Докосване до прозрението

 

На 20 ноем­в­ри се със­тоя пред­ста­вя­не­то на кни­га­та „Докос­ва­не до прозре­ни­е­то“ на Галя Кара­ар­ги­ро­ва пред бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Атина. 

Галя е един от ини­ци­а­то­ри­те за съз­да­ва­не­то на КДК „Нов Живец“ – Ати­на и днес, бро­е­ни дни пре­ди наши­ят клуб да започ­не сво­я­та чет­вър­та годи­на от него­во­то съз­да­ва­не беше съби­тие при­със­т­ви­е­то на Галя и сре­ща­та с ней­но­то твор­чес­т­во и нераз­дел­на­та й китара.

Гос­ти на съби­ти­е­то бяха г‑жа Нина Анд­ре­е­ва – пред­ста­ви­тел на авто­бус­на фир­ма „АРДА ТУР“ и г‑жа Юлия Кос­то­ва – пред­ста­ви­тел на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ – Атина.

Нео­би­чай­но инте­рес­но започ­на пре­ми­е­ра­та на Галя. По ини­ци­а­ти­ва на воде­ща­та на праз­ни­ка Рада Кап­ра­ло­ва, коя­то е и редак­тор, и корек­тор на кни­га­та, отно­во бях­ме сви­де­те­ли на едно мал­ко теат­рал­но изпъл­не­ние: диа­лог меж­ду Про­фе­со­ра и Мъд­ре­ца… диа­лог, кой­то нака­ра тези кои­то раз­бра­ха за как­во иде реч да изра­зят емо­ци­я­та си с бур­ни апло­дис­мен­ти. В роли­те на геро­и­те – Тони Мав­ро­ва и Рада Кап­ра­ло­ва. Обле­че­ни с кимо­на, сред декор от кра­си­во изпи­сан ори­ги­на­лен сер­виз за чай и кар­ти­ни с япон­с­ки пей­за­жи, Тони и Рада успя­ха да ни нака­рат да се докос­нем до япон­с­ка­та мъд­рост… до прозрението!

Раз­го­во­рът започ­на неп­ри­ну­де­но. Галя спо­де­ли под­роб­нос­ти за сво­и­те герои, бяха зада­де­ни въп­ро­си от стра­на на гос­ти­те и раз­би­ра се, че заед­но пях­ме и заед­но пъту­вах­ме в нео­бят­ния душе­вен свят на Галя!

Изне­на­ди­те кои­то съпът­с­тва­ха праз­ни­ка не спираха…

Галя полу­чи пода­рък от ней­ни при­яте­ли, кой­то я раз­въл­ну­ва по осо­бен начин – кра­си­ва чаша, вър­ху коя­то бяха изпи­са­ни име­на­та им до сним­ка­та на кни­га­та на Галя. Една от голе­ми­те изне­на­ди беше и ори­ги­нал­на­та тор­та на Лили, коя­то спо­кой­но можем да наре­чем шедьо­вър на слад­ко­то изкус­т­во. Тор­та – „Докос­ва­не до прозре­ни­е­то“. Лили не само ни нака­ра да въз­клик­нем от въз­хи­ще­ние, но и да се прекло­ним пред талан­та й.

Кога­то от име­то на КДК „Нов Живец“ – Ати­на връ­чих­ме пла­кет и почет­на гра­мо­та „За при­нос в твор­чес­т­во­то на бъл­га­ри­те в чуж­би­на“, придру­же­ни с огро­мен букет цве­тя, Галя наис­ти­на се раз­пла­ка… заоби­ко­ле­на от при­яте­ли, заоби­ко­ле­на с мно­го, мно­го обич, заоби­ко­ле­на от всич­ко оно­ва, кое­то топ­ли душа­та и те пра­ви силен…

Раз­би­ра се, че и ние полу­чих­ме нео­чак­ва­ни пода­ръ­ци изне­на­ди – от име­то на Дру­жес­т­во­то на писа­те­ли­те в Хас­ко­во, на кой­то Галя Кара­ар­ги­ро­ва е сек­ре­тар и от име­то на Клу­ба на дей­ци­те на кул­ту­ра­та – Хас­ко­во, Галя ни пода­ри новия „Лите­ра­ту­рен алма­нах – Хас­ко­во“ със след­но­то посла­ние: „За добро твор­чес­ко сът­руд­ни­чес­т­во меж­ду два­та КДК и Дру­жес­т­во­то на писа­те­ли­те – Хасково!“

Как­во да кажа за след­ва­ща­та изне­на­да… Все още тър­ся думи­те с кои­то да изра­зя бла­го­дар­ност­та си към Ваня Мар­ко­ва. Ваня вина­ги е нами­ра­ла доб­ра дума за да ни насър­чи още от вре­ме­то, кога­то съз­да­дох­ме КДК „Нов Живец“. Не вед­нъж е отпра­вя­ла пред­ло­же­ние да ни изпра­ти кни­ги на авто­ри­те, кои­то са има­ли пред­ста­вя­не в ней­на­та уют­на гале­рия във Вар­на „Арт Мар­ко­ни“. Ето, че сега успя да ни изне­на­да и то точ­но в деня кога­то обя­вих­ме наше­то уза­ко­ня­ва­не. Тук е момен­тът да съоб­щя на всич­ки наши при­яте­ли, че от 19 ноем­в­ри 2016г, КДК „Нов Живец“ – Ати­на уза­ко­ня­ва сво­е­то име и дей­ност, като се при­съ­е­ди­ни към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, запаз­вай­ки сво­я­та самос­то­я­тел­на дей­ност. Бла­го­да­рим ти Ваня! Бла­го­да­рим и на авто­ри­те, кои­то дават нача­ло за съз­да­ва­не­то на биб­ли­о­те­ка „Нов Живец“. 

Ше цити­рам пис­мо­то, кое­то дой­де от Роди­на­та, дой­де от при­яте­ли, доне­се­но ни от приятел:

По гълъб ви изпра­щам обич­та си

и тя ще ви изпее как ви мислим.

Тво­ре­те и не спи­рай­те прекрасни,

дос­той­ни, истин­с­ки и чисти

сес­т­ри­ци, нада­ре­ни с родолюбие.

Да бъде сла­дък хля­бът ви изстрадан, 

домът ви оби­чен, а думи­те – крилати.

В сър­ца отво­ре­ни твор­би­те ни попадат.

Моми­че­та далеч­ни, непознати,

а тол­коз близ­ки по душа.

Прегръд­ки от всич­ки, чии­то кни­ги успях да ви изпра­тя. Знам, че думи­те могат да пра­вят чуде­са и се надя­вам тези твор­чес­ки откро­ве­ния, да бъдат бал­сам за ваши­те души. Мис­ле­но съм на оне­зи прекрас­ни сре­щи, в кои­то оста­вя­те сло­ва­та бъл­гар­с­ки да ви галят. Вие сте съз­да­ли едно свет­ло и живо кът­че, кое­то зареж­да и спло­тя­ва. Пазе­те го! Спо­лай ви!

Ваня Мар­ко­ва / Маркони”

Спи­сък на кни­ги­те изпра­те­ни на КДК „Нов Живец“ – Ати­на от Ваня Мар­ко­ва – Маркони

Роман­ти­ка за дино­зав­ри“ – Юли­ян Атанасов

Напраз­но в себе си витая“ – Вен­цис­лав Василев

Вани­ле­но небе“ – Миле­на Иванова

Отвес­но вре­ме“ – Нико­ла Анков

Гла­сът на сър­це­то“ – Петър Пенчев

Меч­ти, ябъл­ки и кане­ла“ – Вален­ти­на Йосифова

Соле­ни пръс­ки“ – Румен Търев

Пле­тач­ка­та“ – Жив­ка Иванова

Втор­ни­кът е зелен“ – Жив­ка Иванова

Царят на Тра­кия“ – Ека­те­ри­на Митева

Тебе­ши­ре­ни­ят кръг“ – Свет­ла Гунчева

Засей ми море“ – Стан­ка Бонева

Праз­ни при­каз­ки за Фран­кен­щайн“ – Мар­га­ри­та Стефанова

Из кена­ре­ни­те ризи на душа­та“ – Уля­на Паскалева

Кафе Боде­га“ – к.д.п. Румен Търев

Имиг­ри­ра­щи пти­ци“ – Доб­ри­на Нико­ло­ва – Ортега

Изва­я­на от скреж любов“ – Радос­лав Коцев – даро

Живот отта­тък“ – Кирил Аспарухов

(Лич­но бла­го­да­ря на всич­ки авто­ри – на тези, с кои­то се „позна­ва­ме“ от лит. сайт „Хули­те“ и на тези, с кои­то сега се запознавам!)

Бла­го­да­рим от сър­це за посла­ни­е­то, кое­то ни пре­да­де г‑жа Нина Анд­ре­е­ва от име­то на управ­ле­ни­е­то на авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР! Бла­го­да­рим, защо­то сът­руд­ни­чес­т­во­то меж­ду КДК „Нов Живец“ – Ати­на и колек­ти­ва на АРДА ТУР не само ни дава кри­ле, но и ни изди­га по-висо­ко в меч­ти­те ни за всич­ко, кое­то ни предстои.

Бла­го­да­рим на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ – Ати­на – за дове­ри­е­то, за раз­би­ра­не­то, за само­чув­с­т­ви­е­то! За сила­та и отво­ре­ни­те пред нас хоризонти!

От УС на КДК „Нов Живец“ – Ати­на, бяха връ­че­ни почет­ни гра­мо­ти и бла­го­дар­с­т­ве­ни пис­ма на колек­ти­ва на авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР, р‑т „БАЛКАН“, като и на изяве­ни чле­но­ве на клуба.

Как­во да кажа след всич­ко, кое­то се слу­чи в този ден – ден посве­тен на Галя и ней­но­то твор­чес­т­во. Ден в кой­то раз­брах­ме, че някъ­де там – в Роди­на­та има­ме не само при­яте­ли, но ПРИЯТЕЛИ, кои­то живе­ят с наши­те все още пла­хи, но сме­ло заявя­ва­щи при­със­т­вие про­яви. Про­яви с кои­то сме­ло изпис­ва­ме в сър­ца­та си – ОБИЧАМЕ ТЕ РОДИНО!

Отми­на и този ден… 

Как­во ще отне­сем в сър­ца­та си, как­во ни напра­ви щас­т­ли­ви, как­во иска­ме да бъдем?

Въп­ро­си, въпроси…

Има ли нещо по-хуба­во от това да сме заед­но, с откри­ти мис­ли, с обич в сър­ца­та, и обща цел?

Има ли нещо по-хуба­во от това – във все­ки един при­ятел да виж­даш и себе си, да чув­с­т­ваш и себе си, да вдъх­неш сигур­ност, раз­би­ра­не и доверие?

Бла­го­да­рим от сър­це на Галя Кара­ар­ги­ро­ва за незаб­ра­ви­ми­те миго­ве! Бла­го­да­рим на всич­ки, кои­то при­със­т­ва­ха и напра­ви­ха този ден праз­ник! Бла­го­да­рим и за уро­ци­те, кои­то про­дъл­жа­ва­ме да учим все­ки Божи ден и кои­то ни пра­вят сил­ни, уве­ре­ни и сплотени!

Завър­ш­вам с един цитат на В.Толев:

Тай­на­та на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра не е във вън­ш­ния глед – тя е в душев­ност­та ни!“

Дока­то има­ме нуж­да да спо­де­ля­ме заед­но точ­но таки­ва съби­тия – нови кни­ги, нови кар­ти­ни, нова песен, нови успе­хи… да ги спо­де­ля­ме с радост, да се рад­ва­ме на успе­хи­те на наши­те при­яте­ли, кои­то са при­чи­на да сме заед­но, успе­хи­те на съна­род­ни­ци, успе­хи­те на кой­то и да е човек – вло­жил мисъл и труд в сво­е­то дело, дока­то в сър­ца­та ни не е пося­то семе­то на завист­та, на нераз­би­ра­не­то, на его­из­ма – ще ни има! Кол­ко­то по се учим да отся­ва­ме посред­с­тве­ност­та от зна­чи­мо­то – ще ни има! Кога­то спрем да робу­ва­ме на лич­но­то и насо­чим поглед към това, кое­то е извън „дуп­ка­та“ – ще ни има!

Ще ни има!

Йор­дан­ка Андреева

Ати­на 21 ноем­в­ри 2016г

.img_7959_wm img_7966_wm img_7960_wm img_7952_wm img_7950_wm img_7948_wm img_7946_wm img_7944_wm img_7943_wm img_7941_wm img_7940_wm img_7938_wm img_7937_wm img_7936_wm dsc01104_wm dsc01101_wm dsc01100_wm dsc01096_wm dsc01095_wm dsc01094_wm dsc01093_wm dsc01091_wm dsc01090_wm dsc01089_wm dsc01088_wm dsc01087_wm dsc01086_wm dsc01062_wm dsc01057_wm dsc01056_wm dsc01054_wm dsc01053_wm dsc01052_wm dsc01051_wm dsc01048_wm dsc01047_wm dsc01046_wm dsc01045_wm dsc01044_wm dsc01060_wm img_8019_wm img_8018_wm img_8016_wm img_8015_wm img_8012_wm img_8011_wm img_8010_wm img_8009_wm img_8002_wm img_7994_wm img_7993_wm img_7991_wm img_7988_wm img_7986_wm img_7984_wm img_7983_wm img_7980_wm img_7978_wm img_7978-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf_wm img_7977_wm img_7976_wm img_7975_wm img_7974_wm img_7973_wm dsc01084_wm dsc01082_wm dsc01080_wm dsc01079_wm dsc01078_wm dsc01075_wm dsc01073_wm dsc01071_wm dsc01069_wm dsc01068_wm dsc01066_wm dsc01041_wm dsc01040_wm dsc01038_wm dsc01035_wm dsc01034_wm dsc01033-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf_wm dsc01032_wm dsc01031_wm dsc01030-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf_wm dsc01029_wm dsc01026_wm dsc01025_wm dsc01024-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf_wm dsc01023_wm dsc01021_wm dsc01020-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf_wm dsc01018-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf_wm 15146712_10211589288355953_237735463_o_wm 15134175_10211589288035945_204490302_o_wm 15134037_10211589286795914_1267551686_o_wm

2 коментара за “Докосване до прозрението

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.