Изложба "DREAMS & MUSES"

Изложба “DREAMS & MUSES

Кул­тур­ни­ят цен­тър “Macart” и Посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Ати­на Ви канят на излож­ба­та “DREAMS & MUSES” за да се запоз­на­е­те с але­го­рич­ния свят на дизай­не­ра Петър Боя­джи­ев чрез едно пъте­шес­т­вие в изоб­ра­зи­тел­но­то изкус­т­во, насоч­ва­но от Музи­те на худож­нич­ка­та Дани­е­ла Зекина.

 

 

Изложба “DREAMS & MUSES” в Културния център MACART

 

Гърция като муза за двама известни български художници

 

 

Изложба "DREAMS & MUSES"

 

За пър­ви път в Гър­ция, худож­нич­ка­та Дани­е­ла Зеки­на и гра­фич­ни­ят дизай­нер Петър Боя­джи­ев пред­ста­вят свои награ­де­ни твор­би пред гръц­ко­то общество.

С меж­ду­на­род­но артис­тич­но при­със­т­вие, но с една мно­го гръц­ка тема отно­во отва­ря вра­ти Кул­тур­ни­ят цен­тър “Macart” в чет­вър­тък, 24-ти май.

В утвър­де­ни­ят вече като meeting point на вер­ни­те при­яте­ли на изкус­т­во­то, Macart откри­ва излож­ба­та “DREAMS & MUSES”, пред­ста­вяй­ки два­ма меж­ду­на­род­но призна­ти и носи­те­ли на мно­го награ­ди артис­ти: Дани­е­ла Зеки­на и Петър Бояджиев.

Худож­нич­ка­та и гра­вьор Дани­е­ла Зеки­на, въз­пи­та­ник на Наци­о­нал­но­то учи­ли­ще за изящ­ни изкус­т­ва, с бака­ла­вър­с­ка тит­ла в про­ек­ти­ра­не­то и илюс­т­ра­ци­я­та на кни­ги от Наци­о­нал­на­та худо­жес­т­ве­на ака­де­мия, ще пред­ста­ви 9‑те музи на гръц­ка­та мито­ло­гия, не само като митич­ни пер­со­на­жи, но и като сим­во­ли на вдъх­но­ве­ние, интер­п­ре­ти­ра­ни през модер­ния й поглед.

Гра­фич­ни­ят дизай­нер Петър Боя­джи­ев, с тит­ла магис­тър по гра­фи­чен дизайн и диги­тал­ни изкус­т­ва от Наци­о­нал­на­та худо­жес­т­ве­на ака­де­мия, е пред­ста­вил рабо­та­та си в мно­жес­т­во самос­то­я­тел­ни и гру­по­ви излож­би в Евро­па, Север­на и Южна Аме­ри­ка и Азия, пече­лей­ки мно­го престиж­ни меж­ду­на­род­ни награди.

Нови­те тех­но­ло­гии, като напри­мер циф­ро­ва­та фотог­ра­фия и инс­т­ру­мен­ти­те за вир­ту­ал­но моде­ли­ра­не, са иде­ал­ни­те сред­с­тва за рабо­та­та му, тъй като той се инте­ре­су­ва от оптич­но­то поня­тие кое­то ком­би­ни­ра при­род­ния реа­ли­зъм и поетич­но­то пред­ста­вя­не (визу­ал­ни мета­фо­ри), така че да се анга­жи­ра кри­тич­но пуб­ли­ка­та и да я насо­чи да мис­ли отвъд непос­ред­с­тве­но­то илюс­т­ра­ци­он­но възпроизвеждане.

По повод про­из­хо­да на два­ма­та худож­ни­ци, дата­та на откри­ва­не на излож­ба­та “DREAMS & MUSES” сим­во­лич­но е избра­на на 24-ти май – Наци­о­нал­ни­ят ден на бъл­гар­с­ка­та пис­ме­ност и кул­ту­ра. В чест на два­ма­та худож­ни­ци и тях­но­то изкус­т­во, кое­то ще бъде пред­ста­ве­но за пър­ви път в Гър­ция, “Macart” полу­чи и щед­ра­та под­кре­па на бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во в Ати­на, под еги­да­та на кое­то е цяла­та орга­ни­за­ци­я­та на изложбата.

Про­из­ве­де­ни­я­та на Дани­е­ла Зеки­на и Петър Боя­джи­ев ще бъдат пред­ста­ве­ни в излож­ба­та “DREAMS & MUSES” от чет­вър­тък, 24-ти май до събо­та, 30-ти юни. Вхо­дът за пуб­ли­ка­та е свободен.

 

Кул­ту­рен цен­тър Macart:

Ленор­ман” 244, Атина,

тел. 210 – 51 32 322

Работ­но време:

Поне­дел­ник | сря­да | събо­та 10:00 до 14:00 ч

Втор­ник | чет­вър­тък | петък 10:00 до 19:00 ч

 


 

Музите на Даниела Зекина

 

Дани­е­ла Зеки­на  в твор­би­те си (серия гра­фи­ки и живо­пис) оби­ча да интер­п­ре­ти­ра теми­те за девет­те древ­ног­ръц­ки Музи, вдъх­но­ви­тел­ки на поези­я­та, изкус­т­во­то и наука­та. Бога­ти­ят и опит като илюс­т­ра­тор дава леко­та в бора­ве­но­то с раз­лич­ни худо­жес­т­ве­ни тех­ни­ки и предопре­де­ля голя­ма­та й пре­циз­ност към детайла.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Геро­и­те в мои­те кар­ти­ни (вър­ху плат­но или хар­тия) чес­то са вдъх­но­ве­ни от мито­ло­ги­я­та и жиз­не­нос­по­соб­ност­та на посла­ни­я­та, кои­то тя предава.

Посве­ти­ла от дете живо­та си на изоб­ра­зи­тел­ни­те изкус­т­ва, вина­ги ме е оча­ро­вал талан­та: в музи­ка­та, поези­я­та, тан­ца, теа­тъ­ра и във всич­ки фор­ми на изкуството.

Изкус­т­во­то е за мен духа на един човек, кой­то се рад­ва да тър­си нови “тери­то­рии”, къде­то реал­ност­та и меч­ти­те съжи­тел­с­т­ват в пер­фек­т­на хар­мо­ния, спо­соб­на да кул­ти­ви­ра нови въоб­ра­жа­е­ми све­то­ве, къде­то всич­ко е възможно.

По вре­ме на артис­тич­на­та си кари­е­ра, чес­то съз­да­вах але­го­рич­ни сим­во­ли, пред­ста­вя­щи раз­лич­ни­те фор­ми на изкуството.

В пре­диш­ни­те си излож­би (“Жени­те” – 2006 г., “Музи­те” – 2009 г., “Allmost off” – 2010 г., “Але­го­рии” – 2011 г., “Fugue time” – 2012 г.), чес­то пред­ста­вях музи­те, девет­те боги­ни – сес­т­ри от гръц­ка­та мито­ло­гия, като але­го­рич­ни обра­зи на раз­лич­ни­те изкуства.

В рабо­та­та ми, озаг­ла­ве­на “Музи­те” при­със­т­ват девет­те Музи – сес­т­ри Кали­о­па,  Евтер­па, Ера­то, Клио, Мел­по­ме­на, Поли­хим­ния, Тер­п­си­хо­ра, Талия и Ура­ния – не само като мито­ло­гич­ни обра­зи, пред­ста­ве­ни от стан­дар­т­ни сим­во­ли като раз­лич­ни пръс­те­ни за вся­ка муза (зла­тен за Кали­о­па, като цвят на боро­вин­ка за Клио и розов за Ера­то) или не само с типич­ни­те обек­ти, с кои­то е асо­ци­и­ран тях­ни­ят образ (тром­пет, там­бу­ра, цигул­ка, лира и др.).

В наше­то колек­тив­но въоб­ра­же­ние (на запад­на­та кул­ту­ра) Музи­те не са само обик­но­ве­ни фигу­ри от антич­ност­та. Те са и сим­во­ли на вдъх­но­ве­ние за артис­ти­те. Вдъх­но­ве­ни­е­то, без нали­чи­е­то на кое­то би било невъз­мож­но да се съз­да­де худо­жес­т­ве­но про­из­ве­де­ние, дори ако зна­ех­ме всич­ки тео­рии, всич­ки тех­ни­чес­ки изис­к­ва­ния и обяснения.

Вдъх­но­ве­ни­е­то е това мал­ко семен­це, без кое­то не е въз­мож­но нача­ло­то на нито едно про­из­ве­де­ние на изкуството.

В древ­ност­та Музи­те тан­цу­ват и пеят на праз­нич­ни­те съби­тия. В мои­те але­го­рич­ни изоб­ра­же­ния на Музи­те, отра­зя­вам съв­ре­мен­на интер­п­ре­та­ция на тези сим­во­ли на вдъхновението.

 

www.cargocollective.com/danielazekina

3553, Rue Saint Урбан, app.21, Мон­ре­ал, Кве­бек, H2X 2п6, КАНАДА

Тел. : 514 846 9755

[email protected]

 


 

Петър Боя­джи­ев от дру­га стра­на е избрал съв­сем раз­лич­на твор­чес­ка посо­ка, като посла­ни­я­та му чес­то пъти са изчис­те­ни от раз­сей­ва­щи детай­ли и са све­де­ни до мета­фо­рич­но­то посла­ние на зна­ка. Въз­дейс­т­ви­е­то на твор­би­те му е под­кре­пе­но и от сво­бо­да­та, коя­то дават на тво­ре­ца съв­ре­мен­ни­те диги­тал­ни­те тех­но­ло­гии и 3D-моде­ли­ра­не. Имен­но в област­та на диги­тал­на­та гра­фи­ка авто­рът пече­ли сво­и­те послед­ни меж­ду­на­род­ни награди.

Ори­ги­нал­на­та глед­на точ­ка на Боя­джи­ев откри­ва­ме и в него­ви­те фотог­ра­фии, кои­то също биват отли­че­ни подо­ба­ва­що и пуб­ли­ку­ва­ни на кори­ци­те на някол­ко меж­ду­на­род­ни фотог­раф­с­ки спи­са­ния като „Black & White” и други.

 

This slideshow requires JavaScript.

 


Изпол­з­ва­на е инфор­ма­ция от Press release на съби­ти­е­то, пре­вод от гръц­ки Хрис­то Василев.

Изпол­з­ва­на е инфор­ма­ция от https://gallery-paris.com/hudozhnik/peter-boyadzhiev-i-daniela-zekina/

 


 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.