Коледа за Ева

КОЛЕДА за ЕВА

Коле­да…

Дом, уют, очак­ва­не за сбъдване…

Поже­ла­ва­ме здра­ве на деца, роди­те­ли, близ­ки, при­яте­ли. Таим  надеж­да за бла­го­по­лу­чие, за бере­кет, за мир.

Домо­ве­те уха­ят на аро­ма­ти от дет­с­тво­то, а хора­та забър­за­но-щас­т­ли­ви са понес­ли кра­си­во опа­ко­ва­ни пода­ръ­ци за най-близките.

В тази пред­ко­лед­на суе­та, в едно кът­че на Ати­на, с надеж­да и очак­ва­не, Ева впи­ва поглед в бол­нич­ния про­зо­рец и се взи­ра в облач­но­то небе. С нетър­пе­ние поглеж­да  към вра­та­та и сър­це­то й туп­ти в друг ритъм, кога­то до нея заста­нат приятели.

Коледа за Ева

 

Вече някол­ко месе­ца Ева води бор­ба не само за живот, но и за оно­ва позабра­ве­но от мно­го, мно­го хора качес­т­во, наре­че­но дос­тойн­с­т­во! А тя го има и дос­той­но посре­ща всич­ки предиз­ви­ка­тел­с­т­ва, на кои­то е под­ло­же­на! Защо­то не е сама! Защо­то до нея са заста­на­ли хора от раз­лич­ни наци­о­нал­нос­ти и заед­но водят бит­ка с вре­ме­то! Доб­ри­те хора! Тези, кои­то се себе­раз­да­ват, тези, кои­то не жалят вре­ме, тези, кои­то отде­лят от залъ­ка си за да са при­чи­на за още една усмив­ка на Ева!

 Скъ­пи приятели,

 в този момент мно­го от нас се нуж­да­ят от доб­ра дума и обич! В този момент мно­го от нас се лиша­ват от всич­ко това за да под­кре­пят наша­та сънародничка!

А вре­ме­то не чака! Тряб­ва сега, не утре, да се помог­не на Ева! 

Нека отно­во, отно­во и отно­во да бъдем Хора! Нека обе­ди­ним сили и обич! Нека бъдем колед­но­то чудо на Ева!

 Кой­то желае да под­кре­пи по какъв­то и да е начин кам­па­ни­я­та поде­та от някол­ко дос­той­ни бъл­гар­с­ки моми­че­та, нека да се свър­же с Ека­те­ри­на Бла­го­е­ва и Мая Средкова!

 Нека да  бъдем Коле­да за Ева! Нека бъдем ней­на­та усмивка!

 

Коледа за Ева

 Бла­го­да­рим от сър­це на всич­ки явни и ано­ним­ни дари­те­ли! Бла­го­да­рим на всич­ки ония, кои­то без­мъл­в­но тичат по инс­тан­ции и учреж­де­ния! Бла­го­да­рим на доб­ри­те хора, кои­то не спи­рат да делят обич­та си с ближ­ни­те! Бла­го­да­рим на колек­ти­ва на рес­то­рант „Бал­кан“ в Ати­на, кой­то под­кре­пя вся­ка бла­гот­во­ри­тел­на ини­ци­а­ти­ва и оси­гу­ря­ва корек­т­ност и човеш­ки взаимоотношения!

 Мир, здра­ве и любов за всички!

 Коле­да е!


Нов Живец

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.