Светулки в шепите на времето

 

 


Клуб на дейците на културата „Нов Живец“ – Атина

Обявява литературен конкурс на тема

Светулки в шепите на времето

 

 


Светулки в шепите на времето

 


Конкурсът

Вре­ме­то, каз­ват, е отно­си­тел­но. Поня­ко­га тича бър­зо, друг път едва пъл­зи. Каз­ват даже, че в опре­де­ни момен­ти спи­ра­ло съв­сем ! Но как ли ще е ста­ва­ло това? Сигур­но има няка­къв таен начин, но какъв? И след като може да спи­ра, дали не можем да го вър­нем назад? И да отидем … къде? В лъж­ли­во­то мина­ло? То едва ли е наис­ти­на това, как­во­то го помним! Вре­ме­то го крие свид­ли­во в шепи­те си и пази рев­ни­во него­ви­те тай­ни. Само от вре­ме на вре­ме, като на шега, оста­ва да се измък­нат навън лек звън на усмив­ка, без­мъл­вен зов “оби­чам те”, ромон на съл­зи, кап­чи­ци радост, меко­та на дет­с­ки дъх, уха­ние на майс­ки сън, желе­зен вкус на раз­дя­ла. Спо­ме­ни, тан­цу­ва­щи като све­тул­ки в лят­на нощ — танц хао­ти­чен и без­смис­лен. Ще съу­ме­ем ли да раз­га­да­ем скри­то­то му посла­ние, ще можем ли да под­ре­дим свет­ли­те сле­ди като звез­д­на пъте­ка, воде­ща към утро­то на бъде­щия ден? Можем ли да пред­на­чер­та­ем това, кое­то ще се слу­чи утре?

А днеш­ни­ят ден? Кои сме ние днес — всич­ко кое­то сме били досе­га или всич­ко кое­то иска­ме да бъдем утре?

 

Каузата

Послед­ни­те някол­ко месе­ца не при­ли­ча­ха на нищо пре­жи­вя­но досе­га. Бях­ме при­ну­де­ни да сто­им у дома, наса­ме със себе си, или неп­ре­къс­на­то в ком­па­ни­я­та на най-скъ­пи­те ни хора. И като че ли това послед­но­то се ока­за най-труд­но­то ни изпи­та­ние!

Ето, спра­вих­ме се и с това. Вър­нах­ме се към нор­мал­ния си живот. Ще про­дъл­жим рабо­та­та си, ще отидем на гос­ти, ще лету­ва­ме на море, ще пра­вим това, кое­то ни харес­ва. Но има хора, за кои­то труд­нос­ти­те няма да свър­шат нико­га. Те ще про­дъл­жа­ват да не ходят на море,  да не посе­ща­ват род­ни­ни или при­яте­ли, да не се раз­хож­дат в пар­ка. Да нямат близ­ки хора до себе си! Да пра­вят това, кое­то им харес­ва, ще оста­не само една меч­та. Недос­ти­жи­ма.

Това са хора­та в нерав­нос­той­но поло­же­ние. На тях посве­ща­ва­ме нашия кон­курс. Реших­ме суми­те, опре­де­ле­ни за награ­ди в лите­ра­тур­ния кон­курс, да пре­дос­та­вим за бла­гот­во­ри­тел­ност. Заед­но да бъдем при­чи­на за мно­го истин­с­ки усмив­ки.

Исти­на­та е, че от послед­но­то изпи­та­ние изля­зох­ме по-доб­ри, по- човеч­ни. Изля­зох­ме побе­ди­те­ли! Пре­от­крих­ме истин­с­ки­те цен­нос­ти в живо­та — семейс­т­во, обич, само­жер­т­ва, скром­ност, тър­пи­мост. Зато­ва, при­яте­ли, заед­но с вас ще дарим това, кое­то не се купу­ва с пари — човеш­ка топ­ло­та!

 

Условията

За учас­тие в кон­кур­са “Све­тул­ки в шепи­те на вре­ме­то”

При­емат се про­из­ве­де­ния в раз­де­ли­те поезия и про­за.
Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки авто­ри пише­щи на бъл­гар­с­ки език.
Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в раз­дел.
Изпра­те­ни­те твор­би да не са пуб­ли­ку­ва­ни в елек­т­ро­нен или кни­жен вари­ант.
Няма огра­ни­че­ние на въз­раст­та на учас­т­ни­ци­те.
Дъл­жи­на­та на все­ки раз­каз да бъде мак­си­мал­но 4 стра­ни­ци Microsoft Word доку­мент, за сти­хот­во­ре­ния няма огра­ни­че­ние.
Про­из­ве­де­ни­я­та, кои­то не отго­ва­рят на усло­ви­я­та, ще бъдат дек­ла­си­ра­ни.
Кон­кур­сът е ано­ни­мен

Твор­би­те да се изпра­щат по имейл като при­ка­чен файл на ел. поща на КДК “Нов Живец” – Ати­на с тема “За кон­кур­са“: [email protected]

В имей­ла вклю­че­те крат­ка инфор­ма­ция за авто­ра – име­на, теле­фон, въз­раст и адрес.
Всич­ки про­из­ве­де­ния ще бъдат пре­дос­та­ве­ни на коми­си­я­та по оце­ня­ва­не само с поре­ден номер.

Кра­ен срок на изпра­ща­не на твор­би­те: 01-09-2020 г.

 

Комисията

Кон­кур­с­ни­те твор­би ще бъдат оце­не­ни от ком­пе­тен­т­на коми­сия. Име­на­та на чле­но­ве­те на коми­си­я­та, ще бъдат обя­ве­ни след приключ­ва­не­то на кон­кур­са.

 

Наградите

На пър­ви етап ще бъдат номи­ни­ра­ни по десет твор­би от все­ки раз­дел – поезия и про­за.

На вто­ри етап ще бъдат отсъ­де­ни след­ни­те награ­ди:

  • За пър­во мяс­то в раз­дел про­за: ста­ту­ет­ка­та на клу­ба и почет­на гра­мо­та
  • За пър­во мяс­то в раз­дел поезия: ста­ту­ет­ка­та на клу­ба и почет­на гра­мо­та
  • За вто­ро мяс­то и тре­то мяс­то във все­ки раз­дел ще бъдат връ­че­ни почет­ни гра­мо­ти.
  • Всич­ки номи­ни­ра­ни твор­би ще полу­чат похвал­на гра­мо­та.

Сума­та от €200 (2 пър­ви награ­ди от по €100), коя­то вся­ка годи­на при­съж­дах­ме на спе­че­ли­ли­те пър­во мяс­то от все­ки раз­дел ще бъдат пре­дос­та­ве­ни на бла­гот­во­ри­тел­на­та ини­ци­а­ти­ва „Бяла ляс­то­ви­ца“ на КДК „Нов Живец“ — Ати­на. В деня на отчи­та­не на кон­кур­с­ни­те твор­би ще обя­вим кой ще полу­чи ваше­то  даре­ние.

Ста­ту­ет­ки­те и гра­мо­ти­те на заели­те пър­во мяс­то ще бъдат изпра­те­ни по поща­та или с кури­ер.

Всич­ки дру­ги гра­мо­ти ще бъдат изпра­те­ни на отли­че­ни­те в елек­т­ро­нен вари­ант.

С учас­ти­е­то си в този кон­курс, авто­ри­те дават пра­во­то на КДК „Нов Живец“ — Ати­на да изпол­з­ва всич­ки автор­с­ки твор­би по соб­с­тве­но усмот­ре­ние за попу­ля­ри­зи­ра­не на кон­кур­са и дей­ност­та на клу­ба.

Резул­та­ти­те от кон­кур­са ще бъдат обя­ве­ни на спе­ци­ал­но съби­тие на КДК “Нов Живец” – Ати­на на 04/10/2020 г. и ще се пуб­ли­ку­ват в сай­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на:

https://kdk-atina.eu

как­то и в стра­ни­ца­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на във Facebook:

https://www.facebook.com/КДК-Нов-Живец-Атина-1416677725245676/

С изпра­ща­не­то на твор­би­те си, всич­ки авто­ри при­емат посо­че­ни­те усло­вия.

Поже­ла­ва­ме успех на всич­ки учас­т­ни­ци!


КДК “Нов Живец” – Ати­на към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” — Ати­на

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.