Клуб на дейците на културата „Нов Живец“-Атина на 5 години

                             

На 2 декем­в­ри /неделя/, сър­це­то на гръц­ка­та сто­ли­ца – Ати­на, затуп­тя с бъл­гар­с­ки ритъм. При­чи­на­та за това, беше неве­ро­ят­ни­ят праз­ник, с кой­то твор­ци­те от Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“ отбе­ля­за­ха своя пети рож­ден ден.

В сгра­да­та на Кул­ту­рен цен­тър „Мар­кос Дра­гу­мис“ за поре­ден път прозву­ча хар­мо­нич­на бъл­гар­с­ка реч, под­ре­де­на в поетич­ни стро­фи. Сте­ни­те – сия­е­ха от цвет­на­та палит­ра на плат­на­та на бъл­гар­с­ки­те худож­ни­ци, а въз­рож­ден­с­ки­ят двор се задъ­ха от неве­ро­ят­ни­те бъл­гар­с­ки ритми.

Офи­ци­ал­ни гос­ти на тър­жес­т­во­то бяха — г‑н Вален­тин Поря­зов — Посла­ник на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция, г‑н Спа­сов — ата­ше, отго­во­рен за въп­ро­си свър­за­ни с кул­тур­на­та дей­ност и обра­зо­ва­ни­е­то, Отец Сте­фан – от Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“- Ати­на, как­то и пред­ста­ви­те­ли на раз­лич­ни бъл­гар­с­ки сдружения.

      

Пред­ста­вя­не­то на твор­чес­т­во­то, заво­ю­ва­ни­те отли­чия, учас­ти­я­та в излож­би, бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии, праз­ни­ци и целия път, кой­то са изми­на­ли тази шепа бъл­га­ри за пет годиш­на­та исто­рия на клу­ба, раз­въл­ну­ва всич­ки при­със­т­ва­щи. То беше напра­ве­но по нес­тан­дар­тен начин или как­то го наре­кох­ме „Пред­ста­вя­не – реци­тал“, с воде­щи — Пла­мен Симе­о­нов и Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва. В уют­на­та зала прозву­ча­ха сти­хо­ве­те на всич­ки­те ни твор­ци. Гос­ти­те има­ха въз­мож­ност да ста­нат сви­де­те­ли и на най-сък­ро­ве­ни­те момен­ти от пет годиш­на­та ни исто­рия, бла­го­да­ре­ние на спе­ци­ал­ния видео клип, дело на Хрис­то Васи­лев, по сти­хо­ве на поете­са­та Сте­фа­ния Цан­ко­ва с музи­кал­но офор­м­ле­ние – музи­ка­та на Тео­до­си Спасов.

Позд­ра­ви­те­лен адрес от поете­са­та г‑жа Сте­фа­ния Цан­ко­ва, предиз­ви­ка съл­зи в очи­те на съна­род­ни­ци­те ни. Позд­рав­ле­ния бяха про­из­не­се­ни от: г‑н Вален­тин Поря­зов — Посла­ник на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция, отец Сте­фан и от пред­ста­ви­те­ли­те на раз­лич­ни­те бъл­гар­с­ки сдру­же­ния. Народ­на­та певи­ца Ана Чав­да­ро­ва отпра­ви своя позд­рав така, как­то умее – с висо­кия си глас ни пове­де по род­ни­те пла­ни­ни и реки. Незаб­ра­ви­мо е усе­ща­не­то, кое­то предиз­ви­ка реци­та­ци­я­та на уче­нич­ка­та Ники Пану­са­ки от БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Атина.

       

Гра­мо­ти за при­нос в раз­ви­ти­е­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра полу­чи­ха: Све­тос­лав Пав­лов­с­ки и Хрис­то Василев.

За пър­ви път в пет­го­диш­на­та ни исто­рия,  се пре­вър­нах­ме и в актьо­ри. По спе­ци­ал­но напи­са­на за слу­чая „Леген­да за Пер­ко и Рош­ла“ по едно­и­мен­но­то про­из­ве­де­ние на г‑жа Рада Кап­ра­ло­ва, под про­фе­си­о­нал­но­то ръко­вод­с­тво на г‑н Пла­мен Симе­о­нов, пред­се­да­тел на клу­ба, гос­ти­те има­ха въз­мож­ност да се насла­дят и на талан­т­ли­ва­та им игра. Със същия успех пред­ста­ви­ха и сати­рич­но-дру­жес­ки шарж от поетич­на­та бро­е­ни­ца „Кали­на и Звез­де­ли­на“. Ама­тьо­ри­те-актьо­ри Рада Кап­ра­ло­ва, Све­тос­лав Пав­лов­с­ки, Юлия Кос­то­ва и Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва дадо­ха сво­я­та заяв­ка и за „голя­ма­та“ сце­на. Кра­си­ви­те бъл­гар­с­ки моми­че­та от ФТФ „Пипер­лии“ с ръко­во­ди­тел г‑жа Мар­га­ри­та Тош­ко­ва, позд­ра­ви­ха всич­ки при­със­т­ва­щи с прекрас­ни изпъл­не­ния в кит­но­то двор­че на кул­тур­ния цен­тър. Твор­ци­те от „ Нов Живец“ избра­ха този праз­ни­чен ден за да пред­ста­вят сво­е­то лого, кое­то е про­фе­си­о­нал­но изра­бо­те­но от г‑н Хрис­то Василев.

Спе­ци­ал­ни бла­го­дар­нос­ти за колек­ти­ва на Авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР! За поре­ден път, те пре­дос­та­ви­ха голя­ма­та награ­да за том­бо­ла­та – билет до Бъл­га­рия. Бла­го­да­рим от сър­це и на г‑жа Хрис­ти­на Джа­ма­ла, упра­ви­тел на Кул­ту­рен цен­тър „Мар­кос Дра­гу­мис“ в Атина. 

 

     

Нека наши­те позд­ра­ви стиг­нат и до Ваня Мар­ко­ва – соб­с­тве­ник на гале­рия „Арт Мар­ко­ни“ във Вар­на зато­ва, че ни под­кре­пя и ни оказ­ва съдейс­т­вие в дела­та ни!

Бла­го­да­рим ви приятели!

Бла­го­да­рим и на: ФТФ „Пипер­лии” и г‑жа Тош­ко­ва — техен прекра­сен ръко­во­ди­тел и хоре­ог­раф, ФТФ „Дете­ли­ни” и г‑жа Надя Кра­е­ва, г‑н Бори­сов — Пред­се­да­тел на сдру­же­ние за кул­ту­ра „Нашен­ци”, г‑жа Лили Димит­ро­ва пред­ста­ви­тел на Гръц­ко- бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки”, г‑жа Катя Геор­ги­е­ва от сдру­же­ние „Заед­но можем”, как­то и на всич­ки гос­ти и при­яте­ли, кои­то спо­де­ли­ха нашия празник!

Меч­та­та на всич­ки нас, моми­че­та и мом­че­та от КДК „Нов Живец“-Атина е била и все още е — да имат Бъл­гар­с­ки кул­ту­рен цен­тър в Ати­на. Да имат едно уют­но, род­но гнез­до на чуж­да земя, къде­то да могат да под­ре­дят сво­я­та гале­рия, биб­ли­о­те­ка, да изиг­ра­ят сво­и­те поста­нов­ки, да сви­рят на пиа­но, чело, акор­де­он, да учат рав­но­дел­ни и нерав­но­дел­ни так­то­ве. Меч­ти­те са зато­ва — за да бъдат сбъд­на­ти. Те вяр­ват в това и уве­ре­но вър­вят към нея, като оста­вят след себе си богат наниз от напи­са­ни кни­ги, спе­че­ле­ни отли­чия, заслу­же­ни призна­ния и усе­ща­не за сбъдване!

Чес­тит празник!

Йор­дан­ка Андреева

Ати­на 

              

 

   

 

БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ

Посве­ща­вам на всич­ки сме­ли съна­род­ни­ци, кои­то живеят
и рабо­тят извън пре­де­ли­те на изстра­да­ло­то ни Отечество

Във пус­ти­те, без­к­ри­ли­те простори,
къде­то дъжд небъл­гар­с­ки ръми,
а долу чужд, небъл­гар­с­ки е говорът
в намръ­ще­ни, небъл­гар­с­ки земи
се случ­ва мощ­но бъл­гар­с­ко­то чудо-
ята от пти­ци ваят свят крилат:
от къс­че мъка на души прокудени
от куп тро­ши­ци роден необят,
от ручеи, пре­ле­ли в упоритост,
от стъп­ки­те на чуж­до­зе­мен труд…
Хей, пти­ци храб­ри! Бъл­гар­с­ки комити!
Изпра­ща­ме под­кре­па в боя лют
с нес­го­ди­те ви, с бол­ки­те, с носталгията-
една въо­ръ­же­на с гняв любов,
една сак­сия с баби­но мушкато,
една ико­на с нежен благослов…
Сър­ца­та ви тъкат триц­вет­но знаме,
а то сече чуж­бин­с­кия си мраз
и все­ки управ­ля­ващ ще засрами,
че учим се на бъл­гар­с­ки от вас!

Сте­фа­ния Цанкова

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.