Литературен конкурс 2019

Усло­вия за участие

  • Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки бъл­гар­с­ки автори.
  • Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в раздел.
  • Изпра­те­ни­те про­из­ве­де­ния да не са пуб­ли­ку­ва­ни в елек­т­ро­нен или кни­жен вариант.
  • Няма огра­ни­че­ние на въз­раст­та на участниците.
  • Дъл­жи­на­та на все­ки раз­каз да бъде мак­си­мал­но 4 стра­ни­ци Microsoft Word доку­мент, за сти­хот­во­ре­ния няма ограничение.
  • Про­из­ве­де­ни­я­та, кои­то не отго­ва­рят на усло­ви­я­та, ще бъдат декласирани.

Кон­кур­сът е анонимен

Твор­би­те да се изпра­щат по имейл като при­ка­чен файл на ел. поща на КДК “Нов Живец” – Ати­на с тема “За кон­кур­са“: [email protected]

В имей­ла вклю­че­те крат­ка инфор­ма­ция за авто­ра – име­на, теле­фон, въз­раст и адрес.

Всич­ки про­из­ве­де­ния ще бъдат пре­дос­та­ве­ни на коми­си­я­та по оце­ня­ва­не само с поре­ден номер.

Кра­ен срок на изпра­ща­не на твор­би­те: 01 – 09-2019г.

Коми­сия

Кон­кур­с­ни­те твор­би ще бъдат оце­не­ни от ком­пе­тен­т­на коми­сия. Име­на­та на чле­но­ве­те на коми­си­я­та, ще бъдат обя­ве­ни след приключ­ва­не­то на конкурса.

Награ­ди на кон­кур­са “Кутия с неиз­п­ра­те­ни пис­ма

На пър­ви етап ще бъдат номи­ни­ра­ни по десет твор­би от все­ки раз­дел – поезия и проза.

На вто­ри етап ще бъдат отсъ­де­ни след­ни­те награди:

  • За пър­во мяс­то в раз­дел про­за: ста­ту­ет­ка­та на клу­ба, 100 евро и почет­на грамота
  • За пър­во мяс­то в раз­дел поезия: ста­ту­ет­ка­та на клу­ба, 100 евро и почет­на грамота
  • За вто­ро мяс­то и тре­то мяс­то във все­ки раз­дел ще бъдат връ­че­ни почет­ни грамоти.

Всич­ки номи­ни­ра­ни твор­би ще полу­чат похвал­на грамота.

Ста­ту­ет­ки­те, парич­ни­те награ­ди и гра­мо­ти­те на заели­те пър­во мяс­то ще бъдат изпра­те­ни по поща­та или куриер.

Всич­ки дру­ги гра­мо­ти ще бъдат изпра­те­ни на отли­че­ни­те в елек­т­ро­нен вариант. 

Вни­ма­ние! С учас­ти­е­то си в този кон­курс, авто­ри­те дават пра­во­то на КДК „Нов Живец“-Атина да изпол­з­ва всич­ки автор­с­ки твор­би по соб­с­тве­но усмот­ре­ние за пре­зен­та­ции, изда­ва­не на бро­шу­ри, печат­ни и елек­т­рон­ни инфор­ма­ци­он­ни бюле­ти­ни, ста­тии и про­чие без огра­ни­че­ние, как­то и за рек­ла­ма на след­ва­щи изда­ния на този конкурс.

Резул­та­ти­те от кон­кур­са ще бъдат обя­ве­ни на спе­ци­ал­но съби­тие на КДК “Нов Живец” – Ати­на на 06/10/2019г. и ще се пуб­ли­ку­ват в сай­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на https://kdk-atina.eu, как­то и в стра­ни­ца­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на във Facebookhttps://www.facebook.com/КДК-Нов-Живец-Атина-1416677725245676/. С изпра­ща­не­то на твор­би­те, всич­ки авто­ри при­емат посо­че­ни­те условия.

Поже­ла­ва­ме успех на всич­ки участници!

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.