Йорданка Ружина

Йорданка Ружина — вълшебното единство на прозаичните неща

Йор­дан­ка Ружи­на е роде­на в град­че­то Раков­с­ки, на 23 км. от Плов­див. Дет­с­тво­то й мина­ва в село Баня — Кар­лов­с­ко, къде­то се зараж­дат пър­ви­те й тре­пе­ти към кра­со­та­та и маги­я­та на изоб­ра­зи­тел­но­то изкус­т­во. От мал­ка започ­ва да съз­да­ва раз­ни неща — рису­ва, реже, лепи, шие, пле­те. Сним­ки­те, кни­ги­те и спор­та са неиз­мен­ни ней­ни при­яте­ли. Има огром­но­то жела­ние да учи в худо­жес­т­ве­на­та гим­на­зия, но в послед­с­твие завър­ш­ва тек­с­тил­ния тех­ни­кум в Плов­див. Мно­го по — къс­но се дип­ло­ми­ра със спе­ци­ал­ност вът­ре­шен дизайн, в инс­ти­ту­та “Дел­та” в същия град.

Йорданка Ружина — вълшебното единство на прозаичните неща!

Пре­ди 16 годи­ни тръг­ва със семейс­т­во­то си за Ати­на, къде­то живее и до днес. Има дъще­ря, насле­ди­ла от май­ка си любов­та към рису­ва­не­то и кни­ги­те, също и уме­ни­е­то да съз­да­ва кра­си­ви неща — кар­тич­ки и ръч­но изра­бо­те­ни подаръчета.

През послед­ни­те годи­ни се зани­ма­ва с бла­гот­во­ри­тел­ност — учас­т­ва­ла е в бла­гот­во­ри­тел­ни излож­би в помощ на бол­ни съна­род­ни­ци и деца в нерав­нос­той­но поло­же­ние. Взи­ма еже­год­но учас­тие и в Меж­ду­на­род­ния бла­гот­во­ри­те­лен коле­ден базар, орга­ни­зи­ран от филан­т­ро­пич­на­та орга­ни­за­ция “При­яте­ли на деца­та”, кой­то се про­веж­да в Ати­на, с учас­тие на посол­с­т­ва­та на дър­жа­ви­те с дип­ло­ма­ти­чес­ко пред­ста­ви­тел­с­т­во в Репуб­ли­ка Гърция.

Има пери­о­дич­ни худо­жес­т­ве­ни зани­ма­ния с деца­та от Бъл­гар­с­ко недел­но учи­ли­ще “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” — Ати­на, с кои­то изгот­вят кар­тич­ки, мар­те­нич­ки, праз­нич­ни украси.

 

Нека всеки един от нас да намери таланта вътре в себе си и да го развие колкото и както може, това е истината…

Тряб­ва да отбе­ле­жим, че макар и далеч от Роди­на­та, у бъл­га­ри­те-имиг­ран­ти е жив бъл­гар­с­ки­ят пат­ри­о­ти­чен дух. За все­ки голям бъл­гар­с­ки праз­ник бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на орга­ни­зи­ра гран­ди­оз­ни тър­жес­т­ва с учас­тие на деца­та от бъл­гар­с­ки­те учи­ли­ща, само­дей­ци и гос­ту­ва­щи бъл­гар­с­ки твор­ци, като за цел­та се наема теат­рал­на сце­на, къде­то деко­ри­те и укра­са­та са дело на Йорданка.

Тя е и сред твор­ци­те в КДК ”Нов живец” — Ати­на, общ­ност за твор­чес­ка изява на наши съна­род­ни­ци, живе­е­щи и рабо­те­щи в гръц­ка­та сто­ли­ца. Клу­бът под­дър­жа актив­ни кон­так­ти с твор­ци от роди­на­та, орга­ни­зи­ра пред­ста­вя­ния на кни­ги, излож­би, кул­тур­ни дискусии.

През 2016 г. Йор­дан­ка Ружи­на ста­ва член на гру­па­та за лите­ра­ту­ра, наука и изкус­т­во към UNESCO (Пирея и ост­ро­ви), като на меж­ду­на­род­на излож­ба е отли­че­на с гра­мо­та от Съю­за към UNESCO (Пирея и острови).

 

Освен рису­ва­не­то, през послед­на­та годи­на и поло­ви­на Йор­дан­ка се отда­ва на едно ново увле­че­ние — мозай­ка­та. Любов­та и към камъ­че­та­та е отдав­наш­на, при вся­ка сре­ща и раз­дя­ла с море­то тя отна­ся у дома куп­чи­на кра­си­ви камъ­че­та — цвет­ни­те, изгла­де­ни от въл­ни­те, вул­ка­нич­ни отло­мъ­ци от бре­го­ве­те на Ела­да. Инте­ре­сът към веч­ния мате­ри­ал е наслед­с­тво от баща й, кой­то е стро­и­тел-мозай­ка­джия. Веро­ят­но мозай­ки­те, дело на него­ви­те ръце, са изглеж­да­ли въл­шеб­ни в дет­с­ки­те очи и са опре­де­ли­ли пред­по­чи­та­ни­я­та на един раж­дащ се творец.

Пър­ва­та твор­ба на Ружи­на по тех­ни­ка­та на мозай­ка­та е пор­т­ре­тът на Ботев, кой­то сът­во­ря­ва ”на един дъх” с мно­го тре­пет  и страст. Кога­то е завър­шен, и поста­вя сним­ка на твор­ба­та в стра­ни­ца­та си във Фейс­бук, оста­ва изне­на­да­на от огром­ния инте­рес от позна­ти и непоз­на­ти — позд­ра­вя­ват я, раз­пит­ват, спо­де­лят. Тази оцен­ка и носи голя­ма радост, а в послед­с­твие раз­би­ра, че досе­га само един бъл­га­рин го е изоб­ра­зил по този начин — 83 годиш­ни­ят Чав­дар Нико­лов от Самоводене.

 

Този успех поста­вя нача­ло­то на серия твор­би с камъ­че­та и мозай­ка от мра­мор, колек­ция пана, коя­то може да види­те в ней­на­та  Фейс­бук стра­ни­ца ”Yordanka Pebble Art”.

”Нека все­ки един от нас да наме­ри талан­та вът­ре в себе си и да го раз­вие кол­ко­то и как­то може, това е исти­на­та, това е едно от важ­ни­те неща в живо­та ни — да пра­вим това кое­то ни носи радост и удов­лет­во­ре­ние. Нека да не бъдем тес­ног­ръ­ди, да не отхвър­ля­ме и не заклей­мя­ва­ме нещо, само защо­то не го раз­би­ра­ме. Нека бъдем мал­ко по-съп­ри­час­т­ни, човеч­ни и толе­ран­т­ни, да не затва­ря­ме очи­те и сър­ца­та си, кога­то ни молят за помощ! Да живе­ем, а не само да същес­т­ву­ва­ме! Да тър­сим про­мя­на­та, да след­ва­ме сър­це­то и меч­ти­те си, да се наслаж­да­ва­ме на вся­ка глът­ка въз­дух, да ценим всич­ко, кое­то ни е даде­но!” — посла­ни­е­то на Йор­дан­ка Ружи­на, чове­кът, кой­то тво­ри кра­со­та­та с ръце­те си!

Нов живец

 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.