КОНКУРС “Любов – магическа реалност…”

КДК „Нов Живец“ — Ати­на и в. „Бъл­га­рия днес“ — Гър­ция обя­вя­ват

КОНКУРС НА ТЕМА
„Любов – маги­чес­ка реал­ност…“

по поези­я­та на П. Матев

поезия и про­за

Усло­вия за учас­тие:
1 Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки бъл­гар­с­ки авто­ри.

2 Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в жанр.

3 Изпра­те­ни­те про­из­ве­де­ния да не са пуб­ли­ку­ва­ни на елек­т­ро­нен или кни­жен носи­тел.

4 В пис­мо­то да се съдър­жа крат­ка инфор­ма­ция за авто­ра
три­те име­на
теле­фон
ел. поща
адрес

5 Няма въз­рас­то­ва гра­ни­ца.

Кон­кур­сът ще бъде ано­ни­мен. Всич­ки изпра­те­ни про­из­ве­де­ния ще бъдат пуб­ли­ку­ва­ни във в. „Бъл­га­рия днес“ — с поре­ден номер.
Кра­ен срок за изпра­ща­не на мате­ри­а­ли­те – 30 сеп­тем­в­ри 2016г. на ел. адрес – [email protected]

НАГРАДИ ЗА ДВАТА ЖАНРА
пър­ва награ­да – ста­ту­ет­ка­та на клу­ба, гра­мо­та и 50 евро
вто­ра награ­да – гра­мо­та и 30 евро
тре­та награ­да – гра­мо­та и 20 евро

Ако се отзо­ват още спон­со­ри за кон­кур­са, наград­ни­ят фонд ще се уве­ли­чи.

Ще бъдат отли­че­ни само по една твор­ба за мяс­то.
Може да има поощ­ри­тел­ни награ­ди с гра­мо­ти, но няма да им бъде при­съ­де­но мяс­то.

Твор­би­те ще бъдат оце­ня­ва­ни от ком­пе­тен­т­но жури с пред­се­да­тел – НИКИ КОМЕДВЕНСКА.

Кои ще са нови­те носи­те­ли на ста­ту­ет­ка­та на клу­ба?
До този момент ней­ни щас­т­ли­ви при­те­жа­те­ли са:

 • Хрис­то Паци­ас
  — пър­во мяс­то, раз­дел про­за в кон­кур­са „Трън­че в пета­та“ 2015
 • Рада Кап­ра­ло­ва
  — пър­во мяс­то, раз­дел поезия в кон­кур­са „трън­че в пета­та“ 2015
 • Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва
  пър­во мяс­то, раз­дел поезия в кон­кур­са „Май­ка“ 2014
  пър­во мяс­то, раз­дел про­за в кон­кур­са „Майка“2014
  пър­во мяс­то, раз­дел про­за в кон­кур­са „Живо­тът не позна­ва заден ход” – 2015 г.,
 • Татя­на Йото­ва
  пър­во мяс­то, раз­дел поезия в кон­кур­са „Живо­тът не позна­ва заден ход” – 2015 г.,
 • Мари­а­на Куз­ма­но­ва
  Награ­да на жури­то за твор­ба с пул­са на съв­ре­ми­е­то и екс­пре­сив­но въз­дейс­т­вие вър­ху чита­те­ля в кон­кур­са „Живо­тът не позна­ва заден ход” – 2015 г.,
 • Дани­ел Русев — спе­ци­ал­на награ­да в меж­ду­у­чи­ли­щен кон­курс в Ати­на — „Доста роб­с­тво и тиран­с­т­во…”

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.