Земя на рози и герои

  

Скъ­пи при­яте­ли, вче­ра (13/05/2018г) в БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, към Гръц­ко ‑бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилендарски“-Атина, се про­ве­де тра­ди­ци­он­ни­ят годи­шен лите­ра­ту­рен кон­курс „Земя на рози и герои“.
Учас­т­ва­ха въз­пи­та­ни­ци на учи­ли­ще­то в раз­лич­ни въз­рас­то­ви групи.
Ръко­во­ди­те­лят на кръ­жо­ка по худо­жес­т­ве­но сло­во и теа­тър, към учи­ли­ще­то, г‑н Пла­мен Симе­о­нов, с въл­не­ние спо­де­ли за твор­чес­кия път, кой­то са изми­на­ли с деца­та – за проб­ле­ми­те, за успе­хи­те, за дове­ри­е­то. Вся­ка него­ва дума пре­ли­ва­ше от гор­дост, задо­вол­с­т­во и уве­ре­ност. Учас­т­ни­ци­те в кон­кур­са също няма­ха тър­пе­ние да пока­жат резул­та­ти­те от своя труд.


Кога­то започ­на­ха реци­та­ци­и­те, наста­на неве­ро­ят­на тиши­на. Тиши­на, коя­то беше пре­къс­ва­на от бур­ни­те апло­дис­мен­ти на роди­те­ли, учи­те­ли, гос­ти… Тиши­на, в коя­то се чува­ха само уда­ри­те на сър­ца­та ни и коя­то ако тряб­ва да я нари­су­вам, щеше да бъде като сут­реш­на роса – бла­го­дат­на, очак­ва­ща, тръп­не­ща… Така очак­вах­ме вся­ко след­ва­що изпъл­не­ние и бях­ме гор­ди с все­ки уче­ник, кой­то заста­ва­ше пред кар­та­та на наша­та Бъл­га­рия и по съв­сем неп­ри­ну­ден, про­фе­си­о­на­лен и емо­ци­о­на­лен начин реци­ти­ра­ше! Сти­хот­во­ре­ни­я­та ни пове­до­ха по висо­ки­те сини пла­ни­ни на Роди­на­та, към род­на­та ни стря­ха, раз­ли­ва­ха се реки, шумя­ха дъб­ра­ви. Засти­вах­ме на „Обес­ва­не­то на Васил Лев­с­ки“, на „Ново­то гро­би­ще на Слив­ни­ца“ и отдъх­вах­ме с преклонение…

В раз­лич­ни­те въз­рас­то­ви гру­пи с пър­во мяс­то бяха отличени:

под­гот­ви­тел­на група
Мелъ­ни и Сти­вън Алексиеви

гру­па до 3‑ти клас:
Каме­лия Богова

гру­па до 13г
Ники Пану­са­ки

гру­па над 13г
Виви­ан Димитрова

Бяха им връ­че­ни кни­ги, пода­ръ­ци и ГРАМОТИ от БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, към Гръц­ко ‑бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилендарски“-Атина.

Спе­ци­ал­ни­те награ­ди на твор­ци­те от КДК „Нов Живец“-Атина – почет­на ГРАМОТА и брон­зо­ви плас­ти­ки, бяха при­съ­де­ни на:

Дая­на Геор­ги­е­ва и
Пла­ме­на Пенева

ГРАМОТИ за отлич­но пред­ста­вя­не в лите­ра­тур­ния кон­курс „Земя на рози и герои“ и подаръци,

полу­чи­ха:

в под­гот­ви­тел­на­та група:

Даная Ене­ва
Нико­ла Рандев
Вик­то­рия Русинова
Тео­до­ро Николаев

гру­па до 3‑ти клас:

Вален­ти­на Владимирива
Божи­да­ра Галинова
Божи­дар Стефанов
Вик­тор Пейнов
Лазар Иванов
Анто­ния Бодурова
Нико­ле­та Тошева
Геор­ги Ризов

гру­па до 13г:

Мето­ди Давидов
Ари­на Пунчева
Ивай­ло Иванов

гру­па над 13г:

Анд­рея Ташева
Ели­ца Денкова
Марио Желев

 

    

Бла­го­да­ря на роди­те­ли­те, учи­те­ли­те, уче­ни­ци­те и на г‑н Симе­о­нов за този букет от аро­мат и обич, към Бъл­га­рия, към сло­во­то и изкуството.
Бла­го­да­ря от сър­це и на твор­ци­те Мари­е­та Пав­лов­с­ка и Све­тос­лав Пав­лов­с­ки, с кои­то заед­но имах­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да оце­ним, нео­це­ни­мо­то пред­ста­вя­не на всич­ки въз­пи­та­ни­ци на БНУ „Паи­сий Хилендарски“.

Йор­дан­ка Андреева

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.