ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА НЕ ИДВА ОТ САМО СЕБЕ СИ

Любовта към Родината не идва от само себе си, тя се възпитава с търпение и постоянство

Ники Комед­вен­с­ка

По идея на про­фе­со­ра по въз­рож­ден­с­ка лите­ра­ту­ра Еле­на Налбан­то­ва в Бъл­га­рия бе поде­та ини­ци­а­ти­ва за пола­га­не на клет­ва от мал­ки­те уче­ни­ци – наши­те деца и вну­ци. Тек­с­тът е дело на поете­са­та Ники Комед­вен­с­ка от гр. Сли­вен. Гра­дът на сто­те вой­во­ди е естес­т­ве­но­то мяс­то за поста­вя­не на нача­ло­то на тази пат­ри­о­тич­на инициатива.

.2_2-2017

Иде­я­та на проф. Еле­на Налбан­то­ва идва в момент, кога­то наис­ти­на деца­та ни тряб­ва да осъз­на­ят вели­чи­е­то на наша­та пис­ме­ност. Вели­чи­е­то на всич­ко, кое­то сме постиг­на­ли като народ, бла­го­да­ре­ние на тази писменост.

 

С наука­та – напред по пътя нов!

Тя вина­ги наго­ре ще ме води,

щом с мъд­рост ме даря­ва и с любов

днес сло­во­то на Кирил и Методий.“

 

Кои са Кирил и Мето­дий? Как­во е тях­но­то дело? От къде са? Кое ги е моти­ви­ра­ло да посве­тят годи­ни на този огро­мен труд – на пол­зу роду?

Въп­ро­си на кои­то вед­на­га някои от вас, чита­те­ли­те, ще отго­во­рят при­бър­за­но: „Е, кой не ги знае…“ А кой ги знае?

Зна­ят ли деца­та ни оне­зи под­роб­нос­ти, кои­то и за някои от нас са забу­ле­ни в в сян­ка­та на веко­ве­те? Зна­ят ли, че Кирил Фило­соф е съз­дал пис­ме­ност за всич­ки сла­вя­ни по лини­я­та Солун – Одрин. Не започ­ва ли любов­та към Роди­на­та точ­но от там – да про­во­ки­ра­ме любо­пит­с­тво, кое­то поема в посо­ка – любоз­на­тел­ност в деца­та ни? Да съх­ра­ним наци­о­нал­но­то дос­тойн­с­т­во точ­но днес, кога­то от всич­ки стра­ни ни хапе и къса пар­че­та от наци­о­нал­на­та ни памет, обър­ка­ни­ят свят в кой­то живе­ем. Не е ли вре­ме отно­во да стъ­пим там, къде­то са стъп­ва­ли, царе­те на Бъл­га­рия, вое­во­ди­те на Бъл­га­рия, деди­те ни – наши­те! и ние – сино­ве и дъще­ри на Бъл­га­рия! Всич­ко това има осо­бе­но зна­че­ние за всич­ки съна­род­ни­ци, кои­то са пръс­на­ти по целия свят и вече не едно поко­ле­ние бъл­гар­с­ки деца се раж­дат, рас­тат и учат в чужбина.

Иде­я­та за клет­ва на уче­ни­ка, вече е пре­гър­на­та от Бъл­гар­с­ки недел­ни учи­ли­ща в Торон­то (Кана­да), Оде­са, Атина.

Отпра­вям при­зив към всич­ки Бъл­гар­с­ки недел­ни учи­ли­ща в Гър­ция и по све­та да се при­съ­е­ди­нят към пла­мъ­ка, кой­то раз­га­ря любов­та към род и Родина!

Една чудес­на дата за изри­ча­не на клет­ве­ни­те думи е точ­но 24 май – Ден на Св. св. Кирил и Мето­дий и Ден на сла­вян­с­ка­та пис­ме­ност, а мяс­то­то къде­то да се със­тои този праз­ник, може да бъде най-бъл­гар­с­ко­то – в хра­ма… Ден и мяс­то, къде­то и ние заед­но с деца­та ще шеп­нем в сър­ца­та си:

 

Закле­вам се, дори и в тру­ден час,

най-свя­та­та ми мисъл да е тази:

със сила­та на вся­ка дума аз

вели­ко­то им дело да запазя!

 

x620_p1090539-jpg-pagespeed-ic-usejeemess

Кои са Кирил и Мето­дий? Кои са тези два­ма бра­тя, кано­ни­зи­ра­ни за свет­ци? Как­во по-точ­но са напра­ви­ли те за просве­ща­ва­не­то на сла­вян­с­ки­те народи?

Да про­во­ки­ра­ме в само­съз­на­ни­е­то на деца­та ни любов­та към Роди­на, род и език с клет­ва­та за уче­ни­ка, напи­са­на спе­ци­ал­но за бъл­гар­с­ки­те деца, кои­то живе­ят и учат в чуж­би­на. Клет­ва, коя­то ще предиз­ви­ка във вся­ко едно дете жела­ни­е­то да знае в как­во се закле­ва – в словото!

До всич­ки, кои­то пре­гър­нат тази ини­ци­а­ти­ва, заста­вам и аз.

 

KDK Browser Icon

Й. Анд­ре­е­ва

/председател на КДК „Нов Живец“ – Атина/

 

 

Клет­ва на ученика

С наука­та – напред по пътя нов!

Тя вина­ги наго­ре ще ме води,

щом с мъд­рост ме даря­ва и с любов

днес сло­во­то на Кирил и Методий.

Закле­вам се, дори и в тру­ден час,

най-свя­та­та ми мисъл да е тази:

със сила­та на вся­ка дума аз

вели­ко­то им дело да запазя!

Заклех се!

Н. Комед­вен­с­ка

 

ardatur-logo

сним­ки – интернет

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.