Зрънца от общата нива

Така каз­ва Галя Кара­ар­ги­ро­ва в нова­та си кни­га „Хем така, хем ина­че“. Не тряб­ва да мис­лиш, за да се съг­ла­сиш. Да, така е: „Все­ки от нас е зрън­це от обща­та нива, наре­че­на живот.“

Днес отно­во беше праз­ник в Ати­на. Праз­ник, посве­тен на сло­во­то и сре­ща с твор­ци от Бъл­га­рия. Гос­ти на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на бяха г‑жа Тодор­ка Нико­ло­ва, г‑жа Велич­ка Пет­ро­ва /Вили Ро/ и раз­би­ра се — Галя Кара­ар­ги­ро­ва. един от ини­ци­а­то­ри­те за съз­да­ва­не­то на нашия Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“ — Атина.

   

При­ят­на изне­на­да беше музи­кал­ни­ят позд­рав на певи­ци­те Нели, Ани и Дани от трио „Иск­ра“ с ръко­во­ди­тел Ата­нас Недев.

Сре­ща­та пре­ми­на в при­ятел­с­ки раз­го­вор. Огро­мен инте­рес предиз­ви­ка­ха автор­с­ки­те чете­ния. В твор­би­те на наши­те талан­т­ли­ви гос­ти, „зрън­ца­та от обща­та нива“, заема­ха сво­и­те мес­та и все­ки позна­ва­ше сво­е­то зрън­це – обич, любов, очак­ва­не, тревога.

Въл­шеб­но! Усе­ща­не­то че си спо­де­лен, раз­бран, опи­сан, раз­ка­зан… усе­ща­не­то, че наис­ти­на всич­ки има­ме нуж­да само и един­с­т­ве­но от ува­же­ние, само­у­ва­же­ние, взаимност…

    

Г‑жа Тодор­ка Нико­ло­ва, спо­де­ли инте­рес­ни пре­жи­вя­ва­ния от пъту­ва­ни­я­та си по све­та. Излиш­но е да каз­вам, че я слу­шах­ме със зата­ен дъх и очак­вах­ме още и още. Г‑жа Вили Ро – изве­за­ла без­к­рай­на неж­ност в сло­ва­та си – неж­ност, заме­се­на с мая­та на самия живот. Галя не само ни под­не­се сво­я­та кни­га „Хем така, хем ина­че“, но наис­ти­на, по съв­сем раз­ли­чен и отно­во дирек­тен начин отно­во ще нака­ра чита­те­ли­те си и да се усмих­нат, и да се „огле­дат“. Про­фе­си­о­нал­но­то изпъл­не­ние на Пла­мен Симе­о­нов – пред­се­да­тел на КДК „Нов Живец“, сякаш нака­ра сами­те авто­ри да поглед­нат с „дру­ги очи“ на твор­би­те си.

Съби­ти­е­то про­дъл­жи с люби­ми пес­ни от репер­то­а­ра на трио „Иск­ра“. Изпъл­не­ния, кои­то предиз­ви­ка­ха съл­зи от въз­хи­ще­ние. Галя Кара­ар­ги­ро­ва отно­во пре­гър­на люби­ма­та кита­ра и всич­ки пях­ме, играх­ме и бях­ме щас­т­ли­ви. Бях­ме щас­т­ли­ви, защо­то точ­но в таки­ва момен­ти, кога­то сме заед­но, не само усе­ща­ме сила­та, коя­то ни обе­ди­ня­ва – ние я притежаваме.

  

От име­то на твор­ци­те на КДК „Нов Живец“- Ати­на , Пла­мен Симе­о­нов връ­чи на гос­ти­те бла­го­дар­с­т­ве­ни пис­ма с наши­те Бели ляс­то­ви­ци – сим­вол на бла­гот­во­ри­тел­на­та дей­ност на клу­ба, а Рада Кап­ра­ло­ва ги изне­на­да с въл­шеб­ни­те си изпи­са­ни камъ­че­та. Обсъ­дих­ме въз­мож­нос­ти за съв­мес­т­но сът­руд­ни­чес­т­во за да се под­дър­жа духов­ност­та на бъл­га­ри­те, къде­то и да се намираме.

  

Г‑жа Тодор­ка Нико­ло­ва, г‑жа Велич­ка Пет­ро­ва /Вили Ро/ и раз­би­ра се — Галя Кара­ар­ги­ро­ва напра­ви­ха даре­ние за КДК „Нов Живец“ — ком­п­лект автор­с­ки кни­ги, за кое­то им изказ­ва­ме сър­деч­на благодарност.

Сред при­яте­ли­те на твор­ци­те от Бъл­га­рия бяха г‑н Зир­га­нос и г‑жа Кадийс­ка, коя­то им напра­ви спе­ци­ал­но пред­ста­вя­не в ней­ния вес­т­ник „Бъл­га­рия днес“ и се погри­жи за при­ят­на­та обстановка.

Цве­тя, усмив­ки, сним­ки и песен! Така­ва беше наша­та неде­ля, днес в Атина.

Заед­но сях­ме зрън­ца в обща­та нива – живот.

Спо­де­ли:

1 коментар за “Зрънца от общата нива

  1. Позд­рав­ле­ния за бъл­гар­с­кия дух, под­дър­жан жив в чуж­би­на! Бъл­га­ри сме! Гор­ди сме!

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.