Неразказаните истории на българите

 

Национална програма „Неразказаните истории на българите“

 

Национална програма за развитие на образованието: „Неразказаните истории на българите“

 

Минис­тер­с­т­во­то на обра­зо­ва­ни­е­то и наука­та обя­ви Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те“, в съот­вет­с­твие с При­ори­тет­на област 2 „Ком­пе­тен­т­нос­ти и талан­ти“ на Стра­те­ги­чес­ка­та рам­ка за раз­ви­тие на обра­зо­ва­ни­е­то, обу­че­ни­е­то и уче­не­то в Репуб­ли­ка Бъл­га­рия (2021 – 2030 г.).

Наци­о­нал­на програ­ма “Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те” цели да реа­ли­зи­ра ини­ци­а­ти­ви и изслед­ва­ния за съх­ра­ня­ва­не и утвър­ж­да­ва­не на бъл­гар­с­ка­та наци­о­нал­на иден­тич­ност и при­нос към све­тов­на­та кул­ту­ра, попу­ля­ри­зи­ра­не на бъл­гар­с­кия език, тра­ди­ции и кул­ту­ра. По-кон­к­рет­но след­ва да се обо­га­ти наци­о­нал­на­та сък­ро­вищ­ни­ца на зна­ни­е­то за Бъл­га­рия в архи­ви­те и обу­че­ни­е­то, как­то и да се под­по­мог­не дей­ност­та на бъл­гар­с­ки­те дър­жав­ни и недел­ни учи­ли­ща в чужбина.

Направ­ле­ни­я­та са за про­уч­ва­не и пред­ста­вя­не на инфор­ма­ция и сви­де­тел­с­т­ва за:

  • родо­ви исто­рии за зна­чи­ми съби­тия и лич­нос­ти с при­нос в чуж­да­та държава;
  • при­но­са на дос­той­ни бъл­га­ри или фак­ти и обсто­я­тел­с­т­ва от мина­ло­то, свър­за­ни с бъл­гар­с­ка­та исто­рия в чужбина;
  • при­но­са на дос­той­ни бъл­га­ри от съв­ре­ми­е­то, кои­то са зна­ко­ви за циви­ли­за­ци­он­но­то, кул­тур­но­то, науч­но­то раз­ви­тие на чуж­ди­те дър­жа­ви и на света.

Програ­ма­та се изпъл­ня­ва на тери­то­ри­я­та на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия и в чужбина.

 

Про­ект „Све­ти Йоан Рил­с­ки в Гър­ция. Пътят на мощи­те на Рил­с­кия Чудот­во­рец до ост­ров Тинос и почит­та към све­те­ца“, изпъл­нен от Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра  „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Атина.

Έργο „Ο Άγιος Ιωάννης της Ρίλας στην Ελλάδα. Η διαδρομή των λειψάνων του Θαυματουργού της Ρίλας στο νησί της Τήνου και η λατρεία του Αγίου“, υλοποίηση του Ελληνοβουλγαρικού Συνδέσμου Πολιτισμού „Παίσιϊ Χιλεντάρσκι“, Αθήνα.

Про­ект  “Вале­ри Пет­ров в Ела­да. Един оби­чан бъл­гар­с­ки автор в роди­на­та на теа­тъ­ра”, изпъл­нен от Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра  „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Атина.

Έργο “Ο Βαλέρι Πετρόβ στην Ελάδα. Ένας αγαπημένος βούλγαρος συγγραφέας στην πατρίδα του θεάτρου”, υλοποίηση του Ελληνοβουλγαρικού Συνδέσμου Πολιτισμού „Παίσιϊ Χιλεντάρσκι“, Αθήνα.

Изслед­ва­не  на Ген­чо Банев за твор­чес­т­во­то на Вале­ри Пет­ров в Гърция

Έρευνα του Γκέντσο Μπάνεβ για το έργο του Βαλέρι Πετρόβ στην Ελλάδα


Εθνικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης: “Οι άγραφες ιστορίες των Βουλγάρων

Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ανακοίνωσε το Εθνικό Πρόγραμμα “Οι άγραφες ιστορίες των Βουλγάρων”, σύμφωνα με τον τομέα προτεραιότητας 2 “Ικανότητες και ταλέντα” του Στρατηγικού Πλαισίου για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μάθησης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2021 – 2030).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση πρωτοβουλιών και ερευνών για τη διατήρηση και ενίσχυση της βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας και της συμβολής στον παγκόσμιο πολιτισμό, προωθώντας τη βουλγαρική γλώσσα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό. Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπλουτίσει τον εθνικό θησαυρό γνώσεων για τη Βουλγαρία στα αρχεία και την εκπαίδευση, καθώς και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες των βουλγαρικών κρατικών και κυριακάτικων σχολείων στο εξωτερικό.

Οι κατευθύνσεις είναι η έρευνα και η παρουσίαση πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με:

  • προγονικές ιστορίες σημαντικών γεγονότων και προσωπικοτήτων που συνέβαλαν στο ξένο κράτος,
  • τη συμβολή άξιων Βουλγάρων ή γεγονότα και περιστάσεις από το παρελθόν που σχετίζονται με τη βουλγαρική ιστορία στο εξωτερικό,
  • τη συμβολή άξιων Βουλγάρων της σύγχρονης εποχής που είναι σημαντικοί για την πολιτιστική, πολιτιστική, επιστημονική ανάπτυξη των ξένων χωρών και του κόσμου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και στο εξωτερικό.