МАРИАНА КУЗМАНОВА ПЪРВО МЯСТО

МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

Мариана Кузманова, първо място за поезия и философия на душата

На 26 ноем­в­ри, на спе­ци­ал­но тър­жес­т­во посве­те­но на Меж­ду­на­род­ния ден на фило­со­фи­я­та, бяха обя­ве­ни резул­та­ти­те от 5‑тия годи­шен кон­курс на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во към UNESCO – Гър­ция. Пър­во мяс­то в раз­дел поезия, заслу­же­но бе при­съ­де­но на Мари­а­на Куз­ма­но­ва – член на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во към UNESCO – Гър­ция и на КДК „Нов Живец“ – Атина.

Про­из­ве­де­ни­я­та бяха раз­гле­да­ни и оце­не­ни от коми­сия в състав:

Димит­рис Вар­ва­ри­гос – сце­на­рист и писател

Никос Вер­ле­кис – актьор

Нио­ви Йоа­ну – поетеса

Йова­на (Йоа­на Фасу – Кал­пак­си) – писа­тел и поет

Стел­ла Леон­ди­а­ду – поет и писател

Сте­фа­нос Лине­ос – актьор и писател

Ману­сос Ману­са­кис – режисьор

 

Скъ­пи приятели,

В една праз­нич­но осве­те­на зала, в при­със­т­ви­е­то на мно­го извес­т­ни в Гър­ция лич­нос­ти – поети, писа­те­ли, худож­ни­ци, музи­кан­ти, поли­ти­ци и др. бяха обя­ве­ни побе­ди­те­ли­те в 5‑тия кон­курс за поезия, про­за и теат­ра­лен сце­на­рий. В при­тих­на­ла­та зала прозву­ча пър­во­то име – име­то на побе­ди­те­ля в раз­дел поезия – Мари­а­на Кузманова.

На сце­на­та заста­на тя – Мари­а­на. До нея акт­ри­са­та Мария Димит­ри­а­ди с непов­то­ри­мо майс­тор­с­т­во реци­ти­ра сти­хот­во­ре­ни­е­то Ανάμεσα στο χρόνο και την πτήση“ на Мари­а­на. Сред бур­ни апло­дис­мен­ти и ова­ции, с въл­не­ние, кое­то беше изпи­са­но на лице­то й, Мари­а­на Куз­ма­но­ва полу­чи огро­мен букет цве­тя от пред­се­да­тел­ка­та на Гру­па­та към UNESCO г‑жа Нина Дяко­ва­си­ли и сво­я­та ста­ту­ет­ка на пър­ве­нец от извес­т­ния актьор Сте­фа­нос Лине­ос. Г‑н Лине­ос не се сдър­жа и след заслу­же­ния похва­лен комен­тар, кой­то напра­ви на твор­ба­та, пре­гър­на Мари­а­на и й поже­ла все така изкус­но да изпис­ва душа­та си на белия лист. Все така да отра­зя­ва всич­ко, кое­то се бун­ту­ва в сър­це­то й, и все така да жъне заслу­же­ни успе­хи, защо­то заслу­жа­ва! Заслу­жа­ва ней­на­та поезия да се чете и препро­чи­та. Поезия с дъл­бок фило­соф­с­ки корен, с посла­ния и предуп­реж­де­ния за наше­то общество.

До него сто­е­ше тя – Мари­а­на! Все още нео­съз­на­ва­ща как­во се случ­ва в този момент! А исти­на беше тол­ко­ва оче­вад­на – на сце­на­та, в лице­то на Мари­а­на Куз­ма­но­ва беше Бъл­га­рия! В лице­то на Мари­а­на Куз­ма­но­ва Бъл­га­рия беше на пър­во място!

И да – няма­ше зна­ме­на, но род­ни­ят три­баг­ре­ник, кой­то носим в души­те си, се раз­вя тихо и с дос­тойн­с­т­во! За Мари­а­на ще се гово­ри като явле­ние в поези­я­та, как­то и за отлич­ния пре­вод от Χρήστος Πατσιάς напра­вен на сти­хот­во­ре­ни­е­то, защо­то все­ки може да напра­ви пре­вод бук­ва по бук­ва, но само про­фе­си­о­на­лист може да пре­ве­де едно про­из­ве­де­ние така, че да пре­да­де и чув­с­т­ва­та, и сила­та на думи­те, кои­то въл­ну­ват автора.

На съби­ти­е­то при­със­т­ва­ха и мно­го извес­т­ни в поли­ти­чес­кия и кул­ту­рен живот на Гър­ция фигу­ри, кои­то взе­ха дума­та в послед­ва­ла­та тема на вечер­та. Меж­ду тях бяха све­тов­но извес­т­ни­ят ком­по­зи­тор Мимис Пле­сас, режи­сьо­рът Янис Сма­раг­дис, изда­те­лят и наро­ден пред­ста­ви­тел Адо­нис Геор­ги­а­дис, извес­т­ни­ят жур­на­лист Панос Собо­лос, про­чу­ти­ят за откри­ва­не­то и връ­ща­не­то в Гър­ция на пове­че от 11 000 открад­на­ти и изне­се­ни в чуж­би­на архе­о­ло­ги­чес­ки цен­нос­ти Йор­гос Цука­лис, бив­ши­ят минис­тър на общес­т­ве­ния ред Йоа­нис Пану­сис и др.

Там, в осве­те­на­та зала, бях­ме и ние – при­яте­ли­те на Мари­а­на, кои­то вяр­ва­ме в ней­ния талант. От мое име, като пред­се­да­тел на КДК „Нов Живец“ – Ати­на и от име­то на всич­ки чле­но­ве на на нашия клуб изказ­вам още вед­нъж бла­го­дар­ност за незаб­ра­ви­ми­те миго­ве на кои­то ста­нах не само сви­де­тел, но и съу­час­т­ник. Изказ­вам бла­го­дар­ност на Мари­а­на Куз­ма­но­ва и на Χρήστος Πατσιάς за тях­на­та все­от­дай­ност към сло­во­то, към изкус­т­во­то и към всич­ко оно­ва, кое­то пра­ви живо­та ни в Ати­на по цве­тен и смислен!

В този момент и Роди­на­та се гор­дее с вас!

Съби­ти­е­то бе отра­зе­но от гръц­ки­те медии.

Йор­дан­ка Андреева

***

Меж­ду вре­ме­то и полета

Не мога да сед­на на една маса с вас
и да пия амб­ро­зия,
да гле­дам как потъ­ват зале­зи­те
и как се раж­дат утрините.

Моят връх е покри­вът… Дотам сти­гам.
Някой отро­ви дъга­та!
Цве­то­ве­те се олю­щи­ха
и сло­ва­та ста­на­ха емб­ри­он­но безцветни.

Бър­зат епо­хи­те, вър­тят стрел­ки­те 
в обра­тен ред към неби­ти­е­то,
а аз балан­си­рам меж­ду вре­ме­то и поле­та,
чакай­ки кри­ле­те на безсмъртието!

Ανάμεσα στο χρόνο και την πτήση

Δεν μπορώ να καθίσω στο ίδιο τραπέζι μαζί σας
και να πίνω αμβροσία,
να κοιτώ πως βουλιάζουν τα ηλιοβασιλέματα
και πως γεννιούνται οι ανατολές.

Η δική μου η κορυφή είναι η στέγη… Μέχρι εκεί φτάνω.
Κάποιος δηλητηρίασε το ουράνιο τόξο!
Τα χρώματα ξεφλούδισαν
και οι λέξεις έγιναν εμβρυακά άχρωμες.

Βιάζονται οι εποχές, γυρίζουν τους δείκτες
σε αντίθετη φορά προς την ανυπαρξία,
κ’ εγώ ισορροπώ ανάμεσα στο χρόνο και την πτήση,
περιμένοντας τα φτερά της αθανασίας!

***

ardatur-logo

1 коментар за “МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

  1. Меж­ду вре­ме­то и поле­та” – как да“хванеш” вре­ме­то и да не про­пус­неш “поле­та”?! Това е фило­со­фия, до коя­то все­ки от нас се докос­ва по раз­ли­чен начин, в зави­си­мост от душев­ни­те си потре­бос­ти. Наша­та Мари­а­на е уло­ви­ла дъл­бо­чи­на­та на този миг и го е пре­вър­на­ла в сен­тен­ция! Да – тлен­ни сме, да – чака ни без­к­рая, но точ­но в този про­меж­ду­тък изжи­вя­ва­ме своя цве­тен земен път! Прекрас­на поезия! Бъди, мила и ни рад­вай с талан­та си и добро­то си сърце!

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.