор­ци като худож­ник от България.

 

Нов Живец

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.