Моята малка тайна

Моята Малка ТайнаЛитературен конкурс “Моята малка тайна”

 

Голя­ма­та тай­на на цар Мидас били него­ви­те мага­реш­ки уши. За да не ста­не на смях пред пода­ни­ци­те си, той ги кри­ел под дъл­га фри­гийс­ка шап­ка. Един­с­т­ве­но лич­ни­ят му бръс­нар зна­ел тай­на­та и се бил заре­къл да не я раз­кри­ва нико­га и нико­му. Но тай­ни­те на тай­но сто­ят ли? Бръс­на­рят така се измъч­вал от това бре­ме, че накрая не издър­жал. Оти­шъл на бре­га на близ­ка­та река, изко­пал една дуп­ка и изви­кал в нея с пъл­на сила: “Цар Мидас има мага­реш­ки уши”. После заро­вил дуп­ка­та и с олек­на­ло му вече сър­це, се прибрал в дво­ре­ца. Не щеш ли, тръс­ти­ки­те кои­то рас­те­ли по бре­га чули страш­на­та тай­на и отто­га­ва при все­ки повей на вятъ­ра шеп­не­ли: “Цар Мидас има мага­реш­ки уши”.

Едва ли ваши­те тай­ни са тол­ко­ва голе­ми и тол­ко­ва страш­ни! Зато­ва няма нищо лошо да ги спо­де­ли­те с всич­ки. Най-мал­ко­то със сигур­ност ще ви олек­не! И си помис­ле­те: Дали моя­та мал­ка тай­на няма да се ока­же най-голямата?


Клубът на дейците на културата “Нов Живец” – Атина обявява литературен конкурс на тема

 “Моята малка тайна”

по идея на поета Вале­ри Станков

Поезия и Проза


За да научите тайните на поетите вижте тук 

А тайните на писателите вижте тук

 


 

Условия за участие

Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки бъл­гар­с­ки автори.
Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в раздел.
Изпра­те­ни­те про­из­ве­де­ния да не са пуб­ли­ку­ва­ни в елек­т­ро­нен или кни­жен вариант.
Няма гра­ни­ца във въз­рас­та на участниците.
Дъл­жи­на­та на все­ки раз­каз да бъде мак­си­мал­но 2 стра­ни­ци Microsoft Word доку­мент, за сти­хот­во­ре­ния няма ограничение.

 

Конкурсът е анонимен

Твор­би­те да се изпра­щат по имейл като при­ка­чен файл на ел. поща на КДК “Нов Живец” – Ати­на с тема “За кон­кур­са”: [email protected]
В имей­ла си обе­за­тел­но да вклю­чи­те крат­ка инфор­ма­ция за авто­ра – име­на, теле­фон, адрес и елек­т­рон­на поща.
Изпра­те­ни­те про­из­ве­де­ния ще бъдат пуб­ли­ку­ва­ни само с поре­ден номер на сай­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на: https://kdk-atina.eu
Всич­ки про­из­ве­де­ния ще бъдат пре­дос­та­ве­ни на коми­си­я­та по оце­ня­ва­не само с поре­ден номер.

Кра­ен срок на изпра­ща­не на твор­би­те: 01-09-2017 г.

 

Комисия

Про­из­ве­де­ни­я­та изпра­те­ни за учас­тие в кон­кур­са  “Моя­та мал­ка тай­на” ще бъдат оце­не­ни от ком­пе­тен­т­на коми­сия в състав:

Пред­се­да­тел:
Пла­мен Симе­о­нов, актьор.

Чле­но­ве:
Кера­на Анге­ло­ва, писателка,
Вио­ле­та Хрис­то­ва, поетеса.

 

Награди на конкурса “Моята малка тайна”

На пър­ви етап ще бъдат номи­ни­ра­ни по десет твор­би от все­ки раз­дел – поезия и проза.
На вто­ри етап ще бъдат отсъ­де­ни две награди:

За пър­во мяс­то в раз­дел про­за: ста­ту­ет­ка­та на Клу­ба, почет­на гра­мо­та и мате­ри­ал­но поощ­ре­ние в раз­мер €100.

За пър­во мяс­то в раз­дел поезия: ста­ту­ет­ка­та на Клу­ба, почет­на гра­мо­та и мате­ри­ал­но поощ­ре­ние в раз­мер €100.

За вто­ро и тре­то мяс­то във все­ки раз­дел ще бъдат връ­че­ни почет­ни грамоти.

Всич­ки номи­ни­ра­ни твор­би ще полу­чат похвал­на грамота.

 

Извън офи­ци­ал­на­та кла­са­ция Вале­ри Стан­ков, Кера­на Анге­ло­ва и Вио­ле­та Хрис­то­ва ще отсъ­дят три спе­ци­ал­ни награ­ди “Моят фаво­рит” на избра­на от тях твор­ба, авто­ри­те на кои­то ще полу­чат ком­п­лект тех­ни кни­ги с автограф.

 

Ще има и още мно­го изненади!

 

Резул­та­ти­те от кон­кур­са ще бъдат обя­ве­ни на спе­ци­ал­но съби­тие на КДК “Нов Живец” – Ати­на на 1-10-2017 г. и ще се пуб­ли­ку­ват на сай­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на https://kdk-atina.eu, как­то и на сте­на­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на във Facebook https://www.facebook.com/КДК-Нов-Живец-Атина-1416677725245676/.

 

Поже­ла­ва­ме успех на всич­ки участници!