Проза

Моята Малка Тайна


Литературен конкурс “Моята малка тайна”

Организиран от КДК “Нов Живец” – Атина


Тук ще разберете малките тайни на писателите!

 1. Пър­ва­та от тях е Мла­де­не­цът
 2. След­ва­ща­та тай­на е Тра­ян­ка
 3. Тре­та тай­на: До някъ­де… и назад
 4. Чет­вър­та тай­на: Някой, кой­то те обича…
 5. Тай­на №5: Даге­ро­ти­пия
 6. Шес­та­та тай­на е Той
 7. Сед­ма­та ни тай­на в про­за: Зареж­да­не на батерията
 8. След­ва Кра­ят на моя­та мал­ка тайна
 9. Тук е деве­та­та ни тай­на: Защо про­пус­нах кон­цер­та на Памила
 10. След­ва­ща­та ни тай­на: Май­ка
 11. Тук е тай­на №11 – Чети­ри­де­сет и девет нюан­са на тайната
 12. Кръв­та вода не ста­ва – про­че­те­те тук
 13. Нова­та ни тай­на е Тай­на­та на дядо
 14. Тай­на №14 – Изга­рящ спомен
 15. Изпо­вед – тай­на №15
 16. Как­во се случ­ва рано в неде­ля про­че­те­те тук: Рано в неделя
 17. Как­ва ли е тай­на­та на Капи­тан Чер­на­та брада?
 18. Цар­с­ка годе­ни­ца и ней­на­та тайна
 19. Бяг­с­тво от смърт­та на мама – след­ва­ща­та ни тайна
 20. Два­де­се­та­та тай­на е Помощ
 21. Послед­на­та дума има съд­ба­та в нова­та ни тайна
 22. Ето дой­де ред и на послед­на­та тай­на за кон­кур­са – Загад­ка в синьо

 


назад към кон­кур­са ♣