Финално класиране на конкурса

Финална класация на конкурса „Кутия с неизпратени писма“ 2019

 

Про­за

1 мяс­то: „И в нача­ло­то бе сло­во­то“, на Кра­си­ми­ра Асе­но­ва Нико­ло­ва от Русе, пече­ли ста­ту­ет­ка­та на клу­ба, 100 евро и почет­на грамота.

2 мяс­то и почет­на гра­мо­та  пече­ли „Пре­дай ната­тък“, на Доро­тея Ива­но­ва Лука­но­ва от София.

3 мяс­то: „Сре­ща с Три­лет“, на Надеж­да Ста­ни­ло­ва от Ста­ра Заго­ра, пече­ли почет­на гра­мо­та и Спе­ци­ал­на­та награ­да на Гале­рия “Арт Мар­ко­ни” – Вар­на, аква­ре­лът „Цвет­но утро“ на  Петър Андреев.

Спе­ци­ал­на­та награ­да на Изда­тел­с­ка къща „Мно­го­то­чие“ полу­ча­ва раз­ка­зът  „Миси­я­та на една цигул­ка“ на Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров от Лом. Награ­да­та е почет­на гра­мо­та и пре­фе­рен­ци­ал­ни цени за изда­ва­не на сти­хос­бир­ка от ИК „Мно­го­то­чие“.

Спе­ци­ал­на­та награ­да на име­то на Мари­а­на Куз­ма­но­ва полу­ча­ва раз­ка­зът „Щом заду­ха Грео-Леван­ти“, на Пау­ли­на Тодо­ро­ва Геор­ги­е­ва от София, и пече­ли 100 евро, почет­на гра­мо­та, ста­ту­ет­ка на Тро­ян­с­кия кон,  един прекра­сен дип­тих, вдъх­но­вен от поези­я­та на Мари­а­на Куз­ма­но­ва и нари­су­ван от Мари­е­та Тодо­ро­ва коя­то илюс­т­ри­ра и сти­хот­во­ре­ни­я­та на сти­хос­бир­ка­та и раз­би­ра се сама­та сти­хос­бир­ка “Меж­ду вре­ме­то и полета”.

Тук може­те да про­че­те­те произведенията.


Поезия

1 мяс­то: „Зави­на­ги“, на Ангел Димит­ров Дюл­ге­ров, от Пер­ник, пече­ли ста­ту­ет­ка­та на клу­ба, 100 евро, почет­на гра­мо­та и Спе­ци­ал­на­та награ­да на Гале­рия “Арт Мар­ко­ни” – Вар­на, аква­ре­лът „При­юте­на свет­ли­на – Фарът на Вар­на“ на  Петър Андреев.

2 мяс­то и почет­на гра­мо­та  пече­ли „Зим­но завръ­ща­не“, на Румен Кос­та­ди­нов Търев от Варна.

3 мяс­то и почет­на гра­мо­та  пече­ли „Вес­ти­те­лят“ на Мар­га­ри­та Дру­ме­ва от София.

Спе­ци­ал­на награ­да на Изда­тел­с­ка къща „Мно­го­то­чие“ полу­ча­ва сти­хот­во­ре­ни­е­то „Мъл­ча­на молит­ва“ на Пав­ли­на Мате­е­ва от Вар­на. Награ­да­та е почет­на гра­мо­та и пре­фе­рен­ци­ал­ни цени за изда­ва­не на сти­хос­бир­ка от ИК „Мно­го­то­чие“.

Тук може­те да про­че­те­те творбите.


 

Номи­ни­ра­ни в раз­дел проза

1/ „И в нача­ло­то бе сло­во­то“ на Кра­си­ми­ра Асе­но­ва Нико­ло­ва от Русе.

2/ „Пре­дай ната­тък“ на Доро­тея Ива­но­ва Лука­но­ва, от София.

3/ „Сре­ща с Три­лет“ на Надеж­да Ста­ни­ло­ва от Ста­ра Загора.

4/Щом заду­ха Грео-Леван­ти“ на Пау­ли­на Тодо­ро­ва Геор­ги­е­ва от София.

5/ „Чер­но­ви“ на Миле­на Кру­мо­ва от София.

6/ „Кутия с неиз­п­ра­те­ни пис­ма“ на Хрис­ти­на Коле­ва от София.

7/ „Миси­я­та на една цигул­ка“ на Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров от Лом.

8/ „Баби­но­то квад­рат­че“ на Здрав­ка Мари­но­ва от Ръже­во Конаре.

9/ „Пис­мо със сним­ка“ на Васил­ка Дой­че­ва от Асеновград.

10/ „Кутия с целув­ки“ на Хрис­ти­на Дел­че­ва-Мачи­кян от Кърджали.

 

Номи­ни­ра­ни в раз­дел поезия

1/ „Зави­на­ги“ на Ангел Димит­ров Дюл­ге­ров, от Перник.

2/ „Зим­но завръ­ща­не“ на Румен Кос­та­ди­нов Търев от Варна.

3/ „Вес­ти­те­лят“ на Мар­га­ри­та Дру­ме­ва от София.

4/ „Мъл­ча­на молит­ва“ на Пав­ли­на Мате­е­ва от Варна.

5/ „Днев­но“ на Анд­ри­а­на Анд­ре­е­ва от Лом

6/ „Пис­мо до небе­то“ на Юлия Кос­то­ва от Атина.

7/ „Коор­ди­на­ти“ на Мар­га­ри­та Сте­фа­но­ва от Варна.

8/ „В люл­ка­та на мое­то дет­с­тво“ на Хрис­ти­на Бори­со­ва от Севлиево.

9/ „Анге­лът и Мария“ на Мар­га­ри­та Мар­ти­но­ва от София.

10/ „Худож­ни­кът“ на Свет­ло­зар Нико­лов от Ръже­во Конаре.


Позд­рав­ле­ния и нови твор­чес­ки успе­хи за всич­ки финалисти!

До нови срещи!

06.10.2019