Койчо Великов, майстор-готвачът

Койчо Великов – главният готвач

Горди българи в Гърция

Койчо Великов – главният готвач

 

Пред­ста­ве­те си глав­на ули­ца в курор­т­но сели­ще на море­то през юни! Кар­ти­на­та ста­ва още по-шаре­на с мно­гоб­рой­ни­те мага­зи­ни и «капан­че­та», кога­то сели­ще­то е Агия Мари­на на ост­ров Еги­на, неда­леч от гръц­ка­та сто­ли­ца. Раз­хож­дам се с при­ятел­ка – худож­нич­ка­та Рени – и, поне­же е обед­но вре­ме, извед­нъж си спом­ням, че имам теле­фон­ния номер на един бъл­га­рин, кой­то имал заве­де­ние на ост­ро­ва. Бър­ни­кам из чан­та­та, после из телефона…

- Ало, тър­ся Кой­чо, пре­по­ръ­ча­ха ми Ваше­то заве­де­ние за хапване…

- Обър­не­те се, госпожо!

Тавер­на за сре­щи «Пия­на­та ска­ри­да», а на вхо­да с теле­фон в ръка сами­ят Кой­чо Ива­нов Вели­ков, съдър­жа­те­лят. И досе­га не мога да си обяс­ня как­во ме спря точ­но там, точ­но в този момент. Дали не е гор­до раз­ве­ни­ят флаг с гер­ба на Гил­ди­я­та на глав­ни­те гот­ва­чи в Бъл­га­рия? Или чув­с­т­ви­тел­ни­ят ми емиг­рант­с­ки нос наду­ши аро­ма­та на тара­тор и шоп­с­ка сала­та? А как  бъл­га­ри­нът раз­поз­на без­пог­реш­но съна­род­нич­ки­те си в това гъм­жи­ло – още една загадка.

 

 

Сяда­ме на обяд в при­вет­ли­вия и с вкус под­ре­ден рес­то­рант. Глав­ни­ят гот­вач от Чело­печ, освен изку­сен кули­нар, се оказ­ва и слад­ко­ду­мен събеседник:

- Зна­е­те ли, че шоп­с­ка­та сала­та сим­во­ли­зи­ра бъл­гар­с­кия три­баг­ре­ник – започ­ва той, дока­то ни под­на­ся емб­ле­ма­тич­но­то бъл­гар­с­ко блю­до, – при­гот­вил съм я точ­но по пра­ви­ла­та. Обър­не­те вни­ма­ние на сире­не­то, кое­то тук не покри­ва всич­ко, сякаш праз­ну­ва кар­на­вал, как­то обик­но­ве­но на дру­ги мес­та, а е в сре­да­та, като засне­жен връх…

 

Койчо Великов, майстор-готвачът

 

Аз изваж­дам бележ­ник и хими­кал, навик от рабо­та­та ми като редак­тор на вес­т­ник, ясно е, че има как­во да науча. След бяло­то след­ва зеле­но­то на крас­та­ви­ци­те, а най-отдо­лу чер­ве­не­ят резен­че­та­та дома­ти и печен пипер.

- Виж­те този лист от мару­ля, кой­то е раз­по­ло­жен на мяс­то­то на чис­ло­то 12, ако си пред­ста­вим купа­та като голям часов­ник. А точ­но на 15 мину­ти, там, къде­то е трой­ка­та, съм сло­жил полу­ме­се­ци­те кро­мид лук. Така е по устав! – гор­до допъл­ва снаж­ни­ят бъл­га­рин, кой­то само на пръв поглед няма вид на бал­кан­джия със свет­ло­кес­те­ня­ви­те си коси и сини очи. Всъщ­ност оба­я­ни­е­то му се дъл­жи не на вън­ш­ния вид, а на оно­ва недо­ло­ви­мо със сети­ва­та излъч­ва­не на щас­т­лив човек.

Бил 5‑годишен, кога­то с цяло­то семейс­т­во гле­дал фил­ма „Гот­ва­чът Попин­с­ки“. На 10 годи­ни, след като нагос­тил при­ятел­че­та­та с боб, реше­ни­е­то вече било взе­то: ще ста­ва гот­вач! Мина­ли годи­ни (не мно­го, защо­то сега е едва 43-годи­шен) и след дип­ло­ма в ТОХ – Вар­на, в про­фе­си­о­нал­на­та му кари­е­ра се нареж­дат 5 и дори 6‑звездни  престиж­ни заве­де­ния в Авс­т­рия и Гър­ция и овла­дя­ва­не­то на бъл­гар­с­ка­та, гръц­ка­та, ита­ли­ан­с­ка­та и ази­ат­с­ка­та кух­ня, вклю­чи­тел­но япон­с­ка, китайс­ка и индийска.

С ува­же­ние и бла­го­дар­ност спо­ме­на­ва име­то на Зла­ти Кара­ми­тев, пред­се­да­тел на Гил­ди­я­та на глав­ни­те гот­ва­чи – Бъл­га­рия, кой­то открил чрез фейс­бук талан­т­ли­вия майс­тор-кули­нар в Гър­ция и му подал ръка. Сега, пет годи­ни по-къс­но, Кой­чо Вели­ков не само се е сдо­бил с 15 дип­ло­ми и сер­ти­фи­ка­ти, вклю­чи­тел­но и за хоте­ли­ер­с­ко и пер­со­нал­но гот­ве­не, но е и замес­т­ник-пред­се­да­тел на Гил­ди­я­та и неин пред­ста­ви­тел в Гърция.

 

Дока­то хап­ва­ме вкус­ни кюф­тен­ца от нахут, под­пра­ве­ни със спе­ци­а­ли­тет от Север­на Афри­ка, раз­пит­ва­ме за тех­но­ло­ги­я­та и тай­ни­те под­прав­ки в рецеп­та­та. Опит­вам се да узная дру­га рецеп­та – за успе­ха на бъл­га­ри­те в чуж­би­на, как­ви качес­т­ва в харак­те­ра са нужни.

- Тър­пе­ние, само­чув­с­т­вие, нико­га да не се сра­му­ват да кажат, че са бъл­га­ри. Да бъдат гор­ди бъл­га­ри! На това уча и 13-годиш­на­та си дъщеря!

 

 

И за да ни помог­не да се чув­с­т­ва­ме спе­ци­ал­ни, за „десерт“ науча­ва­ме, че всич­ки бъл­га­ри пол­з­ват 10% отстъп­ка в тавер­на­та с екзо­тич­но име. Тръг­ва­ме си въо­ду­ше­ве­ни от сре­ща­та с бъл­га­ри­на и него­ва­та съп­ру­га, кои­то с вкус­ни ястия поко­ря­ват един гръц­ки ост­ров. Обе­ща­ва­ме си да дой­дем отно­во с при­яте­ли, за да пре­жи­ве­ем заед­но едно въл­ну­ва­що пъту­ва­не из вку­со­ве­те от Източ­но­то Сре­ди­зем­но­мо­рие до Гибралтар.

 

Рада Кап­ра­ло­ва


https://www.tripadvisor.com.gr/Restaurant_Review-g1069027-d12154813-Reviews-Drunken_Shrimp-Agia_Marina_Aegina_Saronic_Gulf_Islands.html


 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.