МАРИАНА КУЗМАНОВА ПЪРВО МЯСТО

МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

Мариана Кузманова, първо място за поезия и философия на душата

На 26 ноем­в­ри, на спе­ци­ал­но тър­жес­т­во посве­те­но на Меж­ду­на­род­ния ден на фило­со­фи­я­та, бяха обя­ве­ни резул­та­ти­те от 5‑тия годи­шен кон­курс на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во към UNESCO – Гър­ция. Пър­во мяс­то в раз­дел поезия, заслу­же­но бе при­съ­де­но на Мари­а­на Куз­ма­но­ва – член на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во към UNESCO – Гър­ция и на КДК „Нов Живец“ — Ати­на.

Про­из­ве­де­ни­я­та бяха раз­гле­да­ни и оце­не­ни от коми­сия в със­тав:

Димит­рис Вар­ва­ри­гос — сце­на­рист и писа­тел

Никос Вер­ле­кис — актьор

Нио­ви Йоа­ну — поете­са

Йова­на (Йоа­на Фасу — Кал­пак­си) – писа­тел и поет

Стел­ла Леон­ди­а­ду — поет и писа­тел

Сте­фа­нос Лине­ос — актьор и писа­тел

Ману­сос Ману­са­кис — режи­сьор

 

Скъ­пи при­яте­ли,

В една праз­нич­но осве­те­на зала, в при­със­т­ви­е­то на мно­го извес­т­ни в Гър­ция лич­нос­ти – поети, писа­те­ли, худож­ни­ци, музи­кан­ти, поли­ти­ци и др. бяха обя­ве­ни побе­ди­те­ли­те в 5‑тия кон­курс за поезия, про­за и теат­ра­лен сце­на­рий. В при­тих­на­ла­та зала прозву­ча пър­во­то име – име­то на побе­ди­те­ля в раз­дел поезия – Мари­а­на Куз­ма­но­ва.

На сце­на­та заста­на тя — Мари­а­на. До нея акт­ри­са­та Мария Димит­ри­а­ди с непов­то­ри­мо майс­тор­с­т­во реци­ти­ра сти­хот­во­ре­ни­е­то Ανάμεσα στο χρόνο και την πτήση“ на Мари­а­на. Сред бур­ни апло­дис­мен­ти и ова­ции, с въл­не­ние, кое­то беше изпи­са­но на лице­то й, Мари­а­на Куз­ма­но­ва полу­чи огро­мен букет цве­тя от пред­се­да­тел­ка­та на Гру­па­та към UNESCO г‑жа Нина Дяко­ва­си­ли и сво­я­та ста­ту­ет­ка на пър­ве­нец от извес­т­ния актьор Сте­фа­нос Лине­ос. Г‑н Лине­ос не се сдър­жа и след заслу­же­ния похва­лен комен­тар, кой­то напра­ви на твор­ба­та, пре­гър­на Мари­а­на и й поже­ла все така изкус­но да изпис­ва душа­та си на белия лист. Все така да отра­зя­ва всич­ко, кое­то се бун­ту­ва в сър­це­то й, и все така да жъне заслу­же­ни успе­хи, защо­то заслу­жа­ва! Заслу­жа­ва ней­на­та поезия да се чете и препро­чи­та. Поезия с дъл­бок фило­соф­с­ки корен, с посла­ния и предуп­реж­де­ния за наше­то общес­т­во.

До него сто­е­ше тя – Мари­а­на! Все още нео­съз­на­ва­ща как­во се случ­ва в този момент! А исти­на беше тол­ко­ва оче­вад­на – на сце­на­та, в лице­то на Мари­а­на Куз­ма­но­ва беше Бъл­га­рия! В лице­то на Мари­а­на Куз­ма­но­ва Бъл­га­рия беше на пър­во мяс­то!

И да — няма­ше зна­ме­на, но род­ни­ят три­баг­ре­ник, кой­то носим в души­те си, се раз­вя тихо и с дос­тойн­с­т­во! За Мари­а­на ще се гово­ри като явле­ние в поези­я­та, как­то и за отлич­ния пре­вод от Χρήστος Πατσιάς напра­вен на сти­хот­во­ре­ни­е­то, защо­то все­ки може да напра­ви пре­вод бук­ва по бук­ва, но само про­фе­си­о­на­лист може да пре­ве­де едно про­из­ве­де­ние така, че да пре­да­де и чув­с­т­ва­та, и сила­та на думи­те, кои­то въл­ну­ват авто­ра.

На съби­ти­е­то при­със­т­ва­ха и мно­го извес­т­ни в поли­ти­чес­кия и кул­ту­рен живот на Гър­ция фигу­ри, кои­то взе­ха дума­та в послед­ва­ла­та тема на вечер­та. Меж­ду тях бяха све­тов­но извес­т­ни­ят ком­по­зи­тор Мимис Пле­сас, режи­сьо­рът Янис Сма­раг­дис, изда­те­лят и наро­ден пред­ста­ви­тел Адо­нис Геор­ги­а­дис, извес­т­ни­ят жур­на­лист Панос Собо­лос, про­чу­ти­ят за откри­ва­не­то и връ­ща­не­то в Гър­ция на пове­че от 11 000 открад­на­ти и изне­се­ни в чуж­би­на архе­о­ло­ги­чес­ки цен­нос­ти Йор­гос Цука­лис, бив­ши­ят минис­тър на общес­т­ве­ния ред Йоа­нис Пану­сис и др.

Там, в осве­те­на­та зала, бях­ме и ние – при­яте­ли­те на Мари­а­на, кои­то вяр­ва­ме в ней­ния талант. От мое име, като пред­се­да­тел на КДК „Нов Живец“ — Ати­на и от име­то на всич­ки чле­но­ве на на нашия клуб изказ­вам още вед­нъж бла­го­дар­ност за незаб­ра­ви­ми­те миго­ве на кои­то ста­нах не само сви­де­тел, но и съу­час­т­ник. Изказ­вам бла­го­дар­ност на Мари­а­на Куз­ма­но­ва и на Χρήστος Πατσιάς за тях­на­та все­от­дай­ност към сло­во­то, към изкус­т­во­то и към всич­ко оно­ва, кое­то пра­ви живо­та ни в Ати­на по цве­тен и смис­лен!

В този момент и Роди­на­та се гор­дее с вас!

Съби­ти­е­то бе отра­зе­но от гръц­ки­те медии.

 

Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва

ardatur-logo

1 коментар за “МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

  1. Меж­ду вре­ме­то и поле­та” — как да“хванеш” вре­ме­то и да не про­пус­неш “поле­та”?! Това е фило­со­фия, до коя­то все­ки от нас се докос­ва по раз­ли­чен начин, в зави­си­мост от душев­ни­те си потре­бос­ти. Наша­та Мари­а­на е уло­ви­ла дъл­бо­чи­на­та на този миг и го е пре­вър­на­ла в сен­тен­ция! Да — тлен­ни сме, да — чака ни без­к­рая, но точ­но в този про­меж­ду­тък изжи­вя­ва­ме своя цве­тен земен път! Прекрас­на поезия! Бъди, мила и ни рад­вай с талан­та си и добро­то си сър­це!

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.