Лили Качова напои жадните ни души с Поезия

Лили Качова напои жадните ни души с Поезия

Има някак­ва осо­бе­на тър­жес­т­ве­ност в начи­на, по кой­то Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ и Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов живец“-Атина с под­кре­па­та на Бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во в Гър­ция отбе­ляз­ват Деня на буди­те­ли­те. Тази труд­на за опи­са­ние при­пов­диг­на­тост на духа идва не само от неу­мор­ни­те уси­лия и все­от­дай­ност­та на орга­ни­за­то­ри­те и учас­т­ни­ци­те в програ­ма­та, не само от при­със­т­ви­е­то на беле­жи­ти дей­ци на сло­во­то, наука­та и изкус­т­ва­та от Роди­на­та. Тя се пораж­да от она­зи жаж­да на пуб­ли­ка­та – бъл­га­ри, поди­ри­ли оце­ля­ва­не и по-добър живот на чуж­да земя, тех­ни­те деца и вну­ци, уче­ни­ци и педа­го­зи в бъл­гар­с­ки­те недел­ни учи­ли­ща. Жаж­да да се насла­диш на род­но­то сло­во, да заиг­рае кръв­та ти с пес­ни­те и тан­ци­те на бъл­гар­с­кия народ, потреб­ност да се почув­с­т­ваш свой сред свои. И макар че тази жаж­да си има назва­ние – нос­тал­гия – ней­на­та свя­та дъл­би­на и пъл­ни­ят спек­тър на бол­ка­та, изкрис­та­ли­зи­ра­ла в любо­ро­дие, не могат да бъдат изра­зе­ни с думи, могат само да бъдат усетени.

Лили Качова напои жадните ни души с Поезия

 

Спе­ци­а­лен акцент на тър­жес­т­ва­та тази годи­на бе сре­ща­та с поете­са­та Лили Качо­ва и пред­ста­вя­не­то на най-нова­та й кни­га със сти­хот­во­ре­ния „Бряг за без­път­ни­ци“ в уют­на­та стря­ха на Кул­тур­ния цен­тър “Мар­кос Дра­гу­мис”. Избо­рът точ­но тя да гос­ту­ва на твор­ци­те в Ати­на на 5 ноем­в­ри не бе слу­ча­ен. През чети­ри­те годи­ни от същес­т­ву­ва­не­то на КДК „Нов живец“ Лили дока­за невед­нъж сво­я­та емо­ци­о­нал­на анга­жи­ра­ност и под­кре­па с идеи за раз­ви­ти­е­то и укреп­ва­не­то на наша­та общ­ност, с учас­тие в лите­ра­тур­ни­те ни кон­кур­си и бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца“, с ини­ци­а­ти­ва­та да съз­да­дем наша, бъл­гар­с­ка биб­ли­о­те­ка в гръц­ка­та сто­ли­ца, вед­на­га щом наме­рим своя посто­ян­на „стря­ха“.

 

 

Сред мно­гоб­рой­ни­те награ­ди на Лили Качо­ва от престиж­ни лите­ра­тур­ни кон­кур­си в Бъл­га­рия, наско­ро се наре­ди­ха още две, този път от Гър­ция, от общо­бъл­гар­с­кия кон­курс „Моя­та мал­ка тай­на“ на нашия клуб. Тре­то­то мяс­то в раз­дел Про­за и пър­во­то мяс­то в раз­дел Поезия бе още един повод наша­та общ­ност от поети, писа­те­ли, пре­во­да­чи, худож­ни­ци, тан­цьо­ри и др. да взе­ме реше­ние да пока­ним Лили, да й връ­чим лич­но Ста­ту­ет­ка­та на клу­ба и Гра­мо­та за поче­тен член на КДК „Нов живец“ – Атина.

 

 

Автор­ка­та, за коя­то чете­не­то на сти­хо­ве е сак­рал­но зани­ма­ние, спо­де­ли с нас откро­ве­ни­я­та на душа­та си. В чете­не­то се вклю­чи­ха пред­се­да­те­лят на клу­ба актьо­рът Пла­мен Симе­о­нов и воде­ща­та на сре­ща­та Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва. Осо­бе­но сил­но екс­пре­сив­но въз­дейс­т­вие вър­ху слу­ша­те­ли­те има­ха твор­би­те от цикъ­ла „Бъл­гар­с­ко вре­ме“. Изклю­чи­тел­но въл­не­ние предиз­ви­ка про­чи­тът на сти­хот­во­ре­ни­е­то „Вре­ме раз­дел­но“ в при­със­т­ви­е­то на акад. Антон Дон­чев – автор на емб­ле­ма­тич­ния за бъл­гар­с­ка­та лите­ра­ту­ра роман „Вре­ме раз­дел­но“. Голе­ми­ят бъл­гар­с­ки писа­тел гово­ри с мно­го топ­ли думи за поези­я­та на Лили Качо­ва и даде цен­ни напът­с­твия за попу­ля­ри­зи­ра­не­то на съв­ре­мен­на­та лите­ра­ту­ра с помощ­та на меди­и­те и осо­бе­но на бъл­гар­с­ко­то радио.

 

 

 

Атмос­фе­ра­та на сре­ща­та с Лили Качо­ва беше тол­ко­ва емо­ци­о­нал­но заре­де­на и вдъх­но­вя­ва­ща, че дъл­го ще я носим в памет­та на сър­ца­та. Това бе сре­ща с Поезия, пре­ля­ла от дел­ва­та на една талан­т­ли­ва и родо­лю­би­ва душа.

Рада Кап­ра­ло­ва

 

 


 

1 коментар за “Лили Качова напои жадните ни души с Поезия

  1. Бра­во! Още един кра­сив и силен праз­ник на бъл­гар­с­кия дух в Ати­на, Дос­той­ни дела на чле­но­ве­те на КДК “Нов Живец”! Да са живи здра­ви, да имат сили и хъс за под­дър­жа­не на доб­ри­те бъл­гар­с­ки традиции.

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.