Не само да носиш любов, но и да я раздаваш!

Не само да носиш любов, но и да я раздаваш!

 

На 9 декем­в­ри в Ати­на се откри меж­ду­на­род­на худо­жес­т­ве­на излож­ба с учас­ти­е­то над 200 твор­ци. Излож­ба­та бе орга­ни­зи­ра­на от Съю­за към UNESCO /Пирея и острови/. Иде­я­та е на Юрка Рай­че­ва. На всич­ки плат­на са изоб­ра­зе­ни чай­ки и гла­ру­си, като сим­вол на сво­бо­да­та на духа. Учас­тие в излож­ба­та заяви и наша­та съна­род­нич­ка Йор­дан­ка Ружи­на – Дани, с кар­ти­на­та „Гла­рус“, тех­ни­ка – мик­ро­мо­зай­ка и акрил. За сво­е­то учас­тие е отли­че­на с гра­мо­та от Съю­за към UNESCO /Пирея и острови/. Откри­ва­не­то на излож­ба­та беше посрещ­на­то с огро­мен инте­рес. Сред посе­ти­те­ли­те бяха и наши сънародници.

                                    

Йор­дан­ка Ружи­на е от оне­зи хора, кои­то не пре­тен­ди­рат за показ­ност. Съв­сем „тихич­ко“, тя е вина­ги там къде­то тряб­ва да се помог­не. Сво­бо­до­лю­би­ви­ят й дух чес­то я изпра­вя пред изпи­та­ния, кои­то пра­вят стъп­ки­те й по-уве­ре­ни. Все­ки тво­рец се „тър­си“ — до момен­та, кога­то открие себе си в някое от изкус­т­ва­та. Дани е откри­ла себе си и в изоб­ра­зи­тел­но­то, и в при­лож­но­то изкус­т­во. Ней­ни кар­ти­ни – пор­т­ре­ти, са поста­ве­ни на почет­ни мес­та в учи­ли­ща и домо­ве. Ней­ни ръч­но изра­бо­те­ни коли­е­та даря­ват радост на не една жена. Ней­ни­те изпи­са­ни камъ­че­та – рад­ват не едно дете. Защо­то тя не само ги изра­бот­ва, но вла­га и душа­та си в тях.

От сър­це бла­го­да­ря на Йор­дан­ка Ружи­на за любов­та към хора­та, коя­то носи в душа­та си. Не само я носи, но не спи­ра и да я раз­да­ва. Дали ще бъде сред деца­та и ще изряз­ва сне­жин­ки или ще пра­вят мар­те­нич­ки, дали ще бъде в орга­ни­за­ци­он­но­то ядро на бла­гот­во­ри­тел­на кам­па­ния — неу­мор­но, но вина­ги тя е в помощ на няко­го. Щас­т­ли­ва съм, че е сред нас – в КДК „Нов Живец“- Ати­на! Щас­т­ли­ва съм, защо­то Дани не само е изпъл­не­на с любов към хора­та, но и не спи­ра и да я раздава.

  

Излож­ба­та ще бъде откри­та до 24 декем­в­ри 2016. Нами­ра се на ул „Пире­ос“ 180 в тър­гов­с­кия център.

Й. Анд­ре­е­ва

 

9 έως 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ( Ώρες καταστημάτων 10 πμ.- 9 μμ. )

Ομαδική Διεθνής Έκθεση Εικαστικών ( με συμμετοχή έργων πάνω από 200 Καλλιτεχνών ).…στο εμπορικό κέντρο Athens Heart ( Πειραιώς 180, Ταύρος ).…με αφορμή την ΙΔΕΑΑΓΑΠΗΣ της Yurka Raycheva, αφιερωμένη στον RICHARD BACH, συγγραφέα του βιβλίου « Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον » ( ώς σύμβολο ελευθερίας της ψυχής ),

υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων,

στην οποία συμμετέχουμε ( με Ιωάννη Τζούβελη ) με έργο χαρακτικής με τίτλο ” ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ” και έργο ζωγραφικής με τίτλο ” ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ”.

1 коментар за “Не само да носиш любов, но и да я раздаваш!

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.