Кубрат Николов - родом от Гърция, жител на света, син на България

Кубрат Николов – родом от Гърция, жител на света, син на България

Куб­рат Нико­лов, един от въз­пи­та­ни­ци­те на кръ­жо­ка по Худо­жес­т­ве­но сло­во и теа­тър. В тази твор­чес­ка гру­па, деца­та реа­ли­зи­рат мал­ки теат­рал­ни фор­ми и зауча­ват кла­си­чес­ки тек­с­то­ве на бъл­гар­с­ка­та лите­ра­ту­ра. В пър­ви­те им стъп­ки в уме­ни­я­та на актьор­с­ко­то майс­тор­с­т­во и реци­та­тор­с­ко­то изпъл­не­ние ги съп­ро­вож­да г‑н Пла­мен Симе­о­нов, актьор, педа­гог, родолюбец.

Учас­т­ник в Твор­чес­кия форум на бъл­гар­че­та­та от све­та – 5 – 7 ноем­в­ри, Атина.

Кубрат Николов – родом от Гърция, жител на света, син на България

 

Интер­вю

 

Здра­вей, Куб­рат! Пред­ста­ви се кратко…

Здра­вей­те! Каз­вам се Куб­рат Нико­лов, пре­ди един месец ста­нах на 9г. Живея във Фило­тей Фоки­дос, ходя на учи­ли­ще в Ефпа­лио и съм 4‑ти клас.

 

Ти си най-мла­ди­ят актьор в кръ­жо­ка по худо­жес­т­ве­но сло­во и теа­тър, ръко­во­ден от г‑н Пла­мен Симе­о­нов. Как­во те привле­че към театъра?

Всич­ко и най-вече, че мога да вли­зам в роля.

 

Роден си в Гър­ция, как откри за себе си кра­со­та­та на бъл­гар­с­кия език, на бъл­гар­с­ки­те думи?

Това ми е в кръв­та аз съм си българин.

 

Как­во усе­щаш, кога­то про­из­на­сяш писа­но­то слово?

Раз­чув­с­т­ва ме.

 

Как се чув­с­т­ваш, кога­то си в роля? По-раз­лич­но ли е?

Чув­с­т­вам се радос­тен и все едно вли­зам в приказката.

 

Роди­на ли е за теб Бъл­га­рия? Как­во си взе­маш от там, кога­то се връ­щаш в Елада?

Раз­би­ра се, тя е моя­та роди­на и нико­га няма да се про­ме­ни това. Взе­мам си заха­рен памук, слад­ки­ши и куп хуба­ви спомени.

 

 

Довър­ши ” Аз съм бъл­гар­че, оби­чам…” Кои са неща­та, кои­то оби­чаш? Важ­ни­те за теб неща.

Наши­те Пла­ни­ни зеле­ни. Всич­ки при­яте­ли и род­ни­ни. Оби­чам да играя с при­яте­ли, да ходя за риба и да уча нови неща.

 

Ти ще взе­меш учас­тие във фес­ти­ва­ла на бъл­гар­с­ки­те деца по све­та, кой­то ще се про­ве­де в Ати­на. Как­во очак­ваш от това пътуване?

Ще ми е мно­го инте­рес­но. Нямам тър­пе­ние да се запоз­ная със съу­че­ни­ци­те си и да пре­гър­на люби­ми­те си учители.

 

 

Как­во би поже­лал на всич­ки бъл­гар­с­ки деца?

Да са щас­т­ли­ви, обра­зо­ва­ни и умни! И на всич­ки деца кой­то са извън Бъл­га­рия да са гор­ди че са българи!

 

А на всич­ки хора?

Здра­ве – спо­ред мен това е най-важно!

 

За как­во меч­та­еш? Тво­я­та най-голя­ма мечта?

Искам да оби­ко­ля све­та и да науча мно­го езици.

3. “Над­хит­ря­не с Хитър Петър”, по едно­и­мен­на­та пие­са на Пан­чо Панчев

4. “Про­да­вач на надеж­ди”, по Джа­ни Родари

5. “При­ятел пръв”, на Вале­ри Петров

 


С Куб­рат раз­го­ва­ря Юлия Костова

Мате­ри­а­ла изгот­ви Хрис­то Василев

2 коментара за “Кубрат Николов – родом от Гърция, жител на света, син на България

  1. Дай,Боже,повече таки­ва бъл­гар­че­та вчужбина!

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.