Класация на конкурса “Пътят към Итака” 2018


Литературен конкурс на тема Пътят към Итака


 

 

КДК “Нов Живец” – Атина

Литературен конкурс на тема “Пътят към Итака” – 2018

Класация при раздел поезия

 

 • 1‑во мяс­то за “Дали” на Марин Тодо­ров Мари­нов от Каб­леш­ко­во, Бур­гас, почет­на гра­мо­та, ста­ту­ет­ка­та на КДК „Нов Живец и парич­на награ­да 100€

 

 • 2‑ро мяс­то за “Завръ­ща­не в Ита­ка” на Зла­ти­на Геор­ги­е­ва Въле­ва от Ста­ра Заго­ра, почет­на гра­мо­та и брон­зо­ва фигу­ра на Тро­ян­с­кия кон.

 

 • 3‑то мяс­то за “Мале­кон” на Ека­те­ри­на Кос­то­ва от Плов­див, почет­на гра­мо­та и брон­зо­ва фигу­ра на Сова­та на мъдростта

 

 • Номи­на­ция за “Каза­но с любов” на Цве­та Тодо­ро­ва Ива­но­ва- Сливен
 • Номи­на­ция за “Пътят про­дъл­жа­ва” на Нико­ла Геор­ги­ев Апос­то­лов – София
 • Номи­на­ции за “*** Днес съм при­шъл­ка в тлен­ност­та” и “*** Кога­то зла­то­люс­пес­тия вожд” на Гер­га­на Димит­ро­ва – Ста­ра Загора
 • Номи­на­ция за “Клет­ва­та на Оди­сей от Розо­ва­та доли­на” на Рада Кап­ра­ло­ва – Атина
 • Номи­на­ция за “Глу­хар­че” на Ека­те­ри­на Кос­то­ва от Пловдив
 • Номи­на­ция за “Веч­ност” на Или­ан Нико­лов от Лом
 • Номи­на­ция за “Антич­ни бре­го­ве” на Сто­ян­ка Боя­но­ва от Сопот
 • Номи­на­ция за “Прегръд­ка” на Юлия Кос­то­ва от Атина
 • Номи­на­ция за “Пене­ло­па” на Биан­ка Спа­со­ва Габ­ров­с­ка от Пловдив
 • Номи­на­ция за “Обрат­ни­ят път на вяра­та” на Мая Нарли­е­ва от Харманли
 • Номи­на­ция за “Пътят към Ита­ка” на Катя Ван­ге­ло­ва от Варна
 • Номи­на­ция за “Там къде­то си ти” на Мари­а­на Куз­ма­но­ва от Атина
 • Номи­на­ция за “Спо­мен за Оди­сей” на Елза Миле­но­ва от Италия

Про­из­ве­де­ни­я­та може­те да про­че­те­те тук


Класация при раздел проза

 

 • 1‑во мяс­то за “Ита­ка” на Вален­тин Пет­ров Попов от София, почет­на гра­мо­та, ста­ту­ет­ка­та на КДК „Нов Живец и парич­на награ­да 100€

 

 • 2‑ро мяс­то за “Сире­на­та” на Весис­ла­ва Любо­ми­ро­ва Саво­ва от София, почет­на гра­мо­та и брон­зо­ва фигу­ра на Тро­ян­с­кия кон

 

 • 3‑то мяс­то за “Прошка­та” на Кра­си­мир Ива­нов Бач­ков от Вар­на, почет­на гра­мо­та и брон­зо­ва фигу­ра на Сова­та на мъдростта

 

 • Номи­на­ция за “В една есен­на сут­рин по пътя до края на деня” на Дора Нико­ло­ва Вуч­ко­ва от София
 • Номи­на­ция за “Бяла­та пти­ца” на Сев­да­ли­на Васи­ле­ва Пет­ко­ва от Разград
 • Номи­на­ция за “Ане­ли­зе” на Вален­тин Пет­ров Попо­вот София
 • Номи­на­ция за “ Невъз­мож­на­та посо­ка” на Ире­на Геор­ги­е­ва от София
 • Номи­на­ция за “Леген­да” на Бла­га Боне­ва от Варна
 • Номи­на­ция за “Обра­тен път” на Дими Бори­со­ва от Силистра
 • Номи­на­ция за “Моят път” на Борис­лав Вълов от София

Про­из­ве­де­ни­я­та може­те да про­че­те­те тук


Позд­рав­ле­ния как­то за побе­ди­те­ли­те така и за всич­ки учас­т­ни­ци и до нови срещи!

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.