Карнавалът - любим детски празник

Карнавалът – любим детски празник

Кар­на­ва­лът е любим праз­ник на мал­ки­те палав­ни­ци, кога­то все­ки се превръ­ща в онзи герой, кой­то е меч­тал да бъде – това е въл­шеб­ни­ят ден, кой­то връ­ща всич­ки ни в детството.

Думата „Карнавал”

про­из­ли­за от латин­с­ка­та фра­за „carnem levare”, кое­то озна­ча­ва въз­дър­жа­ние от месо. След този ден е раз­ре­ше­но да се кон­су­ми­ра за една сед­ми­ца само млеч­ни про­дук­ти от блаж­ни­те хра­ни, като под­го­тов­ка за Вели­кия пост.

Коре­ни­те на тези съби­тия са в древ­на Гър­ция и са свър­за­ни с кул­та към Дио­ни­сий. Дио­ни­сий е богът на пло­до­ро­ди­е­то и древ­ни­те гър­ци са го чес­т­ва­ли с голе­ми тър­жес­т­ва и парад на колес­ни­ци. А тези колес­ни­ци са били след­ва­ни от тан­цьо­ри и пев­ци, мас­ки­ра­ни с мас­ки, кои­то пее­ли закач­ли­ви сати­рич­ни пес­ни. Хора­та са се мас­ки­ра­ли като зли духо­ве, кои­то да про­го­нят зима­та и настъп­ва­ща­та про­лет да събу­ди при­ро­да­та, като им гаран­ти­ра успеш­на реколта.

В духа на традицията

е и кар­на­ва­лът на деца­та от БНУ “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” в Ати­на. 

Той се про­ве­де в пър­вия ден на тра­ди­ци­он­ни­те за Гър­ция кар­на­вал­ни праз­ни­ци, спо­де­ли Юлия Кос­то­ва, ръко­во­ди­тел на учи­ли­ще­то. Под­дър­жа­ме тази тра­ди­ция, защо­то деца­та спе­ци­ал­но се под­гот­вят за този ден и го очак­ват с нетърпение.

 

 

За поред­на годи­на учеб­ни­те зали се изпъл­ни­ха с вся­как­ви при­каз­ни и фил­мо­ви герои, като отно­во тра­ди­ци­он­но пре­об­ла­да­ва­ха феи­те и супер­ме­ни­те. Не лип­с­ва­ха вещи­ци и прин­це­си, как­то и доб­ре въо­ръ­же­ни пази­те­ли на реда от раз­лич­ни епо­хи – поли­цаи, рица­ри и супер­ме­ни. Кар­на­вал­ни­те кос­тю­ми потвър­ди­ха мода­та на ярко розо­во­то, небес­но синьо­то и злат­но­то  в облек­ло­то и при­чес­ки­те. Гир­лян­ди и кон­фе­ти заси­па­ха при­каз­ни­те герои.

Деца­та истин­с­ки се забав­ля­ва­ха с музи­ка и тан­ци, под­сла­де­ни с мно­го лаком­с­т­ва. И уче­ни­ци, и учи­те­ли се пото­пи­ха в маги­я­та на пре­об­ра­зя­ва­не­то. В края на праз­ни­ка всич­ки бяха убе­де­ни, че чуде­са­та от при­каз­ки­те без съм­не­ние същес­т­ву­ват, осо­бе­но кога­то ги носим у себе си.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Кар­на­ва­лът е любим праз­ник на мал­ки­те палав­ни­ци, кога­то все­ки се превръ­ща в онзи герой, кой­то е меч­тал да бъде – това е въл­шеб­ни­ят ден, кой­то връ­ща всич­ки ни в дет­с­тво­то. Той оли­цет­во­ря­ва с баг­ри­те  и радост­та си настъп­ва­ща­та пролет.

https://www.facebook.com/paisiyhilendarski/

Нов Живец, 2020

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.